รับตรง Admissions

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57

July 24, 2014 admin No comments

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57 รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร(รอบ2) บุคคลทั่วไป ปี2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://nursepolice.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดการรับสมัคร ที่ http://nursepolice.go.th/node/97 ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57.pdf Read more →

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57

July 24, 2014 admin No comments

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ก.ค. 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1.  วท.บ.เคมี                                  จำนวน 50คน 2.  วท.บ.ชีววิทยา                            จำนวน 50 คน 3.  วท.บ.ฟิสิกส์                               จำนวน 10 คน 5.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน 5  คน 6.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน)          จำนวน 5  คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2.       มีสัญชาติไทย 3.       ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 4.       เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 5.       ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ หลักฐานการสมัคร 1.   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 2.   ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร) 3.   ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระค่าสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 29 กรกฎาคม  2557) การยื่นใบสมัคร 1 ยื่นและชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            2 ยื่นใบสมัครทางอีเมล์โดยแสกนใบสมัครและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ ได้ทางอีเมล์Sci.Academic@gmail.com          3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์  ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย  จ. มหาสารคาม [...] Read more →

รับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557

July 23, 2014 admin No comments

รับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557 สาขาเทคนิคการแพทย์  27 คน สาขารังสีเทคนิค 15 คน !! เปิดรับถึง 28 กรกฎาคม 2557  นี้ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557.pdf ใบสมัครรับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557.pdf Read more →

โควตา มทร.ธัญบุรี 2558

July 23, 2014 admin No comments

โควตา มทร.ธัญบุรี 2558 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ - คณะศิลปศาสตร์ รับ 90 คน - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 240 คน - คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 170 คน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 375 คน - คณะบริหารธุรกิจ รับ 380 คน - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 200 คน - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 140 คน - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 110 คน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 55 คน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 30 คน - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ 60 คน คุณสมบัติผู้สมัคร - ผู้สมัครต้องเป็น ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ,ปวช. ,ปวส. - ผู้สมัครต้อง มีวุฒิการศึกษา มีคุณสมบัติ และเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ของแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการ ที่มา : http://p-dome.eduzones.com/quota-school-rmutt-58/ สามารถ Download  รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : เกณฑ์.pdf ปฏิทิน.pdf Read more →

โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 2558

July 21, 2014 admin No comments

โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 2558 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจะมี 6 โคงการคือ 1. โควตาโรงเรียน 2. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. โควตาผู้มีความสามารภด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 4. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น 5. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท ) 6. โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุสาหกรรมที่มีอุปการคุณ สาขาที่เปิดรับ กำหนดการ ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาโรงเรียน คลิกที่นี่! ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่! ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาศิลปวัฒนธรรมและกีฬา คลิกที่นี่! ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่าTNI คลิกที่นี่! ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญ สสท. คลิกที่นี่! ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรของบริษัทผู้มีอุปการคุณ คลิกที่นี่! ที่มา : http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=27 สามารถ Download  รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : parkard KOTA 58.pdf Read more →

ชงคสช.รื้อแอดมิชชั่นใหม่

July 21, 2014 admin No comments

ชงคสช.รื้อแอดมิชชั่นใหม่ จุฬาฯ ดันแผนปฏิรูปการศึกษาชง คสช.แก้ไขระบบแอดมิชชั่นปรับฐานเงินเดือนอาชีวะเทียบเท่าอุดมศึกษา นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น เพื่อแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ ทั้งนี้ ได้เสนอให้ปรับเนื่องจากพบว่าระบบยังไม่เอื้ออำนวยในการคัดเลือก|นักเรียน ทำให้นักเรียนต้องวิ่งรอกในการสอบ เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงเสนอให้ทุกมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้เสนอสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวะศึกษามากขึ้น โดยเสนอให้ปรับฐานเงินเดือนผู้ที่จบอาชีวะกับปริญญาตรีต้องไม่ต่างกันมาก เพื่อดึงดูดให้เด็กเข้าเรียนอาชีวะเนื่องจากประเทศมีความจำเป็นและต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก นพ.ภิรมย์กล่าวว่าขณะเดียวกันยังได้เสนอให้มีการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมซึ่งเป็นทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอให้พัฒนาคุณภาพครูซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม มัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา “การปฏิรูปครั้งนี้ คสช.สามารถดึงพลังให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ไม่มีช่องว่างอย่างที่ผ่านมา รวมถึงการจัดตั้งให้มีสภาปฏิรูปหรือคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งมาจากหลายเวที จะทำให้มีแนวทางในการแก้ไขจากหลายมิติ ครอบคลุม เป็นองค์รวมมากขึ้น ซึ่งในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการหารือและคาดว่าจะส่งคณาจารย์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูป การศึกษา”นพ.ภิรมย์ กล่าว   http://www.posttoday.com/สังคม/การศึกษา/307767/ชงคสช-รื้อแอดมิชชั่นใหม่ Read more →

รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2558

July 18, 2014 admin No comments

รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2558 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX) โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงาน คณะกรรการอุดมศึกษา (MD02) จำนวนการรับ 90 คน - (MDX) ทั่วประเทศ 44 คน - (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 คน คุณสมบัติ กำหนดการ   ค่าสมัครสอบ 1200 บาท ———————————————————————————————- โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) จำนวนการรับ 10 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโปรแกรมวิทยศาสตร์-คณิตศสตร์ - GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 กำหนดการ ค่าสมัคร 1000 บาท ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/ สามารถ Download  ระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : mdx_md02_58_ann.pdf dtx_58_ann.pdf calendar58.pdf   Read more →

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

July 16, 2014 admin No comments

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ หลัง admissions หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. -16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร QS2 ชั้น 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารประกอบข่าว : รับสมัครป.ตรีนิติศาสตร์หลังadmissions.pdf   Read more →

รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปี 57

July 16, 2014 admin No comments

รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปี 57 กำหนดการปฏิบัตงานในการรับสมัคร รับตรง บุคคภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำ พ.ศ. 2557 จำนวน 6800 อัตรา  แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศียนบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ( นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6600 อัตรา 2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชาพ ปวช หรือ เทียบเทียว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200 อัตรา . ทำหน้าที่ป้องกันปรามปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา 1 บช.น. 1,000 9 ภ.8 600 2 ภ.1 700 10 ภ.9 100 3 ภ.2 550 11 บช.ตชด. 1,200 4 ภ.3 300 12 บช.ส. 100 5 ภ.4 150 13 บช.ปส. 100 6 ภ.5 350 14 สง.นรป. 30 7 ภ.6 150 15 ศชต. 900 8 ภ.7 370 รวม 6,600 2. [...] Read more →

โควตาภาคเหนือ มช. 2558

July 15, 2014 admin No comments

โควตาภาคเหนือ มช. 2558 โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม เปิดรับสมัคร วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2557 -โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท -โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น เปิดรับสมัครวันที่ 8 -12 กันยายน 2557 ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/58/ Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top