Tag Archives: วธ.ใช้วัฒนธรรม-ศาสนา

วธ.ใช้วัฒนธรรม-ศาสนาสร้างชุมชนชายแดนใต้สามัคคี

“รัฐบาลทุ่ม 111 ล้านใช้มิติวัฒนธรรม-ศาสนา สร้างชุมชนชายแดนใต้สามัคคี พร้อมจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำสวจ.ส่งเสริมความหลากหลายของทุกเชื้อชาติในพื้นที่” นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ไปร่วม เปิดงาน Melayu day @Yala ประจำปี 2561 ณ โรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งวธ.พบว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ  ศาสนา  รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการ และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561วธ.มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา  จากสำนักงบประมาณมาจำนวนกว่า 111 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการให้หน่วยงานในสังกัดวธ.ดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ สำนักปลัดวธ. ได้มีแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมอาสาสมัครวัฒนธรรม วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ กิจกรรมรักษ์บ้านเกิด ค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ ถิ่นยะลา กิจกรรมวิถีถิ่นตานี วิถีอาเซียน กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม กิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อไป กรมการศาสนา(ศน.) จัดกิจกรรมสร้างชุมชนศรัทธา(กัมปงตักวา)ตามโครงการประชารัฐ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 244 หมู่บ้าน ส่วนกรมศิลปากร(ศก.) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน การบูรณะอุโบสถวัดเกาะสวาด บูรณะโบราณสถานศาลาการเปรียญวัดปทุมวารี ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax