งานราชการ

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 12-19ก.พ.61

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2. นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 12-19 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย (สมัคร1-9ก.พ.61)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างดนตรีศึกษา ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีจำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน จำนวน 9,140 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างดนตรี คุณสมบัติทั่วไป 1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิชาการดนตรีไทย 2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา 3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 5. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้ 1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา ...

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 5อัตรา สมัคร1-28ก.พ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าตอบแทน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดประกอบการพิจารณาต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติดังนี้ 1) หน่วยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัยประกาศฯ 2) คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์สาขาที่รับการบรรจุแต่งตั้ง 3) ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 4) บุคลิกภาพ หรือความรอบรู้ หรอเชาว์ปัญญาเหมาะสม การรับสมัคร สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ หยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายธนาณัติค่าธรรมเนียมในการสมัครจ่าหน้าซองถึง คุณยอดชาย  สายทอง ที่ทำการไปรษณีย์เคาท์เตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 วันที่ 6-23 กุมภาพันธ์ 2561   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ ...

Read More »

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัย (วุฒิป.ตรีหรือเทียบเท่า) สมัครบัดนี้-9ก.พ.61

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 9,300.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

Read More »

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 368 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 37 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ...

Read More »

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เลย) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – รายละเอียดเพิ่มเติม 2. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 8-16ก.พ.61

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://job.dtn.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” 8-16 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา8-16ก.พ.61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา8-16ก.พ.61″ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 8-16 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม” คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี25อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก 5-7ก.พ.61

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. นักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา หน่วยที่ 1 เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. นักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา หน่วยที่ 2 เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 6. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา หน่วยที่ 1 เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี ...

Read More »