รับตรง Admissions

TCAS 61 รอบ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหาสารคาม

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรายละเอีบดรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาฝากค่ะ เปิดรับทั้งหมด 66 ที่นั่ง แต่เฉพาะน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสานที่กำหนดเท่านั้น ไปดูรายละเอียดอื่นๆ กันเลยค่ะ โควตาที่เปิดรับและจำนวนรับ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  13  ที่นั่ง  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  11  ที่นั่ง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  14  ที่นั่ง  จังหวัดสกลนคร  จำนวน  6  ที่นั่ง  จังหวัดนครพนม  จำนวน  6  ที่นั่ง  จังหวัดมุกดาหาร  จำนวน  3  ที่นั่ง  จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  7  ที่นั่ง คุณสมบัติผู้สมัคร  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  เป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น  บิดา มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี ...

Read More »

TCAS 61 รอบ 2 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส.ลาดกระบังฯ

สวัสดีค่ะ ใครที่เล็งไว้ว่าอยากเรียนเกี่ยวกับการแปรรูปหรืออุตสาหกรรมเกษตร ต้องห้ามพลาดโครงการนี้เลยค่ะ รับตรง TCAS รอบ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับ 3 สาขา รวม 45 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังนี้ สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร โควตาที่เปิดรับ  โควตาสำหรับนักเรียนทั่วไป  โควตาประเภทสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร  โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร คุณสมบัติผู้สมัคร  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00  มี GPA วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.50  มีคุณสมบัติตรงตามโควตาที่สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  สำเนาใบแสดงผลการเรียน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน  สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ เกณฑ์ในการคัดเลือก  คุณสมบัติผู้สมัคร  GPAX, GPA  สอบสัมภาษณ์ ปฏิทินโครงการ ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่   เครดิต :  tcas  

Read More »

รับตรง61 รัฐประศาสนศาสตร์/ภาคสมทบ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 มกราคม – 19 มีนาคม 2561 (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ (หน้า 2) คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.3 ปวส.2 หรือเทียบเท่า (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 2) วิธีสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตศูนย์ราชการใหม่) (หน้า 2) ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 มกราคม – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 7) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (หน้า 2) ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กลุ่มปกติ) กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 บิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน 4 คน (หน้า 2) ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) จ.ภาคเหนือ ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 – 30 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 มีผลการสอบ กสพท. (หน้า 3) จำนวนที่รับ เชียงใหม่ 1 คน เชียงราย 1 ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่ม ลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 – 30 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน ตาก มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 มีภูมิลำเนา และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาในจังหวัดข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลการสอบ GAT / PAT1 / PAT2 มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท. (หน้า 2) จำนวนที่รับ น่าน 1 คน ...

Read More »

รับตรง61 โควตา เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ระบบโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 มกราคม – 11 เมษายน 2561 (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ประเภทเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 : สามารถรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้ทันที โดยได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00-3.49 : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน ประเภทนักกีฬา และนักกิจกรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีหนังสือรับรองจากสถาบันว่าเป็นนักกีฬาของสถาบัน หรือเป็นนักกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสถาบัน หรือสังคม ...

Read More »

รับตรง61 เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 มกราคม – 11 เมษายน 2561 (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบเข้า การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ในสายเกี่ยวข้องตามสาขาที่สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หากไม่ถึง 2.00 ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ (หน้า 3) จำนวนที่รับ รวม 350 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 5) (ค่าเทอม หน้า 6) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะการบัญชีและการจัดการ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 วิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเข้า) ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 8 มกราคม – 9 เมษายน 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมชีวภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า ด้านช่างทุกสาชา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (หน้า 4) วิธีสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานวิชาการชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หน้า 3) ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาโรงเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 8 มกราคม – 23 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกิจ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก หรือ โรงเรียนที่มีข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับ สจล. ตามที่กำหนด มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีผลการสอบ GAT / PAT 2 (หน้า 2) จำนวนที่รับ รวม 185 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการสอบ สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

Read More »