Tag Archives: ศมส.

ศมส.ชวนเสวนาหญิงชนเผ่าเชื่่อมสัมพันธ์ 70 ปีไทย-อินเดีย

“พีรพน ชวนฟังเสวนาวิชาการ ‘หญิงชนเผ่า’ แลกเปลี่ยนความรู้นักวิชาการ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ครบรอบ 70 ปี พร้อมเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย หวังต่อยอดวิจัยข้ามวัฒนธรรมสู่สังคม” วันนี้(16 เม.ย.) นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ทาง ศมส.กับ สาธารณรัฐอินเดีย ได้ร่วมมือทางวิชาการระกว่างกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสัมมนาทางวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ ไท รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ถือเป็นอาณาบริเวณทางวัฒนธรรมต่อเนื่องมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนมาก รวมไปถึงชุมชนที่พูดภาษากลุ่มออสโตร-เอเชียติก และกลุ่มภาษาไท-กะได ต่อมาภายหลังอินเดียประกาศอิสรภาพในปี 2490 ส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในบริบทของรัฐชาติและโลกสมัยใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างของชุมชนชาติพันธุ์ นายพีรพน กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ศมส.ได้ร่วมมือกับนักวิจัยชาวไทยและอินเดีย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ โดยจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “หญิงชนเผ่า” ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าด้วยตัวตน และชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นการบรรยายทางวิชาการจากงานวิจัยจำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ Othering the Normativity: An ...

Read More »

ศมส.จัดเวทีถก250ปีธนบุรีปลุกสำนึกรักถิ่น

“รมว.วัฒนธรรม เปิดเวทีสัมมนาการเปลี่ยนแปลงกรุงธนบุรี แลกเปลี่ยนความรู้วิถีชุมชน ขณะที่ศมส.ผนึกกำลังนักวิชาการรุกวิจัยสร้างสำนึกรักถิ่น” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.)องค์การมหาชน มีการจัดสัมมนา”ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง: มองผ่านชีวิตคนและชุมชน” นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม โครงการ ในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงธนบุรีครบรอบ250 ปี ศมส.จึงได้จัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ สังคมวิถีชีวิต ของคนไทยสมัยกรุงธนบุรีที่สืบทอดมายาวนานสู่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันโดยจากการสำรวจข้อมูลพื้นที่ฝั่งธนบุรีทุกวันนี้ พบว่า มีการพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ  ทำให้วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำและชุมชนชาวสวนแบบเก่าเปลี่ยนไปเป็นชุมชนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ขณะที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในฝั่งธนบุรี ก็มีความแตกต่างกัน มีทั้งกลุ่มคนดั้งเดิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีน มุสลิม และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และคนกลุ่มใหม่ที่อพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อเป็นแรงงานในภาคส่วนต่างๆ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ซึ่งการสัมมนานี้คาดหวังใจให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ ทั้งบ้านเรือน วิถีชุมชน โบราณสถานควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสมตามยุคสมัย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศมส.กล่าวว่า ในการสัมมนาได้นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธนบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมีความน่าสนใจมาก  เพราะปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ จนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่น ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางสังคม   ทำให้วิถีชุมชนประเพณีท้องถิ่น การประกอบอาชีพ ตลอดจน อาคารบ้านเรือนเก่าเสื่อมสภาพ และกำลังจะสูญหายไป ดังนั้น ในการสัมมนาครั้งนี้  นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในการทำความเข้าใจ และการตระหนักถึงการอยู่กับความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ธนบุรีในปัจจุบัน ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจำเป็นต้องร่วมมือศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ...

Read More »

ศมส.ใช้5Fปรับฐานข้อมูลบริการสังคม

“ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เตรียมนำความเป็นไทย หรือ 5 F มาปรับฐานข้อมูล เพื่อให้บริการสังคม” นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า ตามที่ วธ.มีนโยบายส่งเสริมการจัดทำชุดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเผยแพร่ต่างประเทศ รวมไปถึงรู้จักความเป็นไทย  5 F คือ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion)  มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) นั้น ศมส.มีแนวคิดที่จะนำ 5F มาปรับการทำงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษย์วิทยา โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยาโดยจะมีการเจาะลึกเฉพาะด้าน เพื่อให้นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาสังคม และพัฒนาความรู้ได้ง่ายขึ้น “การวิจัยของนักวิชาการของ ศมส.ที่เจาะจงและแยกเป็นหมวดหมู่จะทำให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า ที่สำคัญจะทำให้จัดทำระบบฐานข้อมูลของ ศมส.ง่ายขึ้น เช่น ถ้าจะค้นเรื่องอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ใด ก็จะสามารถหาข้อมูลได้ในหมวดของอาหาร หรือถ้าจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ก็จะสามารถค้นลงไปในหมวดประเพณีและเทศกาลได้ทันที ที่ผ่านมา ศมส.ทำการศึกษาค้นคว้าเป็นภาพรวมโดยไม่ได้แบ่งย่อยเป็นหมวดหมู่เฉพาะด้านลงไป ทำให้งานดูกว้าง แต่ถ้าทำตามนโยบาย 5 F ...

Read More »