ข่าวการศึกษา

จัดตั้ง “สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น”

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกขึ้น เพื่อให้การจัดการสัตว์ป่าและการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า กระทิง วัวแดง รวมทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ป่ามรดกโลกแห่งนี้มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าของประเทศไทยและระดับนานาชาติ และโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ. 2553-2565 ว่าด้วยการอนุรักษ์และติดตามผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งให้มากขึ้น 50% อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ระยะแรกของการดำเนินการมีแผนเร่งด่วนในการติดตามและประเมินประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ศึกษาและติดตามการเข้าใช้ประโยชน์อุโมงค์เชื่อมผืนป่าของถนนสาย 304 ระหว่างอุทยานฯทับลานและอุทยานฯเขาใหญ่ และศึกษาเส้นทางการเดินทางและการเข้าใช้ประโยชน์ของกระทิงนอกพื้นที่อนุรักษ์ ยังเป็นแนวทางจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกรมอุทยานฯได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลป้องกัน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมด้วยเพื่อควบคุมและป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น นายธัญญากล่าวอีกว่า การจัดการพื้นที่มรดกโลก จำเป็นต้องมีหน่วยงานปฏิบัติที่เป็นศูนย์กลางดำเนินงานทางวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานภาพทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสำหรับพื้นที่ป่าอื่นๆต่อไป.   ที่มา :  thairath  

Read More »

อนุมัติแนวปฏิบัติหลักสูตร-ตั้งคลินิกให้คำปรึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกอ.ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยให้ทำวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน และนำกลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และใช้ปฏิบัติในเดือน พ.ค.นี้ แนวปฏิบัติใหม่มีสาระสำคัญคือ สกอ.จะประเมินผลจากผลการประกันคุณภาพภายใน หรือไอคิวเอ ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเองทั้งหมดผ่านออนไลน์ ซึ่ง สกอ.จะขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ประกอบที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หากหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินภายใน เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้รับรองเงินเดือนผู้เรียน และแจ้งมหาวิทยาลัยให้งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน และให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใน 3 เดือน ถ้ามหาวิทยาลัยทำไม่ได้ สกอ.จะต้องเข้าไปคุ้มครองผู้เรียนทุกชั้นปี เช่น ให้โอนนักศึกษาไปเรียนในสาขาอื่นที่หลักสูตรใกล้เคียงกัน โอนย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น เป็นต้น เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ภายใน 7 วันจะต้องใส่ข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ชัดเจนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพราะหากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.ก็จะขึ้นตัวแดงไว้ นอกจากนี้ สกอ.จะมีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่มีปัญหาหรือตอบข้อสงสัยเรื่องหลักสูตร จะได้ผ่านการประเมิน.   ที่มา :  ...

Read More »

ศมส.ชวนเสวนาหญิงชนเผ่าเชื่่อมสัมพันธ์ 70 ปีไทย-อินเดีย

“พีรพน ชวนฟังเสวนาวิชาการ ‘หญิงชนเผ่า’ แลกเปลี่ยนความรู้นักวิชาการ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ครบรอบ 70 ปี พร้อมเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย หวังต่อยอดวิจัยข้ามวัฒนธรรมสู่สังคม” วันนี้(16 เม.ย.) นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ทาง ศมส.กับ สาธารณรัฐอินเดีย ได้ร่วมมือทางวิชาการระกว่างกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสัมมนาทางวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ ไท รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ถือเป็นอาณาบริเวณทางวัฒนธรรมต่อเนื่องมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนมาก รวมไปถึงชุมชนที่พูดภาษากลุ่มออสโตร-เอเชียติก และกลุ่มภาษาไท-กะได ต่อมาภายหลังอินเดียประกาศอิสรภาพในปี 2490 ส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในบริบทของรัฐชาติและโลกสมัยใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างของชุมชนชาติพันธุ์ นายพีรพน กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ศมส.ได้ร่วมมือกับนักวิจัยชาวไทยและอินเดีย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ โดยจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “หญิงชนเผ่า” ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าด้วยตัวตน และชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นการบรรยายทางวิชาการจากงานวิจัยจำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ Othering the Normativity: An ...

