รับตรง Admissions

สอบชิงทุนหลักสูตร Creative and Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 58

January 16, 2015 admin No comments

สอบชิงทุนหลักสูตร Creative and Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์  ม.รังสิต 58 รายละเอียดผู้สมัครสอบชิงทุนหลักสูตร Creative and Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 รายละเอียดทุน ·         ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ) ·         ทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ) ·         ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ (ลดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน) ·         รับตรง คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าสอบ ·       กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ·       มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับรับตรง) ·       มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องโทและทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) (ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้ง ก่อนการเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์) หรือไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์) ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้งก่อนเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์   กำหนดการสอบ และสถานที่สอบ ·       สอบวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ [...] Read more →

รับตรง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 58 เปิดรับสมัคร 2 ก.พ.นี้

January 16, 2015 admin No comments

รับตรง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 58 เปิดรับสมัคร 2 ก.พ.นี้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2558 คุณสมบัติผู้สมัคร - กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต - เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี - มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด - สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล - น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. - ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2 - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การรับสมัคร - จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี 60 – 80 คน เป็นทุนส่วนตัว - คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย GPAX, O-NET, GAT, PAT, เป็นไปตามเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ - รับสมัครทางอินเตอร์เนต เท่านั้นที่ http://jobrtncn.ac.th, www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th และ www.nmd.go.th สิทธิประโยชน์ที่ได้ร้บขณะเป็นนักเรียนพยาบาล - ได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตามที่กองทัพเรือกำหนด - ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ จากกองทุนที่สถาบันได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน หน้าเว็บไซต์หลัก [...] Read more →

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 58

January 16, 2015 admin No comments

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 58 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชื่อว่า การพยาบาล เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้มีภาวะสุขภาพปกติให้การดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้ที่เจ็บป่วย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบริการพยาบาลเป็นบริการที่จำเป็นต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสาขาวิชาชีพ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสุขภาพสามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ โดยบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องไปใช้ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพกระบวนการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา และการทำงานเป็นทีม ผู้สอนเป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้และเสริมพลังอำนาจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ   กำหนดเปิดรับสมัคร 1. รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 20 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบข้อเขียน 25 มีนาคม 2558 ตรวจร่างกายพร้อมสัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน 2558 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 2 เมษายน 2558 2. รอบสอง เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 20 [...] Read more →

รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558

January 16, 2015 admin No comments

รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2558 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย / หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2558 - ม.6 ผู้หญิง  รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง  รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง - ตำรวจหญิง  รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง  รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  - ตำรวจชาย  รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต.  รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  เปิดรับสมัคร 12- 30 มกราคม 2558 ระเบียบการทั้งหมด  http://www.rpca-admission.com/ Read more →

รับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 58

January 15, 2015 admin No comments

รับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 58 โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริณญาตรีโครงการ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยผู้ที่ได้รับเลือกเข้าศึกษาโครงการนี้ จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ๔ ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ MORE โครงการช้างเผือก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริณญาตรี โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ MORE โครงการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริณญาตรี โครงการรับตรง ประจำปี ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี MORE โครงการลูกหลานชาวเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริณญาตรี โครงการลูกหลานชาวเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี  MORE หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.imc.src.ku.ac.th/reg2558/index.php/home/questions Read more →

โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (GAT/PAT) ม.เชียงใหม่ 58 ปิดรับ 19 ก.พ.นี้

January 15, 2015 admin No comments

โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (GAT/PAT) ม.เชียงใหม่ 58  ปิดรับ 19 ก.พ.นี้ ประกาศรับสมัครฯ (ช่วงที่ 2) โครงการที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ. ในการคัดเลือก การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัครวันที่ 29 ธันวาคม 57 – 19 มกราคม 58 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทางเว็บไชต์ www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาและส่งใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน(มีตราประทับของธนาคาร), เอกสาร/หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวนรับ 521 คน โครงการวิศวะสู่ชุมชน จำนวนรับ 11 คน โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน จำนวนรับ 3 คน โครงการนักคิดเพื่อสังคม จำนวนรับ 13 คน โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา จำนวนรับ 5 คน โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม จำนวนรับ 15 คน โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท จำนวนรับ 10 คน โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน จำนวนรับ 15 คน โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 3 คน [...] Read more →

ม.ชินวัตร รับตรงหลักสูตรนิเทศศาสสตรบัณฑิต สาขา Convergence Communication จำนวนจำกัด

January 15, 2015 admin No comments

ม.ชินวัตร รับตรงหลักสูตรนิเทศศาสสตรบัณฑิต สาขา Convergence Communication จำนวนจำกัด                                        มหาวิทยาลัยชินวัตร รับตรงหลักสูตรนิเทศศาสสตรบัณฑิต สาขา Convergence Communicationด่วนจำนวนจำกัด                                                      สร้างอาชีพที่ยั่งยืน Ø  อาชีพที่ทำงานกับแผนกข่าวสถานีดิจิทัลทีวี Ø  อาชีพที่ทำงานกับแผนกโปรดักชั่น Ø  อาชีพที่ทำงานกับแผนกการตลาดและแบรนดิ้ง          รวมพลังสถาบันการศึกษานานาชาติ SIU และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล Voice Tv เพื่อผลิตบุคลากรป้อนตลาดสื่อสารมวลชนยุคคอนเวอร์เจนซ์ จุดเด่นของหลักสูตร Ø  เป็นนิเทศศาสสตร์แบบคอนเวอร์เจ๊นซ์ สื่อสารบนหลายเพลตฟอร์มหลายช่องทาง Ø  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานในแผนกข่าว Digital TV หรือแผนกโปรดักชั่น หรือแผนกการตลาดและแบรนด์ดิ้งสื่อ Ø  ฝึกปฏิบัติงานจริง ผ่าน Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Voice TV Ø  สหศึกษาทำงานเป็นอินเทิร์นที่ Voice TV ทุกปี หรือสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลอื่น ๆ Ø  อาจารย์ผู้สอนจาก Voice TV มีประสบการณ์จริง และจาก SOLA ที่เข้าใจการประยุกต์ทฤษฎีความรู้อย่างเหมาะสม ร่วมกันสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้ การเข้าใจปัญหาและสามารถสร้างทักษะความรู้ใหม่ ๆ โดยวิธี Problem Based Learning [...] Read more →

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

January 14, 2015 admin No comments

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558   รับตรงโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 40 คน คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย สายสามัญ ที่เน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เท่านั้น   2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินัย   4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    ระเบียบการ Read more →

รับตรง เภสัชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์,การบิน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 58 ปิดรับ 28 ก.พ.

January 14, 2015 admin No comments

รับตรง เภสัชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์,การบิน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 58 ปิดรับ 28 ก.พ. ประกาศ  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ 1.ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จำนวน  4  คณะ/หลักสูตร  ดังนี้ หลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.คณะพยาบาลศาสตร์    1.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50 3. หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า  155  ซ.ม.   ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า  160ซ.ม.      น้ำหนักไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม 4. หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 27 ปี บริบูรณ์   1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี ) 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) [...] Read more →

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58 รอบที่ 2

January 14, 2015 admin No comments

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58 รอบที่ 2 International College, Suan Sunandha Rajabhat Universityเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ตั้งแต่ วันนี้ – 12 ก.พ. 2558 สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1601200 หรือ 0825601365 ในเวลาราชการหรือเข้าดูรายละเอียดของสาขาที่เปิดรับ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.ssruic.ssru.ac.th/ Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top