Tag Archives: ตกประเมิน 2ปีก.พ.

ตกประเมิน 2ปีก.พ.ไม่รับรองเงินเดือน

“เลขากกอ. เผยแนวทางปฏิบัติในการับทราบหลักสูตร เตรียมใช้ปฏิบัติในเดือนพ.ค.นี้ ชี้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินภายใน 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่แจ้งให้ก.พ.รับรองเงินเดือนผู้เรียน พร้อมแจ้งมหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษา ” วันนี้(16 เม.ย.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมกกอ.ได้เห็นชอบแนวปฎิบัติในการรับทราบหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามที่เสนอ โดยให้ทำวิธีการปฎิบัติให้ชัดเจน และนำกลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และใช้ปฎิบัติในเดือนพฤษภาคมนี้ต่อไป ทั้งนี้แนวปฎิบัติใหม่ โดยสกอ.จะประเมินผลจากผลการประกันคุณภาพภายใน หรือไอคิวเอ ของมหาวิทยาลัย  ที่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเองทั้งหมดผ่านออนไลน์ ซึ่งสกอ.ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ประกอบที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน  และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า หากหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินภายใน เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ให้รับรองเงินเดือนผู้เรียน ขณะเดียวกันจะแจ้งมหาวิทยาลัยให้งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน และให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใน 3 เดือน ถ้ามหาวิทยาลัยทำไม่ได้ สกอ.จะต้องเข้าไปคุ้มครองผู้เรียนทุกชั้นปี เช่น ให้โอนนักศึกษาไปเรียนในสาขาอื่นที่หลักสูตรใกล้เคียงกัน โอนย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น ถ้าเด็กไม่โอนจะต้องคืนเงินที่เด็กเสียไป แต่ทังหมดนี้เด็กไม่รับจะไปฟ้องร้องก็เป็นเรื่องของเด็กและผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวถือเป็นแผนการคุ้มครองผู้เรียน “การประเมินหลักสูตรหลังการรับนักศึกษาแล้ว ...

Read More »