ข่าวสอบบรรจุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ) ลพบุรี รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส.12-13ก.พ.61

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง รับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) สัญญาจ้าง 2 ปี เงินเดือน 12,690 บาท คุณสมบัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาการไฟฟ้า หรือ สาขากำลังไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการไฟฟ้า หรือ สาขากำลังไฟฟ้าสูง ( จ้างเข้าปฏิบัติงานในวุฒ ปวช. ) วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 12-19ก.พ.61

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2. นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 12-19 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สพป.สมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.สมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียดเพิ่มเติม : รับสมัครพนักงานราชการ =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= Source link

Read More »

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย (สมัคร1-9ก.พ.61)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างดนตรีศึกษา ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีจำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน จำนวน 9,140 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างดนตรี คุณสมบัติทั่วไป 1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิชาการดนตรีไทย 2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา 3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 5. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้ 1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา ...

Read More »

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 368 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 37 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ...

Read More »

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เลย) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – รายละเอียดเพิ่มเติม 2. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 8-16ก.พ.61

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://job.dtn.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” 8-16 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ...

Read More »

กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์ – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอุตสาหกรรม – สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทางเคมี ทางเคมี 2. ...

Read More »

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดเปิดรับสมัครเข้าทำงาน 203 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 203 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางจดหมายสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างขับรถบรรทุก จำนวน 100 อัตรา คุณสมบัติ – ชาย/หญิง – อายุ 25 ปี ขึ้นไป – วุฒิ ป.6 ขึ้นไป – มีประสบการณ์ในกาารขับรถ อย่างน้อย 6 เดือน – มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 เป็นต้นไป 2. ลูกจ้างเหมาประจำรถขนถุงไปรษณีย์ จำนวน 103 อัตรา คุณสมบัติ – ชาย/หญิง – อายุ 20 ปี ขึ้นไป – วุฒิ ป.6 ขึ้นไป – ร่างกายแข็งแรง ...

Read More »