รับตรง Admissions

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (หน้า 3) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช.3 มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง วุฒิ ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 วุฒิ ปวช. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 8 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรประมง เคมีเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พัฒนาธุรกิจ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการรัฐกิจ (หน้า 3) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 เคยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่จัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือ เป็นผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโยี/วิศวกรรมศาสตร์/ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หน้า 2) จำนวนที่รับ รวม 100 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมือ MOU วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาความร่วมมือ MOU วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 (หน้า 2) จำนวนที่รับ 15 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า 4) วิธีสมัคร ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (หน้า 2) คุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ข้อ จากเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้ 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 2. มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ PAT 1 / SAT I / SAT II / ACT / AP Test or AB or BC ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-ชุมพร 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด จำนวนที่รับ รวม 360 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี คณะศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ TCAS โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 21 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (หน้า 3) จำนวนที่รับ รวม 40 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 5) (ค่าเทอม หน้า 6) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 4) enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 28 พฤศจิกายน 2560 – 18 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 1/2) รอบที่ 2 22 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า มีผลการสอบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้ SAT ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2561 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง TCAS โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (หน้า 2) จำนวนที่รับ 30 คน (หน้า 3) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 4) (ค่าเทอม หน้า 5) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 4) enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมืือ MOU คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ TCAS โควตาความร่วมมืือ MOU ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หน้า 2) (รายชื่อสถาบัน หน้า 6) จำนวนที่รับ 20 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 4) (ค่าเทอม หน้า 5) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า ...

Read More »