Tag Archives: ประเมินคุณภาพการศึกษาซอย 3

พลิกโฉมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาซอย 3 ระดับ ชงเข้าครม.

“เลขาสกศ.”เผยเตรียมนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าครม .ยันจะเปลี่ยนแบบพลิกโฉม ทำมาตรฐานประเมิน 3ระดับ ระดับชาติ ระดับศธ.และมาตรฐานของสถานศึกษาเอง หวังสะท้อนภาพแท้จริง สอดคล้องรมว.ศธ.มองไม่ควรเป็ฯการวัดผลสำเร็จแบบโรงงาน ดูคะแนนโอเน็ตเป็นตัวตั้ง แต่วัดจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเด็ก นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามร่างกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบนโยบายว่าหลักสำคัญในการทำงานประเมินคุณภาพการศึกษา คือ การทำให้มั่นใจว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาให้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ การพิจารณาคุณภาพการศึกษาจากผลลัพธ์ปลายทาง เช่น ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือ โอเน็ต แล้วตัดสินว่าโรงเรียนไม่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การศึกษาไม่สามารถคิดแบบโรงงานผลิตสิ่งของได้ เพราะบริบทนักเรียนแต่ละโรงเรียนต่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้การประกันคุณภาพการศึกษาควรพิจารณาจากสิ่งที่ง่ายๆ เช่น เด็กมีความสุขในการเรียนหรือไม่ ครูเป็นอย่างไร มีครูครบวิชาหรือไม่ เด็กติดยาเสพติดหรือไม่ หนีเรียนหรือไม่ ครูมีเทคนิคใหม่หรือไม่ มีอินเทอร์เน็ตไฮสปีดหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้น ขณะนี้จึงมีการปรับกฎกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สั้นลงและปฏิบัติได้จริงมากขึ้น อีกทั้งจะมีการทำมาตรฐานร่วมกันว่าความคาดหวังของโรงเรียนแต่ละระดับ แต่ละประเภทมีความคาดหวังอย่างไร ขั้นต่ำควรเป็นอย่างไรจึงเรียกว่ามีคุณภาพในบริบทโรงเรียนประเภทนั้นๆ ให้โรงเรียนประเมินตนเอง ไม่มีการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดอีกต่อไป หน่วยงานต้นสังกัดจะมีบทบาทในการกำกับดูแลและส่งเสริมเป็นหลัก เลขาสกศ.กล่าวอีกว่าถ้าหากร่างกฎกระทรวงและมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ ศธ.เสนอคณะรัฐมนตรี ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax