Tag: ทุนปริญญาตรี

Australian Catholic University มอบทุนเรียนต่อทุกระดับที่ประเทศออสเตรเลีย

September 9, 2014 admin No comments

Australian Catholic University มอบทุนเรียนต่อทุกระดับที่ประเทศออสเตรเลีย Australian Catholic University มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท รวมถึงปริญญาเอก สำหรับทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนอยู่ ปีการศึกษา 2558 นี้เลยครับ สำหรับทุนการศึกษานี้ก็จะมีจำนวนกว่า 20 ทุนด้วยกัน ครอบคลุมในส่วนของส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งตลอดที่ทำการศึกษาเลยจ้า   สามารถดุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัคร  - ไม่ได้เป็นชาวออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์  - สามารถทำการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ แล้วจึงนำจดหมายตอบรับเข้าเรียนมาขอทุน  - สามารถเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาได้  - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่  - ไม่ได้เป้นนักศึกษาปัจจุบันกับทางมหาวิทยาลัย   ผู้สนใจสามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์เลยนะครับที่ ทำการสมัคร โดยจะมีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้เท่านั้นนะครับ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร Read more →

ทุนป.ตรี ป.โท Monterey Institute of International Studies สหรัฐอเมริกา

July 17, 2014 admin No comments

ทุนป.ตรี ป.โท Monterey Institute of International Studies สหรัฐอเมริกา Monterey Institute of International Studies ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนการศึกษานี้จะมีมูลค่าทุนละ 4,000 – 16,000 เหรียญ หรือราวๆ 120,000 – 480,000 บาทต่อปี สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้ที่ คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน - ไม่จำกัดสัญชาติ - มีผลการเรียนดี - มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ โดยจะเปิดรับสมัครอยู่ 2 ช่วงได้แก่ ภาคเรียนแรกปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และภาคเรียนที่สองปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร http://www.miis.edu/admissions/financialaid/scholarships Read more →

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

December 3, 2013 admin No comments

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลายเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2557รายละเอียด เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุน1.เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป 2.เสนอแฟ้มผลงาน 3.ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 4.เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 5.หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 3.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์ เอกสารประกอบ การสมัคร1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) 2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 3.หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) ติดต่อสอบถามวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569 วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599 Read more →

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้

December 2, 2013 admin No comments

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 โครงการ พร้อมมอบทุนการศึกษาหลายประเภท รวมทั้งทุนที่มีเงื่อนไขหลังเรียนจบต้องทำงานให้กับหน่วยงานในสถาบันด้วย เริ่มอังคารที่ 3 ธ.ค.นี้ โดยโครงการพิเศษของม.หัวเฉียว จะรับสมัครผ่านโรงเรียน ไม่เสียค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ธ.ค. 56  โครงการที่รับสมัครและทุนการศึกษาที่มอบให้ 1.  โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน”     ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จาก สกอ. - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 - พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ - ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี **ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หมายเหตุ : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ 2. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับ (ปวส.) ชั้นปีที่2 2.  โครงการทุน “ร่มโพธิ์ทอง”   -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป -พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก” -ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา สาขาวิชาละ [...] Read more →

ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57

November 28, 2013 admin No comments

ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57 ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบชิงทุนเข้ารับศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน  3 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1  ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท จำนวน 1 ทุน (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ) ประเภทที่ 2  ทุนปริญญาตรี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์  จำนวน 1 ทุน (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ) ประเภทที่ 3  ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์  จำนวน 1 ทุน (ลดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน) สมัครและส่งเอกสารการสมัครภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ***ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางอุไร เครือตา  นางนุชนารถ  อำนาจบุดดี โทรศัพท์02-7916000 – 20    ต่อ 1008, 1038   โทรสาร  02-5339695 E-mail:   urai.k@rsu.ac.th; :noochanart.a @rsu.ac.th http://www.rsu.ac.th/econ เอกสารประกอบข่าว : รายละเอียดผู้สมัครสอบชิงทุน.doc Read more →

ม.ศรีปทุมมอบทุน SPU Trendy-New Generationเรียนต่อปริญญาตรี

November 13, 2013 admin No comments

ม.ศรีปทุมมอบทุน SPU Trendy-New Generationเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557พร้อมมอบทุนการศึกษา2ประเภท SPU Trendy และ New Generation ให้ผู้ที่จบม.ปลายได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรี    โครงการนี้สมัครได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เปิดรับตั้งแต่วันนี้้จนถึง 6 ธันวาคม 2556     วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ตรี รอบโควตาพิเศษ (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ผ่าน การคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา รวมมูลค่าทุนสูงสุด 30,000 บาท* โดยมีเงื่อนไขระหว่างศึกษา คือ นักศึกษาระบบโควตาพิเศษ จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ทุกสิ้นภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 รายละเอียดของการสนับสนุนและการมอบทุนการศึกษา    1. ทุน SPU Trendy มูลค่าทุนสูงสุด 30,000 บาท สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ ปีที่ศึกษา 1 2 3 4 ภาคฤดูร้อน 4,000 ภาคเรียนที่ 1 3,000 4,000 4,000 2,000 ภาคเรียนที่ 2 3,000 4,000 4,000 2,000   2. ทุน SPU New Generation [...] Read more →

