1 มี.ค.ประกาศคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อดำเนินการตามภารกิจคืองานสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย พร้อมกับเห็นชอบในกระบวนทัศน์และหลักคิดสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ซึ่งมีการดำเนินการร่วมกับองค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังนั้น ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ เวลา 09.30-11.30 น. คณะอนุกรรมการฯจะจัดงานสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยและมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยมี 275 เครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมที่หอประชุมเล็กศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

นางสุวรรณีกล่าวต่อว่า การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างคนไทยให้มีความพร้อมอย่างสมดุล ทั้งการเรียนรู้ การมีหลักคิด และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทุกสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง กระตุ้นภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทองค์กรภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการปรับเปลี่ยนหลักคิดของคนในสังคมไทยให้ดีขึ้น ที่สำคัญ โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ วท. คือ การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) หรือ “วิทย์สร้างคน” ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ในเด็กและเยาวชนพร้อมกับการเปลี่ยนหลักคิดคนไทยเป็น “คนไทย 4.0”.

 

ที่มา :  thairath

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*