Read More »

ตกประเมิน 2ปีก.พ.ไม่รับรองเงินเดือน

“เลขากกอ. เผยแนวทางปฏิบัติในการับทราบหลักสูตร เตรียมใช้ปฏิบัติในเดือนพ.ค.นี้ ชี้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินภายใน 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่แจ้งให้ก.พ.รับรองเงินเดือนผู้เรียน พร้อมแจ้งมหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษา ” วันนี้(16 เม.ย.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมกกอ.ได้เห็นชอบแนวปฎิบัติในการรับทราบหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามที่เสนอ โดยให้ทำวิธีการปฎิบัติให้ชัดเจน และนำกลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และใช้ปฎิบัติในเดือนพฤษภาคมนี้ต่อไป ทั้งนี้แนวปฎิบัติใหม่ โดยสกอ.จะประเมินผลจากผลการประกันคุณภาพภายใน หรือไอคิวเอ ของมหาวิทยาลัย  ที่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเองทั้งหมดผ่านออนไลน์ ซึ่งสกอ.ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ประกอบที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน  และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า หากหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินภายใน เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ให้รับรองเงินเดือนผู้เรียน ขณะเดียวกันจะแจ้งมหาวิทยาลัยให้งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน และให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใน 3 เดือน ถ้ามหาวิทยาลัยทำไม่ได้ สกอ.จะต้องเข้าไปคุ้มครองผู้เรียนทุกชั้นปี เช่น ให้โอนนักศึกษาไปเรียนในสาขาอื่นที่หลักสูตรใกล้เคียงกัน โอนย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น ถ้าเด็กไม่โอนจะต้องคืนเงินที่เด็กเสียไป แต่ทังหมดนี้เด็กไม่รับจะไปฟ้องร้องก็เป็นเรื่องของเด็กและผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวถือเป็นแผนการคุ้มครองผู้เรียน “การประเมินหลักสูตรหลังการรับนักศึกษาแล้ว ...

Read More »

สพฐ.เร่งคัดคนนั่งผอ.รร.ชี้ปัญหาเพียบ

“บุญรักษ์ ชี้ก.ค.ศ.ใช้ว.24 ได้เลยไม่ต้องทำเกณฑ์ใหม่ พร้อมประชุม 18 เม.ย.นี้ กำหนดปฏิทินย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เสร็จภายในเดือนพ.ค.นี้ ขอปรับเกณฑ์คัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ศึกษานิเทศก์ได้มีโอกาสสอบ” วันนี้(16 เม.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุด ได้กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับการทุเลาบังคับใช้ ว.24/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงทำให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สามารถใช้ ว.24ได้เลยโดยไม่ต้องทำหลักเกณฑ์ใหม่ นั้น ทราบว่าในการประชุม ก.ค.ศ.วันที่ 18 เม.ย.นี้ จะมีการกำหนดปฏิทินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ สพฐ.จะขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้ เช่น ให้โอกาสศึกษานิเทศก์ ได้มีโอกาสสอบ ให้โอกาสผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี จากเดิมที่ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ เป็นต้น ” หาก ก.ค.ศ. ไม่เห็นด้วยปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาก็จะต้องใช้หลักเกรฑ์เดิม แต่ถ้าเห็นด้วยก็จะใช้หลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาทันที โดยจะมีการประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาคู่ขนานไปกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งโดยเร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้ สพฐ.มีความเดือดร้อนกับเรื่องนี้มาก ทั้งนี้ ได้มีผู้ใหญ่ในบ้านเมื่องท่านหนึ่งได้แนะนำให้ สพฐ. ร่วมมือกับศาลปกครอง และมหาวิทยาลัย ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการไม่มีการย้ายผู้บริหารมาหลายเดือน ว่า มีผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งเท่าที่ผมมองแบบคร่าวๆ ...

Read More »

“หมอธี”นั่งเองประธานสืบคดีโมเน็ตศธ.

