ข่าวการศึกษา

คุรุสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

“คุรุสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแ…” คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดย นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีจำนวนกว่า 9000,000 คน ที่มีความประสงค์ในการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 10 บาทต่อ 1 รายการรับชำระ ได้แก่ ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ...

Read More »

ศธ.เดินเครื่องปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

“ศธ.เดินเครื่องปฏิรูปการศึกษาคนพิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ท…” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าว จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า คนพิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตและพัฒนาและจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ...

Read More »

กยศ.เตรียมหักหนี้ขรก.ผ่านองค์กรนายจ้างเริ่มมิ.ย.นี้

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตรียมบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขอให้องค์กรนายจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน หักหนี้ของลูกจ้างที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทางการศึกษา โดยจะนำร่องหักเงินข้าราชการ 170,000 คนในเดือนมิ.ย.นี้ ส่วนภาคเอกชนจะเริ่มในระยะต่อไปในเดือน ต.ค.นี้ วันนี้ (12 ก.พ.2561) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กยศ.ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ ที่ทำงานของผู้กู้ยืม และไม่มาตรการเชิงบังคับการชำระหนี้ แต่เมื่อมี พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการรวม 2 กองทุน คือ กยศ.และกรอ.มาบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดยกฎหมายดังกล่าวให้อำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืม ที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ส่วนการติดตามหนี้ ถือเป็นหน้าที่องค์กรนายจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการ นายจ้างต้องหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หลังจากนั้นต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้คืน สำหรับผู้กู้ยืมมีหน้าที่จะต้องให้แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมต่อนายจ้างภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องยินยอมให้กองทุนฯ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม และชำระคืน รวมถึงต้องยินยอมให้หักเงินเดือนตามจำนวนที่กองทุนแจ้ง เพื่อชำระคืนกองทุน สำหรับแนวปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรนายจ้างหรือองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะออก แบบกฎกระทรวง และแนวปฏิบัติต่างๆ ของกองทุน เพื่อรองรับพ.ร.บ.ดังกล่าว ...

Read More »

เพิ่มช่องบริการครู

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือกับนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศว่า จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 9,000,000 คน ในการชำระค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และค่าเทียบโอนความรู้ ซึ่งชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป.   ที่มา :  thairath  

Read More »

ผุด “อ่างขางโมเดล” นำร่อง ร.ร.กำกับรัฐ

ปรับหลักสูตรอิงพื้นที่-เลิกโอเน็ตงบฯรายหัว เพิ่มโอกาสและคุณภาพ นร. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนในกำกับของรัฐ ซึ่งจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นพบว่า เสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้ดำเนินการโรงเรียนในกำกับของรัฐที่มีอิสระในการบริหาร โดยปรับระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่ไม่สร้างคุณภาพและเป็นสาเหตุของปัญหา ซึ่งมองว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ควรจะทำในรูปแบบเดียวแต่มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ที่ประชุมเห็นว่าควรจะบุกเบิกเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยนำร่องในโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อม มีปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษาและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโรงเรียน 5 แห่ง ที่ตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยจะสนับสนุนให้มีความเป็นอิสระทางวิชาการ งบประมาณ และงานบุคคล เพื่อเป้าหมายคือการเพิ่มโอกาสและคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก ด้านนางเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง (ดอยอ่างขาง) จ.เชียงใหม่ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า ได้เสนอกรอบการพัฒนา “อ่างขาง” โมเดล ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการโดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ เช่น สร้างหลักสูตรโดยทีมวิชาการบนพื้นที่สูง มีการทำวิจัย กำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน กำหนดเกณฑ์วัดและประเมินผล เน้นเนื้อหาการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เน้นการพัฒนาอาชีพ และยกเลิกการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การบริหารงานบุคคล ให้ผู้บริหารสามารถเลือกครูให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน รวมถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธุรการ การบริหารงบประมาณ ซึ่งจะมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายแบบรายหัวแต่จะเป็นการจัดสรรงบประมาณตามความยากลำบากในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะมีกลไกในการคัดกรองอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กชุมชนเมืองและชายขอบ ส่วนการบริหารงานทั่วไปจะลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนนอกเหนือจากงานสอน ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ...

