Tag Archives: ศูนย์ไซเบอร์ทหาร

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.12-16มี.ค.61

  ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ ไม่จำกัดเพศ คุณวุฒื ม.6 – ปวส. ไม่จำกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 2. เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร 3. มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี 4. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า – ปวส. ไม่จำกัดสาขา 5. ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ 10. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ กำหนดการรับสมัครสอบ เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ...

Read More »