Tag Archives: โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 58 (พ.ศ. 2562 – 2563)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือที่รู้จักในนาม “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติและเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา โดยโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562 – 2563) นี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ครับ ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  1. ประเภททุนทั่วไป       คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 2. ประเภททุนของหน่วยงานเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP       คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ และยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ ...

Read More »