รับตรง 57

รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN มอ. 57

รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN มอ. 57

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 40 คน คุณสมบัติ - กำลักศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 - GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.25 กำหนดการ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57!!! ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ขั้นที่1 (สอบผ่านข้อเขียน) ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ สอบตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556   คณะ/วิทยาลัย/สำนัก รายละเอียด  คณะทันตแพทยศาตร์ รายละเอียด คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด คณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ - GPAX 5  ไม่น้อยกว่า 2.25 - ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

Update!!! 2 โครงการ รับตรง (รอบที่ 2) วิศวะฯ ม.ศิลปากร 2557

Update!!! 2 โครงการ รับตรง (รอบที่ 2) วิศวะฯ ม.ศิลปากร 2557

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน คุณสมบัติ - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ค่าสมัคร... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศและ12 จังหวัด ภาคตะวันออก ม.บูรพา 57 ฉบับเต็ม

ระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศและ12 จังหวัด ภาคตะวันออก ม.บูรพา 57 ฉบับเต็ม

รับตรงทั่วประเทศและรับตรง 12 จังหวัด ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2557   ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/ สามารถ Download  รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : รับตรงทั่วประเทศ.rar รับตรง12 จังหวัด.pdf อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 57

รับตรง โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 57

โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 105 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในเขต 14จังหวัดภาคใต้ - GPA ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 กำหนดการ รับสมัคร  15 พฤศจิกายน  ถึง  20 ธันวาคม... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ช่องทางการประกาศผลสอบตรง มศว 57

ช่องทางการประกาศผลสอบตรง มศว 57

ช่องทางการประกาศผลสอบตรง มศว 57!!! มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบข้อเขียน (ขั้นที่ 1) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ผู้เข้าสอบสามารถเข้าตรวจสอบผลสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ตรวจสอบได้ที่หน้า web ที่ http://admission.swu.ac.th/ ในรูปแบบ pdf 2. ตรวจสอบได้ที่ facebook มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/prswu 3. ตรวจผลสอบเป็นรายบุคคล ที่ http://admission.swu.ac.th/... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง โควตา โควตาพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2557

รับตรง โควตา โควตาพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2557

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง รับจำนวน 90 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ - กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิจ - GPAX... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง BJM ปีการศึกษา 2557

รับตรง BJM ปีการศึกษา 2557

รับตรง BJM ปีการศึกษา 2557 ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2557                          รายการ วันที่ สถานที่ รับสมัคร จันทร์ 4 พ.ย. 56 – ศุกร์ 10 ม.ค. 2557 ผ่านระบบ Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm ชำระเงินค่าสมัคร จันทร์... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 2. ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้ - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75 - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม