Author Archives: admin

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (หน้า 3) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช.3 มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง วุฒิ ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 วุฒิ ปวช. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 8 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรประมง เคมีเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พัฒนาธุรกิจ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการรัฐกิจ (หน้า 3) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 เคยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่จัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือ เป็นผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโยี/วิศวกรรมศาสตร์/ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หน้า 2) จำนวนที่รับ รวม 100 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า ...

Read More »

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560

****************************************** รายละเอียดเพ […] The post สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560 appeared first on ข่าวการศึกษา ครูทูเดย์. kru2day.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมือ MOU วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาความร่วมมือ MOU วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 (หน้า 2) จำนวนที่รับ 15 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า 4) วิธีสมัคร ...

Read More »

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ****************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ kru2day.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (หน้า 2) คุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ข้อ จากเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้ 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 2. มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ PAT 1 / SAT I / SAT II / ACT / AP Test or AB or BC ...

Read More »

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บัดนี้- 9พ.ค.60 (202อัตรา ช/ญ)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 202 คน (ชาย 122 หญิง 80 คน) คุณวุฒิการศึกษา– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), (สายสามัญ/กศน.)– เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 ภาคการศึกษา) คุณสมบัติผู้สมัคร – ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย– เพศชายผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ (เกณฑ์ทหาร) แล้ว เพศหญิงหรือเพศชายต้องมีสถานภาพโสด– อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ การรับสมัครสอบกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th โทร. 0 2831 3131       เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ kru2day.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-ชุมพร 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด จำนวนที่รับ รวม 360 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า ...

Read More »

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

  กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ สวส. 2 อัตรา, ศกล.เชียงใหม่ 1 อัตรา และ ศวส.สุโขทัย 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 24-28 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ kru2day.com

Read More »