Author Archives: thaischool

มรภ.สนองพระราโชบาย”จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ”

มรภ.สนองพระราโชบาย”จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” “หมออุดม”แนะตื่นตัวเป็นหลักพัฒนาท้องถิ่น-ผลิตครูคุณภาพ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมมอบนโยบายทิศทางการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทยแก่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของ มรภ.ที่ต้องยกระดับตนเอง เพื่อให้มีศักยภาพตอบโจทย์ประเทศ และชุมชนให้ได้ ดังนั้นเรื่องที่ มรภ.ต้องดำเนินการต่อจากนี้ 1.การพัฒนาท้องถิ่นมรภ.ควรต้องเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ระบบข้อมูล สารสนเทศ ตลอดจนกลไกการเตรียมความพร้อมในท้องถิ่น ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น การสร้างอาชีพให้มั่นคง เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ 2.การผลิตและพัฒนาครู ต้องยอมรับว่าครูในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 70-80% มาจาก มรภ.แต่เรื่องคุณภาพครูก็ยังมีปัญหา ฉะนั้น มรภ.ต้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการผลิตใหม่ โดยต้องพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อสร้างครูในศตวรรษที่ 21ซึ่ง มรภ.มีต้นทุนอยู่แล้วในฐานะวิทยาลัยครู หากร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังจะประสบความสำเร็จ และเรื่องนี้ยังเป็นฐานสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาด้วย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้วนี้ได้มอบหมายให้ มรภ.ทำหน้าที่พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษต้นแบบทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ร่วมมือกับบริติซเคาซิล พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษต้นแบบ โดย มรภ.จะช่วยสร้างครูภาษาอังกฤษต้นแบบ ที่จะออกไปพัฒนาครูในพื้นที่ข้างนอกต่อไป ขณะเดียวกัน ศธ.ได้เจรจากับสถานทูตฟินแลนด์ ให้เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ของ มรภ.ทั้ง 38 แห่ง โดยใช้มาตรฐานฟินแลนด์ “เวลานี้ มรภ.เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น มีหน้าที่หลักต้องช่วยพัฒนาท้องถิ่น เป็นตัวเชื่อมหลักในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันได้ฝากให้ทบทวนถึงหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศ หรือที่เรียนจบมาไม่มีงานทำ อาจต้องลดปริมาณการรับนักศึกษาลง เพราะขณะนี้ประเทศกำลังขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ รับตรงรอบ 2 ถึง 28 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio รอบที่ 2 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th จำนวน 2,590 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยขณะนี้กำลังเปิดรับในรอบที่ 2 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จำนวน 2,590 คน ในสำนักวิชาต่างๆ ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ รับ 40 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100 คน ภาษาจีน 100 คน อาเซียนศึกษา 70 คน ไทยศึกษาบูรณาการ 50 คน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 150 คน นิติศาสตร์ 150 ...

Read More »

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย (สมัคร1-9ก.พ.61)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างดนตรีศึกษา ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีจำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน จำนวน 9,140 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างดนตรี คุณสมบัติทั่วไป 1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิชาการดนตรีไทย 2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา 3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 5. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้ 1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา ...

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 5อัตรา สมัคร1-28ก.พ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าตอบแทน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดประกอบการพิจารณาต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติดังนี้ 1) หน่วยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัยประกาศฯ 2) คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์สาขาที่รับการบรรจุแต่งตั้ง 3) ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 4) บุคลิกภาพ หรือความรอบรู้ หรอเชาว์ปัญญาเหมาะสม การรับสมัคร สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ หยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายธนาณัติค่าธรรมเนียมในการสมัครจ่าหน้าซองถึง คุณยอดชาย  สายทอง ที่ทำการไปรษณีย์เคาท์เตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 วันที่ 6-23 กุมภาพันธ์ 2561   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ ...

Read More »

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัย (วุฒิป.ตรีหรือเทียบเท่า) สมัครบัดนี้-9ก.พ.61

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 9,300.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

Read More »

สทศ.มั่นใจโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยถูกต้อง-แม่นยำ

สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 ภาพรวมการสอบเรียบร้อยดี “หมออุดม”ย้ำข้อสอบโอเน็ตต้องมีมาตรฐานสากล เน้นคิด วิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ “สัมพันธ์”มั่นใจโปแกรมตรวจอัตนัยต้อง100% วันนี้( 3 ก.พ. ) ศ.นพ. อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนป. 6และม.3 พร้อมกันทั่วประเทศ โดย ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบพบว่าภาพรวมเรียบร้อยดี ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องของข้อสอบโอเน็ตจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล เช่น ข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือพิซา ซึ่งสทศ.ก็กำลังดำเนินการอยู่ ขณะเดียวกันในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังมอบให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ตนย้ำการออกข้อสอบจะต้องถูกต้อง แม่นยำ ยุติธรรมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมทั้งต้องเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วัดทักษะของเด็กได้จริง ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียนป.6 โดยสอบวันที่ 3 ก.พ. สอบ4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ...