135ทุนส่งเสริมการศึกษา2557 ม.พายัพ มอบให้นักเรียนทั่วประเทศ

November 11, 2013 admin No comments

135ทุนส่งเสริมการศึกษา2557 ม.พายัพ มอบให้นักเรียนทั่วประเทศ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินพันธกิจด้านการศึกษามากว่า 40 ปี จึงได้จัดโครงการคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภทที่หนึ่ง   ทุน 77 จังหวัด มอบให้ กับนักเรียนที่สมัครขอรับทุนและรายงานตัวเป็นนักศึกษา จังหวัดละ 1 ทุน (จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษา)  รวม  77 ทุน  ทุนละ 10,000.- บาท เงื่อนไข    1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเป็นส่วนลดค่าหน่วยกิตของนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  2. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทุกระบบการคัดเลือก   (โควตาภูมิภาค  โควตารับตรงผ่านครูแนะแนว  แอดมิชชั่น  รับตรงด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ / ทางอินเตอร์เน็ต)  3. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  2.00 ขึ้นไป  4. เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครทุนแสดงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ  5. ทุนนี้ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์  ดุริยศิลป์ และศาสนศาสตร์ ประเภทที่สอง   ทุนโรงเรียนเครือข่าย  เฉพาะสำหรับโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย  จำนวน  18 โรงเรียน  18 ทุน ทุนละ  10,000.- บาท เงื่อนไข    1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเป็นส่วนลดค่าหน่วยกิตของนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  2. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทุกระบบการคัดเลือก (โควตาภูมิภาค  โควตาโรงเรียน  แอดมิชชั่น  รับตรงด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ / ทางอินเตอร์เน็ต)  3. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  2.00 ขึ้นไป  4. [...] Read more →

ABAC แจกทุน ให้ม.6เรียนต่อระดับปริญญาตรี

November 5, 2013 admin No comments

ABAC แจกทุน ให้ม.6เรียนต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เนื่องในโอกาสฉลองวันเกิด 80 ปี ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อว่า “ทุน 80 ปี บราเดอร์มาร์ติน” เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มี โลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา -เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว -เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้ -มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า -เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ -ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา -นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมรหัสนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ได้รับจากการสมัครเรียน) -นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu (ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลส่วนใดในไฟล์ผลงาน ของท่าน เช่น  ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งไฟล์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย) โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้ จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการ ศึกษา พร้อมระบุ คณะ และ/หรือ สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับทุนฯ ใบสมัครขอรับทุนฯ [...] Read more →

วิทยาลัยศิลปะการแสดง เปิด Auditionเข้าเรียนต่อและชิงทุน ปี2557

November 5, 2013 admin No comments

วิทยาลัยศิลปะการแสดง เปิด Auditionเข้าเรียนต่อและชิงทุน ปี2557 วิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยาม เปิด Audition เข้าเรียนต่อและชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ทุนการศึกษาของวิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาธุรกิจบันเทิง สำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และมีใจรักในศิลปะการแสดงและมีความสามารถทาง ด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดง และด้านธุรกิจบันเทิง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เดินตามความฝันที่ตนตั้งใจไว้ โดยทางวิทยาลัยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่ากว่า 700,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะได้รับการทดสอบทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับทางคณะกรรมการ ตามวันและเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด 3. ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องการขับร้อง การเล่นดนตรี หรือ การแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านดนตรี 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียดทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยาม 1. ทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยามสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดงด้านเทคโนโลยีดนตรี และด้านธุรกิจบันเทิง โดยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 4 ปีจำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 700,000 บาท 2. ทุนการศึกษาไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการเรียน เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนส่วนตัว,ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นต้น 3. ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ทุนคืนหลังจบการศึกษา 4. นักศึกษาต้องมีความตั้งใจในการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในฐานะตัวแทนของวิทยาลัย 5. นักศึกษาสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยในระหว่างการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 2.50 6. ทางวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทุนการศึกษาหากนักศึกษาที่ได้รับทุนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอันทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองหรือของวิทยาลัย หรือไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย หรือไม่สามารถรักษาระดับของเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดได้ กำหนดการAudition เข้าเรียนต่อและชิงทุนการศึกษา Read more →

สกอ. จัดสรร125ทุนให้นศ.ชายแดนภาคใต้ เปิดรับถึง29พ.ย.นี้

November 4, 2013 admin No comments

สกอ. จัดสรร125ทุนให้นศ.ชายแดนภาคใต้ เปิดรับถึง29พ.ย.นี้ สกอ. จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาที่ขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 125 ทุน ใน13 กลุ่มสาขา  ศ.พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่ม 2 นักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ว่า ในปีการศึกษา 2556 สกอ. ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระยะเวลาการ ศึกษาของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาที่ขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 125 ทุนใน13 กลุ่มสาขา คือ     1.กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 14 ทุน 2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แยกเป็น กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์ รังสีเทคนิค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (การได้ยิน) และเทคนิคการแพทย์ รวมจำนวน 39 ทุน 3.พยาบาลศาสตร์ จำนวน 12 ทุน 4.เภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน 5.กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน 6.กลุ่มสาขาเทคโนโลยี แยกเป็น เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการยาง รวมจำนวน 6 ทุน 7.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ แยกเป็น วิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมจำนวน 7 ทุน   8.กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แยกเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมจำนวน [...] Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top