รับตรง Admissions

รับตรง58 โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (สาธารณสุข) ม.บูรพา 2558

September 12, 2014 admin No comments

รับตรง58 โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (สาธารณสุข) ม.บูรพา 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร 15 กันยายน – 25 ตุลาคม 2557 (หน้า 3) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (หน้า 2) คุณสมบัติ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดามีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดดังต่อไปนี้ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน้า 4) จำนวนรับ 16 คน (หน้า วิธีสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 6)   Read more →

รับตรง58 โครงการสถาภูมิ (SATABHUMI) คณะสถาปัตย์ฯ ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558

September 12, 2014 admin No comments

รับตรง58 โครงการสถาภูมิ (SATABHUMI) คณะสถาปัตย์ฯ ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการสถาภูมิ (SATABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 (หน้า 3) สาขาที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญทั่วประเทศ ในแผนการศึกษาที่เน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กับกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25 (กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ 6 ภาคการศึกษา) (หน้า 2) จำนวนรับ 60 คน (หน้า 2) วิธีสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ (หน้า 2) Read more →

รับตรง58 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

September 11, 2014 admin No comments

รับตรง58 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 (หน้า 3) สาขาที่เปิดรับ คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการ 50 คน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 50 คน (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสองภาษา หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโครงการภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศต้องมีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 4 ภาคการศึกษา ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโครงการภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติพิเศษพื้นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ (หน้า 2) จำนวนรับ รวม 100 คน (หน้า 2) วิธีสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (หน้า 2) Read more →

รับตรงและโควต้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

September 11, 2014 admin No comments

รับตรงและโควต้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้ โควตาทุกประเภท จำนวนที่รับ โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รับจำนวนประมาณ 10 คน โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับจำนวนประมาณ 5 คน โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี รับจำนวนประมาณ 5 คน โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับจำนวนประมาณ 5 คน กำหนดการรับสมัครโควตา รายการ วันที่ 1. รับสมัครโควตา   MOU/  เรียนดี/  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์/  โอลิมปิกวิชาการ 30 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2556 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) ทาง www.it.kmitl.ac.th 18 ตุลาคม 2556 3. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) 24-25 ตุลาคม 2556 4. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท) ทาง www.it.kmitl.ac.th 30 ตุลาคม 2556 5. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท) แจ้งให้ทราบวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กำหนดการรับสมัครรับตรง   กำหนดการ วัน/เดือน/ปี - รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th วันที่  9  กันยายน  – วันที่  30  ตุลาคม  2556 - ชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่  9  กันยายน  – วันที่ 1  พฤศจิกายน 2556 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบทางwww.reg.kmitl.ac.th วันที่  [...] Read more →

รับตรง โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ ปี 2558

September 10, 2014 admin No comments

รับตรง โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ ปี 2558   รับตรง โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2558 รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส.สมัครทางอินเทอร์เน็ต   เปิดรับสมัคร วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (ผู้ สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนดไว้ในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ) ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา คณะ โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่่ จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียด ไม่มี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูรายละเอียด ไม่มี จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูรายละเอียด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูรายละเอียด จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด Read more →

วิทยาลัยพยาบาลฯ สวนสุนันทา รับตรงหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

September 10, 2014 admin No comments

วิทยาลัยพยาบาลฯ สวนสุนันทา รับตรงหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดอบรม 3. มีน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่เกิน 155 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวต้องมีความสัมพันธ์กับส่วนสูง 4. มีสภาพร่างกายและสภาพจิตปกติ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ 5. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุกหรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 สอบถามเพิ่มเติม  โทร.0-2160-1206-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 ตุลาคม 2557 เอกสารประกอบข่าว   Read more →

มทร.ตะวันออก เปิดโควต้าปี58 กว่า31 สาขา

September 8, 2014 admin No comments

มทร.ตะวันออก เปิดโควต้าปี58 กว่า31 สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควต้า  31 สาขา สมัครด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่ 23 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครทางเว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.rmutto.ac.th Read more →

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558

September 5, 2014 admin No comments

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร 1 – 20 พฤศจิกายน 2557 (หน้า 2) สาขาที่เปิดรับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ (หน้า 14) คุณสมบัติ เป็น ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียนสายสามัญ โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 (หน้า 4) จำนวนรับ รวม 2,697 คน (หน้า 10) วิธีสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 11) Read more →

รับตรง58 คณะเทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-กรุงเทพ-ชุมพร 2558

September 4, 2014 admin No comments

รับตรง58 คณะเทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-กรุงเทพ-ชุมพร 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร 4 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 (หน้า 3) สาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรุงเทพฯ สัตวศาสตร์ 50 คน วิทยาศาสตร์การประมง 50 คน พัฒนาการเกษตร 25 คน นิเทศศาสตร์เกษตร 35 คน เกษตรศาสตร์ พืชไร่/พืชสวน/กีฏวิทยา/โรคพืช/ปฐพีวิทยา/ภูมิทัศน์ 210 คน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 คน พืชสวน 30 คน สัตวศาสตร์ 30 คน (หน้า 2) คุณสมบัติ เคย ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือกำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และ เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตและวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร หรือ เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต สมัครได้เฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร เท่านั้น (หน้า 3) จำนวนรับ ร่วม 460 คน (หน้า 2) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 3)   Read more →

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะแพทย์ / ทันตะ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

September 4, 2014 admin No comments

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะแพทย์ / ทันตะ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558   Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top