“หมอธี เอาจริงนั่งประธานสืบคดีโมเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ ชี้มีหลายคำถามที่กรรมการสืบข้อเท็จจริงตอบไม่ตรงประเด็น พร้อมระบุมีหลักฐานการเสนอเงินจ่ายให้ผู้บริหารในการต่อสัญญา ย้ำไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่” วันนี้(16 เม.ย.) นพ . ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกระบวนการเช่าสัญญาณอินเทอร์ของระบบโมเน็ต(MoeNet ) ที่มีนายสมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือยูนิเน็ต(UniNet)ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เป็นประธานนั้น ขณะนี้ตนดึงการสืบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวมาดูเองแล้ว เพราะตนมีคำถามทางเทคนิคซึ่งบุคคลที่แต่งตั้งให้ไปดำเนินการสืบข้อเท็จจริงยังไม่สามารถตอบได้ตรงประเด็นดังนั้น ตนจึงนำเรื่องนี้กลับมาให้ทีมกฎหมายของตนดูทั้งหมดและตนเป็นประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเรื่องความไม่ชอบมาพากลของการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของระบบโมเน็ตเองทั้งนี้ เป้าหมายของตนหากพบบุคคลใดที่เข้าข่ายทุจริตและยังอยู่ในวงราชการก็จะต้องทำตามกฎหมาย คือตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ตนมีหลักฐานอย่างน้อยที่คิดว่าแน่ชัดเลย คือ มีการเสนอเงินเพื่อจ่ายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ในการต่อสัญญาเช่าสัญญาณระบบโมเน็ตทุกครั้งจึงเท่ากับว่าข้อมูลที่ตนเห็นนั้นนำไปสู่เส้นทางที่นำไปสู่การทุจริตหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกันสิ่งที่กรรมการสืบยังไม่สามารถตอบได้คือ อ้างว่าการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบโมเน็ตเป็นมติจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ใช้สัญญาณจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)แต่ทำไมถึงมีการซื้อรับบริการจากบริษัทเอกชนอยู่โดยมีบริษัทแห่งหนึ่งที่ส่งหนังสือมาทวงเงินค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตโครงข่ายโมเน็ตจำนวน 60ล้านบาทแต่ ปลัด ศธ.ไม่จ่ายเนื่องจากไม่มีสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งตนจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่ เพราะเห็นว่ารัฐเสียหายมากตนจึงต้องมาเล่นเรื่องนี้เอง ที่มา :  dailynews  

Read More »

ปลดล็อกหลักสูตร

“สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจะปลดล็อกหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับทราบ แต่ สกอ.จะควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดยดูจากผลการประเมินคุณภาพภายในหรือ IQA แทน ถ้า IQA ไม่ผ่าน 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่ส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)รับรองเงินเดือน แล้วคนอุดมศึกษาซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้โดยตรงคิดเห็นกันอย่างไร” อรรถพล หมัดอะด้ำ “มอส” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บอกว่า หากสกอ.ปลดล็อกให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาได้เลย โดยไม่ต้องส่งหลักสูตรมาให้ สกอ.รับทราบ เพียงเพื่อไม่ต้องการให้หลักสูตรมากองอยู่ที่สกอ.จำนวนมาก และต้องใช้เวลาในการตรวจหลักสูตรนานนั้น ในฐานะที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้โดยตรงเห็นว่าไม่ควรทำ เพราะผลกระทบอาจจะตกกับผู้เรียนได้  เนื่องจากขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยแข่งขันกันเปิดหลักสูตร และหลายหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดก็มีความแปลก เพื่อเป็นจุดขายให้แก่ผู้เรียน  ดังนั้น สกอ.จะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพอุดมศึกษามากกว่านี้ และต้องเป็นระบบที่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับด้วย “ แอม” สุดธิดา จันทร์เหม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกว่า  มหาวิทยาลัยคงจะเห็นด้วยที่ สกอ.ปลดล็อกหลักสูตร เพราะระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรแบบเดิมและภาระงานของคณาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบส่งหลักสูตรให้ สกอ. เป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนัก  การปลดล็อกจะช่วยให้กระบวนการทำหลักสูตรประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ได้มาก  แต่ในฐานะนักศึกษาเห็นว่าการปลดล็อกหลักสูตรอาจจะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนของชีวิต เพราะปัจจุบันสกอ.มีการตรวจสอบหลักสูตรอย่างละเอียด แต่ก็ยังมีข่าวออกมาบ่อยๆว่ามีหลายหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีมาตรฐาน หากจะมีการปลดล็อกหลักสูตร ระบบการตรวจสอบมาตรฐานจะต้องรวดเร็ว ...

