ม.เกษตร ศรีราชา

ม.เกษตร ศรีราชา เปิดรับตรง 55 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ม.เกษตร ศรีราชา เปิดรับตรง 55 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยทางคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2555 2.... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม