ข่าวสอบบรรจุ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.โท23เม.ย.-16พ.ค.61

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียบแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตรกร และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ...

Read More »

มรภ.สกลนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23เม.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 2. นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 3. นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ...

Read More »

(งานคนพิการ สมัครออนไลน์)สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.7-31พ.ค.61

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://่job.otp.go.th ภายในวันที่ 7-31 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 24-30เม.ย.61

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 24-30 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 510 658 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ด่วน กพ. ประกาศสอบภาค ก. ประจำปี 2561

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561” ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชม. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= Source link

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 1-22พ.ค.61

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bb.job.thai.com ภายในวันที่ 1-22 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่มา : thaijobsgov  

Read More »

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 24-30เม.ย.61

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาการบัญชี, การเงิน, การจัดการ-การจัดการทั่วไป, การจัดการ-การจัดการสำนักงาน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ศึกษา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 24-30 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(งานรัฐวิสาหกิจ)อสมท รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์บัดนี้-2พ.ค.61

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1. เจ้าหน้าที่จัดผังรายการ/เจ้าหน้าที่จัดผังรายการอาวุโส 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ธุรกิจ/เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ธุรกิจอาวุโส 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่กราฟิก/เจ้าหน้าที่กราฟิกอาวุโส 1 อัตรา 4. ครีเอทีฟ/ครีเอทีฟอาวุโส 1 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-2 พ.ค.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร    ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี23เม.ย.-11พ.ค.61

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 6 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ...

Read More »

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7พ.ค.61

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้การดูแลของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนายช่าง สำนักงานธนานุเคราะห์ 1. ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าด้านทรัพยากรบุคคล 2. ตำแหน่งนายช่าง อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์  ชั้น ๔ อาคาร  ๘  สำนักงานธนานุเคราะห์  กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ  ถนนกรุงเกษม  แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  ๗ เมษายน– ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานธนานุเคราะห์  Http://www.pawn.co.th/ หัวข้อรับสมัครงาน-ประกาศผล/รับสมัครบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนายช่าง คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร    ที่มา ...

Read More »