Read More »

ค้นพบซากแมงมุมโบราณ มีหางเหมือนแส้

ยุคครีเทเชียสเป็นยุคที่รู้กันว่าเต็มไปด้วยไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานโบราณทั้งบนบกและในน้ำหลายสายพันธุ์ รวมทั้งสัตว์ชนิดเล็กๆ แปลกประหลาดอีกมากมาย เมื่อเร็วๆนี้นักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนและมหาวิทยาลัยแคนซัส ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า ค้นพบก้อนอำพันทางภาคเหนือของประเทศพม่า ที่มีซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลของแมงมุมโบราณชนิดหนึ่งฝังอยู่ข้างใน ทีมนักบรรพชีวินวิทยาได้ตั้งชื่อแมงมุมตัวนี้ว่า Chimerarachne yingi โดยระบุว่าแมงมุมชนิดดังกล่าวอาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้นของยุคครีเทเชียสเมื่อ 100 ล้านปีที่แล้ว ขนาดตัวเล็กจิ๋วเพียง 7.5 มิลลิเมตร แต่มีลักษณะคล้ายแมงมุมยุคปัจจุบันและมีอวัยวะส่วนสร้างเส้นใยเหมือนกัน ที่น่าทึ่งคือมันมีหางยาวเหมือนหางแมงป่องปกคลุมด้วยขนสั้นๆที่ดูคล้ายแส้ ซึ่งอาจใช้ดักจับเหยื่อโดยจะอาศัยอยู่ตามเปลือกของต้นไม้ มีข้อมูลก่อนหน้าเผยว่า บรรพบุรุษแมงมุมมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 315 ปีที่ผ่านมา ทว่าซากฟอสซิลแมงมุมหางยาวตัวนี้น่าจะมีวิวัฒนาการต่างออกไป ทั้งยังบอกเป็นนัยถึงเครือญาติของแมงมุมมีหางที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคพาลีโอโซอิกซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 251 ล้านปีที่แล้ว ดังนั้น ซากแมงมุมหางยาวดังกล่าวอาจเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยให้นักบรรพชีวินวิทยาศึกษาความเชื่อมโยงของวิวัฒนาการและต้นกำเนิดสายพันธุ์แมงมุมได้ในอนาคต.   ที่มา :  thairath  

Read More »

วอนร่วมพัฒนาดีกว่าจ้องจับผิด

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) ให้สัมภาษณ์กรณี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศขู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เบิกค่ารายหัวนักเรียนเกินจำนวนและมีการเทียบโอนที่ไร้คุณภาพ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจทุกเดือนหรือ 3 เดือนว่า ทุกวันนี้วิทยาลัยเอกชนได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐหลายหน่วยงานอยู่แล้ว ทั้ง สอศ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บางเรื่องถูกตรวจสอบมากกว่าภาครัฐเสียอีก เช่น กรณีนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ต้องส่งให้ สอศ.ทุกเดือนจึงจะเบิกเงินอุดหนุนได้ ต่างจากภาครัฐที่ส่งแค่ต้นปีการศึกษาครั้งเดียวก็เบิกเงินได้ทั้งปีงบประมาณ กรณีนี้ก็เป็นหนึ่งในความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้รับ ผอ.ดร.จักรพันธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีข้อสรุปตรงกันว่า อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คำสั่ง คสช.ที่ 8/2559 ในการควบรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มาจากความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จึงอยากเรียกร้อง สอศ.ว่าควรปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการจ้องจับผิดเอกชนไร้คุณภาพซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่ง มาเป็นการหาทางร่วมกันพัฒนาเอกชนคุณภาพซึ่งมีอยู่จำนวนมากแต่กำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะต้องเลิกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทย.   ที่มา :  thairath

Read More »

มวล.จับมือ บ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ฯ ร่วมพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน และ นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย วิชาการด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ น.ส.สุจินต์ จันทร์จำเริญ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ บริษัทเซฟ เฟอร์ทิลิตี้ฯ รวมถึง คณาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการลงนามในครั้งนี้ มวล.และบริษัทเซฟ เฟอร์ทิลิตี้ฯ จะร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ให้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกัน รวมทั้ง เป็นเจ้าภาพในการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี   ที่มา :  matichon    

Read More »

วธ.ชวนชมนิทรรศการ ‘วิวาห์อาเซียน’

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ.มียุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน วธ. กำหนดจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “วิวาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการจัดงานแต่งงานของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลาย   ที่มา :  matichon  

Read More »

สสวท.ประกาศ ร.ร.คุณภาพวิทย์-คณิต รุ่นที่ 1 เพิ่ม

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท.รับสมัคร และคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และได้กำหนดประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในวันที่ 31 มกราคมนั้น สสวท.ขอประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่ http://pd.ipst.ac.th/?p=3208   ที่มา :  matichon

Read More »