รับตรง Admissions

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์/กลุ่ม A ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศศึกษา นิเทศศาสตร์ดิจิตอล เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การประกอบการ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคอีสาน หลักสูตรวิทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 11) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา (หน้า 2) ทุนโครงการที่เปิดรับ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 (หน้า 3) จำนวนที่รับ รวม 170 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการสอบ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา/เทียบเข้า คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 18 มกราคม – 29 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (หน้า 4) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ปวส.2 (หน้า 2) จำนวนที่รับ รวม 45 คน (หน้า 6) กระบวนการคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 6, 7) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 4) ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ รับตรงรอบ 2 ถึง 28 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio รอบที่ 2 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th จำนวน 2,590 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยขณะนี้กำลังเปิดรับในรอบที่ 2 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จำนวน 2,590 คน ในสำนักวิชาต่างๆ ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ รับ 40 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100 คน ภาษาจีน 100 คน อาเซียนศึกษา 70 คน ไทยศึกษาบูรณาการ 50 คน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 150 คน นิติศาสตร์ 150 ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะศึกษาศาสตร์ ทุนการศึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ (หน้า 3) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ที่สำนักงานมูลนิธิพัฒนาให้การช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล โรงเรียนบ้านเกาะยาว อ.เมือง จ.สตูล โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย อ.เมือง จ.สตูล โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง อ.เมือง จ.สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ อ.เมือง จ.สตูล ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ผู้มีทักษะพิเศษ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด การประกอบการและการจัดการ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การตลาด การประกอบการและการจัดการ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (หน้า 4) สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาภูมิภาค ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาจีน แผน 1 ภาษาจีน แผน 2 ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การตลาด การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (หน้า ...

Read More »

รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 61

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 25 ธ.ค. 2560 – 16 มี.ค. 2561 รอบ 2 กลุ่ม 1 – นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล – นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง – นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือเป็นบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คลิก ระเบียบการ รอบ 2 กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนทีไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คลิก ระเบียบการ   ที่มา :  unigang  

Read More »

TCAS/รับตรง61 TSU Smart Engineering ม.ทักษิณ-พัทลุง 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับวุฒิปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตัวเองในหัวข้อ งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ความยาวไม่น้อยกว่า ครึ่งหน้ากระดาษ A4 จำนวนที่รับ รวม 40 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ...

Read More »