ข่าวการศึกษา

“การุณ”ส่งเอกสารทุจริตกองทุนเสมาฯให้ปปง.

“เอกสารทุจริตกองทุนเสมาฯถึงมือ ปปง.คาด เสนออายัดทรัพย์สัปดาห์หน้า เลขาฯกรม ปปง.ย้ำชัดถึงผู้รับโอนเงินปิดบัญชีหนี กฎหมายปปง.ตามไปจับได้” เวลา 09.30 น.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หารือร่วมกับ นายวิทยา นีติธรรม เลขานุการกรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งภายหลังการหารือ นายวิทยา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทางปปง.จึงได้เร่งประสานงานกับ ศธ. ซึ่งนายการุณ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้รวบรวมเอกสาร หลักฐานและข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้าง ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ ปปง.ทำงานได้ง่ายขึ้น เชื่อว่าเรื่องนี้จะสามารถสรุปผลได้เร็ว เพราะไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อน สำหรับเรื่องการอายัดบัญชีบุคคลที่รับโอนเงินของกองทุนเสมาฯ นั้น นายวิทยา กล่าวว่า จากหลักฐานที่ปลัด ศธ.มอบให้ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีทั้งบันทึกคำรับสารภาพ ข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชี หรือ สเตทเมนท์ และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปปง.ขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเพื่อขยายผลว่ามีใครที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากปลัด ศธ. เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานจะสามารถสรุปผลและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง.ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมนี้ โดยคณะกรรมการธุรกรรมฯ เป็นผู้มีอำนาจในการอายัดทรัพย์สิน ...

Read More »

“สมเด็จสังฆราช” ทรงย้ำเจ้าอาวาสสนองพระราโชบายร.10

“สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ปี2561 จำนวน 269 วัด พร้อมประทานพระโอวาททรงเน้นย้ำเจ้าอาวาสสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พัฒนาความรู้ คุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักใจประชาชน” ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 269 วัด จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทว่า  ขอเน้นย้ำต่อเจ้าอาวาสถึงพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่คณะสงฆ์ว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย ซึ่งถือเป็นคติเตือนใจที่สำคัญ ทั้งยังสอดคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อัตถะ 3  คือ 1.อัตตัตถะ ประโยชน์ตน 2.ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น และ3. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีปณิธานร่วมกันในการสนองพระราโชบายดังกล่าว ตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตน ให้มีคุณภาพ มั่นคงในพระวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ปกครองพระ เณร ให้สามัคคีกัน ประพฤติปฏิบัติตนในพระวินัย รวมทั้งตามกฎหมาย ...

Read More »

มข.เพิ่ม 5,000 เตียง รพ.ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย-อาเซียน

“มข.ทุ่ม 2 หมื่นกว่าล้าน เพิ่ม 5,000 เตียง เป็นรพ.ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียน ผู้บริจาคได้รับการรักษาฟรีตลอดชีวิต เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ ดำเนินการดังกล่าว 2ระยะ คาดระยะที่ 1ใช้เวลา 2-3ปี” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมด้วย นายมิงขวัญ แสงสุวรรณ์อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และ รศ.นพ.ชาญชัญ พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. ได้แถลงข่าวการจัดตั้งโรงพยาบาล(รพ.)ศรีนครินทร์ มข.ขนาด 5,000 เตียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน โดยมีรศ.ดร.กิตติชัย  กล่าวว่า รพ.ศรีนครินทร์ มข.ตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มี 40 เตียงให้บริการประชาชน  การศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด จำนวน  22-23 ล้านคน จึงได้ขยายจำนวนเตียงเป็น 1,100 เตียง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้รพ.ต้องปฎิเสธผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาสุขภาพ ทางมข.จะขยายเตียงเป็น 5,000 เตียง โดยเป็นรพ.ใหญ่และมีจำนวนเตียงมากที่สุดในประเทศไทยและอาซียน ...

