รับตรง Admissions

TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หน้า 2) จำนวนที่รับ 30 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลงาน ยื่นผลการเรียน (หน้า 2) วิธีสมัคร สมัครในโครงการแนะแนวสัญจรของคณะฯ หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา (หน้า 2) ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.อุบลราชธานี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 12) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 ได้แก่ ไทย สังคม คณิต1 ฟิสิกส์ อังกฤษ เคมี ชีวะ อายุไม่เกิน 25 ปี (หน้า 2) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (หน้า 4) คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต1 ไทย สังคม อังกฤษ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ/บุตร-ธิดา แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทบุตร-ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารธสุขภาครัฐในเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 1 – 15 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (หน้า 4) คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต1 ไทย สังคม อังกฤษ มีผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท. ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ผลิตบุคลากรด้านวิทย์เทคโนโลยีฯ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (หน้า 5) วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หน้า 6) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หน้า 7) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (หน้า 3) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลงาน ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 2) ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 26 มกราคม – 1 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) โควตาที่เปิดรับ โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ (หน้า 3) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมหลัก (หน้า 6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ (หน้า 8) ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หน้า 10) การถ่ายภาพ (หน้า 12) จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น (หน้า 14) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด มีผลการสอบ GAT PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 8 – 31 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) ประเภทที่เปิดรับ ประเภทผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ได้รับรางวัลด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ในระดับจังหวัด ชาติ หรือนานาชาติ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ประเภทผู้พิการ มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20 (หน้า 2) สาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เคมี ชีววิทยา ดนตรีศึกษา ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 4 – 31 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ CU-AAT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม CU-AAT ส่วน Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน Old SAT (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 นร.โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาระหว่างประเทศ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน จีนศึกษา บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิการทางการบิน นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง เทคโนโลยีความงาม อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กายภาพบำบัดบัณฑิต กายภาพบำบัด ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะผลิตกรรมการเกษตร เกษตรศาสตร์-พืชสวน วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (หน้า 3) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ ...

Read More »