งานราชการ

400อัตรา!! กฟภ.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงาน กทม.-ภูมิภาค รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต5-11มี.ค.61

คุณสมบัติทั่วไป / คุณวุฒิ – สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง / สถานที่ปฏิบัติงาน 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 [ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย] คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 [อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร] คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4. การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 [ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ...

Read More »

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน กทม.-ภูมิภาคหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 24-25มี.ค.61

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำปี 2561 ตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศหลายอัตรา ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) กรณีเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่่ำกว่า 700 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1 ถึงข้อ 4 บวท. จะให้ออกจากงานทันที เปิดรับสมัคร 24-25 มี.ค.61 ...

Read More »

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 12-16มี.ค.61

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 1. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 12-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 8-14มี.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3) สาขาวิชาการบัญชี 3. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 3) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาการบัญชี 2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน 4. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 5-15มี.ค.61

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 3. นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 5. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-15 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-12มี.ค.61

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-12 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 16 หน้า) ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับสมัครนิติกรอาวุโส หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Descriptions): กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและจัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับผลบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติข้อกำหนด (Law Compliance) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ดูแลให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร (Job Qualifications): จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขา นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมายขององค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐมาอย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, ข้อตกลง , สัญญา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว(Resume)มาได้ที่ E-Mail : [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.15-23มี.ค.61

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น 2 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 15-23 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056 803 547 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8-16มี.ค.61

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด 2. นายช่างโยธา 1 อัตรา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัคพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ต.วังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 8-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3858-9643 ต่อ 113 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15มี.ค.61

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 10 อัตรา เงินเดือนระดับปริญญาตรี 20,250 บาท และเงินเดือนในระดับปริญญาโท 23,630 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »