Tag Archives: สกอ.

สกอ.ชี้ช่องคลายสงสัยข้อหารือมทร.ล้านนา

“ถึงบางอ้อ…สกอ.ส่งหนังสือตอบ มทร.ล้านนา กรณีตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี” จากกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อหารือกรณีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ครบกำหนดการรักษาราชการแทนในวันที่ 24 เม.ย.2561 และกรรมการสภาฯเสียงข้างมากได้ลงมติเสนอชื่อ ผศ.ประพัฒน์ ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี แต่เนื่องจาก ผศ.ประพัฒน์ ถูกร้องเรียนการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ที่มี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นประธาน ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เข้าข่ายมีมูลกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกอ.ได้ตอบข้อหารือว่า เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มี.ค.2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วนั้น สกอ.จึงได้มีคำสั่งที่ 97/2561 ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนกรณี ผศ.ประพัฒน์ แล้ว มทร.ล้านนาควรนำแนวทางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มี.ค.มาดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม.ต่อไป ส่วนกรณีเกิดเหตุการณ์ในการประชุมสภา มทร.ล้านนา ที่กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเสียงข้างน้อยไม่สามารถควบคุมและจัดการประชุมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลได้นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกอ.ได้เมื่อพิจารณาข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการประชุมสภา มทร.ล้านนา พ.ศ.2548 ข้อ ...

Read More »

สกอ.เร่งสรุปผลแก้ปัญหาหลักสูตรไม่ผ่านรับรองรายงานกกอ.

“สกอ.เล็งเชิญมหา’ลัยที่ยังเปิดหลักสูตรไม่ผ่านการรับรอง 3หลักสูตรขึ้นไป มาคุยความคืบหน้า ก่อนจะสรุปผลการแก้ปัญหารายงาน กกอ. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี -โท -เอก ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน 40 สถาบัน จำนวน 182 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ติดต่อกัน 2 ปี(ปีการศึกษา2558 และ 2559) นั้น ขณะนี้ สกอ.กำลังตรวจสอบหลักสูตร และสภาพปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวอีกครั้ง และเร็ว ๆนี้ สกอ.ก็น่าจะเชิญมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดสอนในหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง ตามที่สกอ.ได้ประกาศไปแล้ว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดสอนมากกว่า 3หลักสูตรขึ้นไปเพื่อมาหารือ เพราะสกอ.อยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง และจะได้รายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เพื่อทราบด้วย ขณะเดียวกันจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรทีไม่มีคุณภาพด้วย “เมื่อเร็วๆนี้ ผมได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 11 แห่ง ก็มีการสอบถามถึงเรื่องการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรที่สกอ.ไม่รับรอง ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ยอมรับว่าข้อมูลที่ส่งมาให้ สกอ.นั้นเป็นข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส่งมาเองทั้งหมด และเมื่อสกอ.ได้ประกาศออกมาว่าหลักสูตรไหนไม่ผ่านการรับรอง ทางมหาวิทยาลัยก็พยายามแก้ไข เช่น การปิดหลักสูตร งดรับนักศึกษา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. กำหนด เป็นต้น “ดร.สุภัทร กล่าว.   ที่มา : ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax