Author Archives: admin

TCAS/รับตรง61 โควตาบุตรหลานเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ระบบจัดสรรโควตา บุตรหลานเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 12) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะผลิตกรรมการเกษตร เกษตรศาสตร์-พืชไร่ เกษตรศาสตร์-พืชสวน เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช เกษตรเคมี ปฐพีศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาการสมุนไพร (หน้า 3) วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน (หน้า 3) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว์ (หน้า 3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หน้า 4) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หน้า 4) คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หน้า 5) คณะเศรษฐศาสตร์ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถพิเศษ ม.แม่โจ้ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 11) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี คณะผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่ พืชสวน อารักขาพืช เกษตรเคมี ปฐพีศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาการสมุนไพร (หน้า 3) วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน (หน้า 3) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว์ (หน้า 4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หน้า 4) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หน้า 4) คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาโรงเรียนความร่วมมือ/MOU ม.แม่โจ้ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบจัดสรรโควตา โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAs รอบ 1/2) (หน้า 13) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/เชียงใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่ พืนสวน อารักขาพืช เกษตรเคมี ปฐพีศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาการสมุนไพร วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง คณะบริการธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว Educational Cooperation Program ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ม.6/ปวช. ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาผลการเรียน และแฟ้มผลงาน TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 10) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่ พืนสวน อารักขาพืช เกษตรเคมี ปฐพีศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาการสมุนไพร วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว Educational ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาสถานศึกษาทั่วประเทศ/ม.6,ปวช. ม.แม่โจ้ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ม.6 ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบจัดสรรโควตาให้สถานศึกษาทั่วประเทศ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 13) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/เชียงใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่ พืนสวน อารักขาพืช เกษตรเคมี ปฐพีศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาการสมุนไพร วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว Educational ...

Read More »

รับตรง61 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2561

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ นักเรียนจ่าทหารเรือ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี สำหรับทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2561 สำหรับทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี กระบวนการคัดเลือก สอบคัดเลือก วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะเกษตรและชีวภาพ วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หน้า 3) คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาศาสตร์การกีฬา อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการผลิต อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษา-ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา-ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ศึกษา-ครุศาสตรบัณฑิต (หน้า 4) คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี วารสารศาสตร์ดิจิตอล การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ในสถานศึกษาจังหวัดระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน ในจังหวัดข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หน้า 3) จำนวนที่รับ รวม 180 คน (หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี คณะพื้นที่จ.ระยอง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หน้า 3) คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 มีชื่อใรสำเนาทะเบียนบ้าน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี (หน้า 2) จำนวนที่รับ รวม 440 คน (หน้า 3) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 5) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 3) ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 7) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล-โปรแกรมภาษาไทย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย โยธา-โปรแกรมภาษาไทย เครื่องกล-โปรแกรมภาษาอังกฤษ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาอังกฤษ โยธา-โปรแกรมภาษาอังกฤศ (หน้า 14) สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หน้า 19) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีจักรกลการเกษตร ...

Read More »