Tag: รับตรง 57

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57

July 24, 2014 admin No comments

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ก.ค. 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1.  วท.บ.เคมี                                  จำนวน 50คน 2.  วท.บ.ชีววิทยา                            จำนวน 50 คน 3.  วท.บ.ฟิสิกส์                               จำนวน 10 คน 5.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน 5  คน 6.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน)          จำนวน 5  คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2.       มีสัญชาติไทย 3.       ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 4.       เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 5.       ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ หลักฐานการสมัคร 1.   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 2.   ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร) 3.   ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระค่าสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 29 กรกฎาคม  2557) การยื่นใบสมัคร 1 ยื่นและชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            2 ยื่นใบสมัครทางอีเมล์โดยแสกนใบสมัครและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ ได้ทางอีเมล์Sci.Academic@gmail.com          3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์  ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย  จ. มหาสารคาม [...] Read more →

ทปอ.สรุปรับตรงพร้อมกัน ม.ค.57 ชี้ติดปัญหาเทคนิค ทำสอบหลังจบไม่ได้

October 13, 2013 admin No comments

ทปอ.สรุปรับตรงพร้อมกัน ม.ค.57 ชี้ติดปัญหาเทคนิค ทำสอบหลังจบไม่ได้ ทปอ.สรุป ระบบรับตรงยังคงมีมติยืนยันให้ทุกมหาวิทยาลัยในสังกัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดสอบรับตรงกว่าร้อยละ 95 จัดสอบพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม 2557 เป็นปีแรก ชี้ยังจัดสอบรับตรงหลังเด็กเรียนจบการศึกษาแล้วไม่ได้ เหตุยังคงติดปัญหาเรื่องเทคนิคในการจัดสอบ  นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.ถึงเรื่องระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย ว่ายังคงมีมติยืนยันให้ทุกมหาวิทยาลัยในสังกัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสอบ รับตรงกว่าร้อยละ 95 จัดสอบพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม 2557 เป็นปีแรก เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ โดยยังไม่สามารถดำเนินการตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความเห็นอยากให้มหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรงหลังเด็กเรียนจบการศึกษาแล้วได้ แม้ที่ประชุม ทปอ.จะเห็นชอบในหลักการและพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้กันมาหลายครั้ง เพราะยังคงติดปัญหาเรื่องเทคนิคในการจัดสอบ จึงอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันในปีการศึกษานี้ นายสมคิดกล่าวต่อว่า ส่วนการแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ที่นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เห็นว่าเป็นไปได้ยาก และได้เสนอให้มีการตั้งเป็นทบวงภายใต้ ศธ.ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งกำหนดให้สามารถทำได้ ซึ่งส่วนตัวแล้วเห็นด้วย เพราะจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความอิสระและยังมีความเชื่อมโยงกับ ศธ.อยู่ ด้านนายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาและจัดทำโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย กล่าวว่า ไม่ว่าจะแยกออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย หรือเป็นทบวงอุดมศึกษา ขอให้การบริหารจัดการมีความอิสระ คล่องตัว แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่อยากให้เป็นทบวงที่อยู่ภายใต้ ศธ. แต่อยากให้เป็นทบวงอิสระ เพราะจะทำให้รัฐมนตรีประจำทบวงมีอิสระในการบริหารงาน ไม่ต้องไปขึ้นตรงต่อ รมว.ศึกษาธิการ Read more →

รับตรง โครงการผลิตครูคุณภาพ ม.นเรศวร 2557

October 11, 2013 admin No comments

รับตรง โครงการผลิตครูคุณภาพ ม.นเรศวร 2557 โครงการพิเศษ (โครงการผลิตครูคุณภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวนรับ 35 คน คุณสมบัติ - กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และสามัญ โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่ตั้งใน 17 จังหวัดภาคเหนือ -  GPAX 4 ภาคเรียนอยู่ในอันดับ 1-5 ของโรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 - ใช้คะเเนน GAT,PAT1,PAT2,PAT5 กำหนดการ ที่มา :  http://www.acad.nu.ac.th:8080/ สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : โครงการผลิตครูคุณภาพ.rar Read more →

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลาฯ 2557

October 11, 2013 admin No comments

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลาฯ 2557 โครงการเพชรนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติและจำนวนการรับ กำหนดการ ที่มา :  http://www.entrance.psu.ac.th/ สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ   เอกสารประกอบข่าว : โครงการเพชรนครินทร์.pdf Read more →

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลาฯ 2557

October 11, 2013 admin No comments

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลาฯ 2557 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนการรับ คุณสมบัติ กำหนดการ ที่มา :  http://www.entrance.psu.ac.th/ สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน.pdf Read more →

รับตรง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คณะนิติฯ มอ. 57

October 11, 2013 admin No comments

รับตรง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คณะนิติฯ มอ. 57 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 5 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาอยูาชั้น ม.6 - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 - มีผลสอบวัดผลขั้นต่ำทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 - มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ กำหนดการ ที่มา :  http://www.entrance.psu.ac.th/ สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ   เอกสารประกอบข่าว : โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต.pdf Read more →

โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยบูรพา 2557

October 10, 2013 admin No comments

โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 การรับสมัครสอบนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า - GPAX ไม่ต่ากว่า 2.00 - มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ - มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะสาขาวิชาดนตรีและการแสดง (ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, นาฏศิลป์และการกากับลีลา, ศิลปะการแสดง) กำหนดการ ที่มา :  http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : โครงการช้างเผือก.pdf Read more →

รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 57

October 9, 2013 admin No comments

รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 57 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 – 26 พฤศจิกายน 2556 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 โทร             :  0 4423  3067  โทรสาร       :   0 4423  3068 อีเมล์           :   oapr@rmuti.ac.th รายละเอียดตาม link นี้ http://www.oapr.rmuti.ac.th/BasrNew/Education/quota57/index.html Read more →

รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปี 2557 เพิ่มมาอีก 18 สถาบัน

October 9, 2013 admin No comments

รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปี 2557 เพิ่มมาอีก 18 สถาบัน  ประกาศ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการการคัดเลือ บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปี 2557  เรื่อง ถาม – ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  แผนผังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา | รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (Clearinghouse) ปี 2557* 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11. มหาวิทยาลัยมหิดล 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. มหาวิทยาลัยทักษิณ  13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  16. กพสท. 8. มหาวิทยาลัยนครพนม 17. สถาบันพระบรมราชชนก 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 18. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หมายเหตุ *: รายละเอียดในการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง http://www.cuas.or.th/quota/index.html Read more →

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 อัพเดท

October 9, 2013 admin No comments

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 อัพเดท วันนี้มีข่าวโครงการ รับตรงของ ม.ธรรมศาสตร์มาฝากค่ะ ซึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ค่ะ 1.โครงการรับตรง 2. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 3. โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 5. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.) 6. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) *** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของทั้ง 6 โครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2613-3717-8 02-613-2742-3, 02-613-2835 โทรสาร 0-2226-6470 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ งานทะเบียนประวัติ/หนังสือรับรอง 02-564-4440-79 ต่อ 1602 / 1653 งานทะเบียนศึกษาและผลการศึกษา 02-696-6555-6 งานรับเข้าศึกษา 02-564-4440-79 ต่อ 1605 / 1607 งานยุทธศาสตร์และประเมินผล 02-564-4440-79 ต่อ 1645-1649, 1651 งานบริหารงานทั่วไป / สารบรรณ 02-564-4440-79 ต่อ 1633 / 1641-1643 โทรสาร 0-2564-4549 หรือที่ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp เอกสารประกอบข่าว : โครงการรับตรง.pdf โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง.pdf โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท [...] Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top