Read More »

ต้อนรับสงกรานต์ด้วย “น้ำอบไทยสวนดุสิต”

“มสด.เตรียมน้ำอบไทยสูตรเฉพาะดั้งเดิมจากวังหลวง และกลิ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากดอกไม้นานาพันธุ์ร่วมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง” ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนายการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงผลิตภัณฑ์น้ำอบไทยสวนดุสิต ภายใต้แบรนด์ยูนิ (UNI) ว่า ปัจจุบันน้ำอบไทยสวนดุสิตสืบทอดสูตรเฉพาะมาจากอาจารย์ ม.ร.ว.สอิ้งมาศ นวรัตน์ ผู้สืบสานความรู้การผลิตต่อจาก อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต  ที่มีสายเชื่อมโยงความรู้อย่างถ่องแท้จากในวังหลวง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของสวนดุสิตในสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนการเรือน  และเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้การทำน้ำอบไทย “กลิ่นกระดังงา” ที่เป็นสูตรเฉพาะให้แก่นักเรียนในสมัยนั้นสามารถผลิตใช้และเป็นวิชาชีพติดตัว ด้วยกลิ่นน้ำอบไทยสูตรกระดังงาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนมาถึงช่วงสมัยวิทยาลัยครูสวนดุสิต ตนจึงเป็นผู้รับสืบทอดเคล็ดลับวิชาการผลิตน้ำอบไทยในรุ่นต่อมา และได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้ลูกศิษย์อีกหลายรุ่น รวมถึงการผลิตจำหน่ายออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก  ทำให้น้ำอบไทยสวนดุสิตเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น “ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการพัฒนาสูตรน้ำอบไทยกลิ่นใหม่ขึ้นมา เป็นกลิ่นหอมอ่อน ๆ ที่ปรุงขึ้นจาก “ดอกไม้รวมนานาพันธุ์” อาทิ กุหลาบ มะลิ  ดอกแก้ว ราตรี ดอกส้ม ชะลูด ใบเตย หญ้าฝรั่น แก่นจันทร์เทศ พิมเสน กำยาน ชะมดเช็ด ผิวมะกรูด แต่ยังคงกลิ่นของดอกกระดังงาตามสูตรดั้งเดิมไว้เป็นหลัก ซึ่งน้ำอบไทยสวนดุสิต 1 ขวด มีขบวนการผลิตซับซ้อนและปราณีตตามสมัยโบราณแท้ๆ โดยให้ความสำคัญกับขั้นตอนการผลิต ควรใส่อะไรก่อน-หลัง มีทั้งอบเทียน  ร่ำกำยาน จึงได้กลิ่นหอมติดทนนานในแบบฉบับสวนดุสิต นอกจากน้ำอบไทยที่ผลิตมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ในชุดเครื่องหอมไทยยังประกอบไปด้วย ...

Read More »

“ชมละครเพลงลิเกธรรมะ’อัมราปาลี’เฉลิมพระเกียติร.10”

“วธ.-เสถียรธรรมสถาน –ลิเกคณะไชยา มิตรชัย จัดการแสดงลิเกธรรมะเดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี”เฉลิมพระเกียรติร.10-ราชินีในร.9 พร้อมสอดแทรกธรรมะให้ประชาชนได้เรียนรู้จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ระดมนักแสดงชั้นนำจากซีรีย์พระพุทธเจ้าร่วมแสดง เปิดให้ชมฟรี 24-25 เม.ย. รอบการกุศล 26-28 เม.ย.สมทบทุนสร้างธรรมาศรม แหล่งเรียนรู้ฝึกสติ” ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)  ร่วมกับมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน และบริษัทเอเอ็มซี เวิลด์ จำกัด  แถลงข่าวจัดการแสดงลิเกธรรมะประวัติ  2  พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  ผู้ช่วยรมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า  วธ.ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่องอัมราปาลี  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา จะจัดขึ้น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่  24-25 เม.ย. 61 โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรี  และรอบการกุศลตั้งแต่วันที่ 26-28 เม.ย.นี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ...

Read More »

21มี.ค.นี้ได้ชื่อ”พลับบลิค สกูล”รุ่นแรก

“หมออุดม”คาด วันที่ 21 มีนาคมนี้คลอดรายชื่อพับบลิค สกูล โรงเรียนรัฐที่บริหารโดยเอกชนรุ่นแรกได้ ตั้งเป้าจังหวัดละ 1โรงเรียน ยันค่าเทอมไม่ขึ้น วันนี้ (14 มี.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการพับบลิค สกูล( Public School) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการว่า ในวันที่ 21 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ตนเป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะได้ชื่อสถานที่ศึกษาที่จะเป็นโรงเรียนพลับบลิค สกูล รุ่นแรก โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีจังหวัดละ 1 โรงเรียน แต่ถ้าได้ไม่ครบทุกจังหวัดก็ไม่มีปัญหาอะไร จากนั้นเมื่อได้รายชื่อแล้วจะเริ่มคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาเพื่อบริหารในรูปแบบใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หรือ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตนมั่นใจภายในระยะเวลา 2 เดือนจากนี้ จะสามารถหาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรที่จะปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจาก 65% ของหลักสูตรที่จะสอนเป็นหลักสูตรภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว มีเพียง 35%ที่ต้องปรับปรุงออกแบบหลักสูตรใหม่ เช่น ไปเรียนในสถานที่จริงให้รู้จริง เป็นต้น และเราก็มีต้นแบบหลักสูตรอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรของโรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสัตยาไส เป็นต้น โดยจะมีการถอดบทเรียนเหล่านี้และเอามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป ...

Read More »

ดึง ป.ป.ง.ร่วมตรวจสอบเงินกองทุนเสมาฯ

ศธ. ถก ป.ป.ง.ร่วมตรวจสอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 15 มี.ค.นี้ จ่อ อายัดทรัพย์สินเครือญาติข้าราชการซี 8 ศธ.ที่เปิดบัญชี 22 บัญชีไว้โอนเงินจากกองทุนฯ ปลัด ศธ. เผย เร็วๆนี้ พิจารณาโทษวินัยร้ายแรง “รจนา” ข้าราชการซี 8 ทุจริตเงินเด็ก วันนี้ (14 มี.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตรวจสอบบัญชีงบประมาณ ประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดศธ. พบมีการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โดยมีการโอนเงินทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2551-2561 เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 88 ล้านบาท ล่าสุดพบว่ามีข้าราชการฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ราย และได้ถูกสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอื่น และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไปแล้ว ว่า ผู้ที่สารภาพ 1 ราย คือ นางรจนา สินที ข้าราชการซี 8 ของศธ. ซึ่งขณะนี้ตนให้ไปช่วยราชการที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัด ศธ. เพื่อเปิดทางให้การสืบสวนข้อเท็จจริงทำได้อย่างเต็มที่ ...

Read More »

องค์กรครูจี้ตั้ง ‘อ.ก.ค.ศ.สพฐ’ สอบ’ผอ.รร.-ครู’แทนก.ค.ศ.

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ไม่ได้ดำเนินการให้มีการสอบบรรจุบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งผลให้บรรดารองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหลายพันคนเสียสิทธิในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) โดยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ระบุว่าการสอบบรรรจุบุคคลเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในฐานะต้นสังกัดจะต้องกำหนดปฏิทินการคัดเลือกและตัวชี้วัดต่างๆ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณานั้นว่า การที่เลขาธิการก.ค.ศ.ระบุดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการที่ไม่ได้ดำเนินการสอบบรรจุผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนในปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องของความผิดพลาดของการดำเนินการ ไม่ได้เป็นเรื่องของนโยบาย ซึ่งตนไม่ประสงค์จะไปขุดคุ้ยว่าเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการใด เพราะจะว่าไปแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมก.ค.ศ.ด้วย ก็ควรจะติดตามทวงถามสพฐ.ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่มากมาย เพราะทำให้โรงเรียนจำนวนมากกว่า 4,000 โรงเรียนไม่มีผู้นำทางการศึกษา “เนื่องจากงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ก.ค.ศ.หลายงานเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การสอบบรรจุครู การสอบบรรจุผู้บริหารโรงเรียน การดำเนินการทางวินัย การพิจารณาเลื่อนวิทยะฐานะ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย เป็นต้น บางเรื่องล่าช้ากว่ากำหนดถึง 5 ปี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากอัตรากำลังบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ.ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สพฐ. ทำหน้าที่แทนก.ค.ศ. แล้วดึงงานที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของ อ.ก.ค.ศ.สพฐ. เช่น งานบรรจุแต่งตั้ง งานการดำเนินการทางวินัย งานการพิจารณาและเลื่อนวิทยะฐานะ ฯลฯ ส่วนก.ค.ศ. ...

Read More »

สกสค.-ออมสิน บรรลุข้อตกลงลดดอกเบี้ยให้ครู 1% แก้หนี้ครูโครงการช.พ.ค.

รมว.ศึกษาธิการ ถก ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรลุข้อตกลง โดยเงินที่หักจากโครงการ ช.พ.ค. 2-7 จำนวน 0.5-1% เป็นค่าบริหารจัดการให้แก่ สกสค.นั้น สกสค.จะไม่รับ ซึ่งจะให้ธนาคารออมสินนำมาใช้เพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่มีประวัติวินัยการชำระเงินที่ดี คาดเดือน เม.ย.นี้จับมือบันทึกข้อตกลงใหม่มีผลบังคับใช้ทันที วันนี้ (13 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เจรจาถึงข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 รวมกว่า 475,000 บัญชี มูลหนี้กว่า 400,000 ล้านบาท ซึ่งการเจรจาได้บรรลุข้อตกลงและจะมีผลทันทีเมื่อสกสค.และธนาคารออมสินลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยธนาคารออมสินตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า เงินที่หักจากโครงการ ช.พ.ค.ตั้งแต่โครงการที่ 2-7 จำนวน 0.5-1% เป็นค่าบริหารจัดการให้แก่ สกสค.นั้น สกสค.จะไม่รับ ซึ่งจะให้ธนาคารออมสินนำมาใช้เพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่มีประวัติวินัยการชำระเงินที่ดี รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเงินค่าบริหารจัดการกองทุนโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ที่ทางธนาคารออมสินได้หักจากบัญชีสำนักงานสกสค.ไปกว่า 10,000 ล้านบาทนั้น โดยเงินจำนวนดังกล่าวยังถือเป็นเงินของ ...

Read More »

กอปศ.ไฟเขียวตั้งสถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งสถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำร่างพ.ร.บ.สถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ…. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดทำ ส่งเสริม สนับสนุนการนำหลักสูตรไปใช้ ตลอดจนติดตามผลเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถาบันนี้จะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่ไม่เป็นส่วนราชการ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการที่เหมาะสม มีคุณภาพในการทำงาน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันทั้งนี้เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง “สถาบันหลักสูตรฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ อาทิ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน และประเมินการใช้หลักสูตร นอกจากนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร คลังองค์ความรู้ และรวบรวมสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ตำรา หนังสือ โดยจะรวบรวมสื่อโดยระบบดิจิตอลทั้งสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และสื่อที่สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มเติม โดยจะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ต่อไป ทั้งนี้สถาบันหลักสูตรฯ จะดูแลหลักสูตรตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงม.ปลายสายสามัญ เพื่อรักษามาตรฐานขั้นต่ำของการศึกษา ส่วนจะนำหน่วยงานไหนที่ซ้ำซ้อนเข้ามาภายใต้สถาบันหลักสูตรฯ หรือไม่ อย่างไรนั้น จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง สำหรับเงินรายได้ของสถาบันหลักสูตรฯ จะมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน” ...

Read More »