รับตรง Admissions

TCAS/รับตรง61 โควตา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-ชุมพร 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด จำนวนที่รับ รวม 360 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี คณะศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ TCAS โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 21 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (หน้า 3) จำนวนที่รับ รวม 40 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 5) (ค่าเทอม หน้า 6) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 4) enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 28 พฤศจิกายน 2560 – 18 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 1/2) รอบที่ 2 22 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า มีผลการสอบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้ SAT ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2561 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง TCAS โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (หน้า 2) จำนวนที่รับ 30 คน (หน้า 3) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 4) (ค่าเทอม หน้า 5) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 4) enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมืือ MOU คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ TCAS โควตาความร่วมมืือ MOU ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หน้า 2) (รายชื่อสถาบัน หน้า 6) จำนวนที่รับ 20 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 4) (ค่าเทอม หน้า 5) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560 – 6 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนยีการอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนกลุ่มคณิต วิทย์ อังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโควตาที่กำหนด (หน้า 2, 3) จำนวนที่รับ รวม 45 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (หน้า 5) (ค่าเทอม ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนทั่วไป คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ TCAS โควตานักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (หน้า 2) จำนวนที่รับ รวม 40 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) (ค่าเทอม หน้า 4) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 3) enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS โควตาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 19 ธันวาคม 2560 – 1 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมปิโตรเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ วิศวกรรมโยธา/นานาชาติ วิศวกรรมเคมี/นานาชาติ วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิศวกรรมชีวการแพทย์/นานาชาติ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ/นานาชาติ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์/นานาชาติ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือปวช.3 ในสาขาที่กำหนด มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ในอับดับที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75 ของแผนการเรียน ...

Read More »