Read More »

สอบโอเน็ตป.6-ม.3 วันแรกไม่สะดุด

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายมงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอกต้อนรับนพ.อุดม กล่าวว่าภาพรวมการจัดสอบเรียบร้อยดี ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องของข้อสอบโอเน็ตจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล เช่น ข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือพิซา ซึ่งสทศ.ก็กำลังดำเนินการอยู่ ขณะเดียวกันในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังมอบให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ตนย้ำการออกข้อสอบจะต้องถูกต้อง แม่นยำ ยุติธรรมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมทั้งต้องเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วัดทักษะของเด็กได้จริง นายสัมพันธ์ กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียนป.6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ สอบ4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม ส่วนนักเรียนม.3 สอบวันที่ 3 ...

Read More »

อจ.ประวัติศาสตร์ศิลป์เผยที่มาข้อสันนิษฐานชื่ออำเภอ ‘พุนพิน’ คือรัฐโบราณ ‘พันพัน’ ในเอกสารจีน

สืบเนื่องกรณีสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช พบหลักฐานใหม่ที่แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะ “จักร” ที่ทำจากโลหะสัมฤทธิ์ และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง และเศษภาชนะดินเผาจากเปอร์เซีย สนับสนุนข้อสันนิษฐานว่าเป็นรัฐโบราณตามเอกสารจีนที่เรียกว่า “พันพัน” ซึ่งปัจจุบันคือ อ.พุนพิน ถือเป็นเมืองท่าสำคัญทั้งการค้าและศาสนาที่รุ่งเรืองในอดีตเมื่อ 1,300 ปีก่อน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ในประเด็นเรื่องรัฐโบราณ พันพัน ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าอาจตรงกับ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีนั้น มาจากการที่เอกสารจีนสมัยโบราณกล่าวถึงบ้านเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงที่เชื่อว่าอยู่ในภาคใต้ที่เป็นคาบสมุทรของไทยไว้หลายเมือง แต่ปัญหาคือจีนเรียกตามสำเนียงจีน ซึ่งบางครั้งสามารถถ่ายถอดออกมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองได้ โดยอิงกับจารึกที่พบในท้องถิ่น เช่น ชิลิโฟชิ คือศรีวิชัย โถโลโปตี คือทวารวดี แต่บ้านเมืองอีกหลายแห่งก็ไม่ทราบว่าตรงกับชื่อบ้านนามเมืองอะไร เพราะไม่มีเอกสารหรือจารึกท้องถิ่นยืนยัน เช่น พันพัน ซึ่งบางท่านเห็นว่าตรงกับคำว่าพุนพิน อันเป็นชื่ออำเภอหนึ่งในสุราษฎร์ธานี แต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่ชัดนัก “ชื่อพันพัน ปรากฏอยู่ในเอกสารจีนตั้ งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 10 เป็นต้นมา เป็นช่วงก่อนศรีวิชัยเล็กน้อยจนถึงสมัยศรีวิชัย ที่สำคัญ เช่น พงศาวดารราชวงศ์ถังฉบับเก่า บอกว่าพันพันตั้งอยู่บนอ่าวทางตะวันตกเฉียงใต้ของหลินยี่ ...

Read More »

ร.ร.วัดคุ้งยางใหญ่ส่งเสริมน.ร.-ครูแต่งผ้าไทย

นายฉลอม ชูยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ อำเภอเมืองสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในจัดกิจกรรม “ครู นักเรียนโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่แต่งกายชุดผ้าไทยมาโรงเรียนเป็นประจำทุกวันศุกร์” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมธรรมไทย และสนองนโยบายรัฐบาล “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น” ทั้งนี้การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาโรงเรียน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยการนำผ้าทอจากอำเภอศรีสัชนาลัย มาตัดเป็นชุดประจำโรงเรียน ให้นักเรียนชายใส่เสื้อผ้าไทยกับกางเกงนักเรียน ส่วนนักเรียนหญิงใส่กับผ้าซิ่น โดยทางโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และผู้ปกครองก็พึงพอใจกับกิจกรรมดังกล่าว นอกจากการใส่ชุดผ้าไทยมาโรงเรียนทุกวันศุกร์แล้ว ยังใส่ชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย   ที่มา :  matichon  

Read More »

มช.ชวนร่วมงาน’CMU Book Fair’

น.ส.วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า สำนักหอสมุด มช. จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว ภายในงาน CMU Book Fair มีการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ โดยมีสำนักพิมพ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและร้านจำหน่ายหนังสือ รวม 107 ร้านค้า จะมีหนังสือหลากหลายประเภทด้วยกัน อาทิ หนังสือตำราวิชาการ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หนังสือเด็ก วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาษาไทยทั่วไปที่ลดราคาพิเศษ นอกจากนี้มีหนังสือเก่า หนังสือหายาก ตลอดจนร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อเสริมทักษะอีกด้วย   ที่มา :  matichon  

Read More »