Read More »

มารู้จัก”ละครนอก”กันเถิดหนา

“เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) หรือศมส. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรวบรวมองค์ความรู้ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในบ้านเมือง ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครนอก เรื่อง คาวี ตอนสัณนุราชชุบตัว-คันธมาลี แต่งตัว เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากแล้ว” เมื่อเอ่ยถึงชื่อละครนอก เด็กรุ่นใหม่หลายๆคน อาจจะถึงกับออกอาการมึนๆ อึนๆ เพราะไม่เห็นภาพว่า คืออะไร และเป็นการแสดงแบบไหน ครั้งนี้จึงขอจะพาน้องๆคนรุ่นใหม่มารู้จักกับ ละครนอก กันว่าเป็นอย่างไร ละครนอก เป็นละครรำที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เรียกละครนอก เพราะละครดังกล่าวเป็นการแสดงของชาวบ้าน เล่นนอกวัง เนื้อหาการแสดงนิยมเล่นแบบสนุกสนาน โปกฮา เช่น การะเกษ คาวี ไชยทัต พิกุลทอง พิมพ์สวรรค์  พิณสุริยวงศ์ มโนห์รา มณีพิชัย สังข์ทอง สังข์ศิลป์ชัย ไกรทอง แก้วหน้าม้า เป็นต้น รูปแบบการแสดงเน้นดำเนินเรื่องรวดเร็ว สนุกสนาน นักแสดงจะใช้ผู้ชายล้วนๆ ตัวละครจะมีครบตั้งแต่พระเอก นางเอก ตัวพ่อ ตัวแม่ พระรอง นางรอง เสนา นางกำนัล จุดเด่นของละครนอก คือ การตอบโต้เจรจา ตัวละครพูดตลกโปกฮา ...

Read More »

จี้อุดมฯเปิดรับทุกวัย

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษา Business Transformation through Flagship Education” ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งว่า ถึงเวลาที่การปฏิรูปการศึกษาและควรถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกัน และต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่เหนี่ยวรั้งศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม นั่นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพการศึกษาต่ำลง และส่งผลต่อเนื่องไปยังศักยภาพเศรษฐกิจให้ต่ำลงด้วยเช่นกัน และในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยควรปรับบทบาทตัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับทุกช่วงวัยของชีวิต ให้กลับมาเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อผลิตคนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ.

Read More »

“เจ้าคุณธงชัย” จับมือคาทอลิกสอนจีน

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดเผยว่า สถาบันขงจื่อฯ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญและบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผอ.โรงเรียนฯ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาต่อประเทศจีน ทั้งนี้ หลังลงนามความร่วมมือได้มีการประชุมร่วมกัน สรุปว่า จะมีการจัดตั้งห้องเรียนระบบออนไลน์ โดยร่วมมือกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, สันติราษฎร์วิทยาลัย, ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ที่สำคัญจะมอบให้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็นสนามสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาจีน HSK และ HSKK ซึ่งจะรองรับการสอบภาษาจีนของนักเรียนนักศึกษาในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พระพรหมมังคลาจารย์กล่าวต่อว่า โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นโรงเรียนคาทอลิก มีนักเรียน 1,300 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6 มีการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น มั่นใจว่าภายใน 1 ปี การเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนจะพัฒนาขึ้นแน่นอน.

Read More »