Tag Archives: กรมประชาสัมพันธ์

(สมัครออนไลน์)กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19มี.ค.61

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500–12,650 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา การจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา *ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ” ภายในวันที่ 26 ก.พ.-19 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 26ก.พ.-19มี.ค.61

กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 10,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,050 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 3. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,050 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. ...

Read More »