ข่าวสอบบรรจุ

(สมัครออนไลน์)กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี4-11เม.ย.61

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างโยธา 17 ตำแหน่ง เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2. บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. วิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 19,500 บาท (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 6. วิศวกรเครื่องกล 1 ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมคุ้มครองสิทธิฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25เม.ย.61

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท 1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 3 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 3. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) 5 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 22 มี.ค.-25 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา : thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมพินิจฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 3-29เม.ย.61

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารประกาศเพิ่มเติม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-29 เม.ย.61 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ ทางเทคนิค การอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชา หนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ ทางการจัดการกีฬา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 5. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น – เฉพาะเพศชาย – เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ...

Read More »

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส.2-11เม.ย.61

กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 2. นายช่างภาพปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 2-11 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา : thaijobsgov

Read More »

ม.มหิดล รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โททุกสาขา บัดนี้-20เม.ย.61

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา หน่วยงาน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 1. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในได้เป็นอย่างดี 3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ...

Read More »

(187อัตรา สมัครออนไลน์)กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.61

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 160 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 27 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาทางภาษา วรรณคดี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 3) เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ...

Read More »

(18อัตรา)กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-19เม.ย.61

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 11 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักทรัพยากรบุคคล 4 อัตรา ​เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ​เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ​เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.personnel.cdd.go.th หรือ https://cdd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 26 มี.ค.-19 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(80อัตรา สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส.5เม.ย.-1พ.ค.61

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://dla.job.thai.com/ ภายในวันที่ 5 เม.ย.-1 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-28มี.ค.,12เม.ย.61

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน/นายช่างชลประทาน 1 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี/ปวส.) คนงาน 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในวันที่ 26 มี.ค.-12 เม.ย.61 (สำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน/นายช่างชลประทาน) และ บัดนี้-28 มี.ค.61 (คนงาน) ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5338 9228 ต่อ 107   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-20เม.ย.61

มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ/หรือ สารสนเทศศาสตร์, สารนิเทศศาสตร์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกวิชาทหารแล้ว ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือหน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา อาคาร 50 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ บัดนี้-20 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-3986-2032 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »