TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา ม.มหิดล 2561 (ปรับปรุง/1)

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา ม.มหิดล 2561 (ปรับปรุง/1)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง/1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง order clomid, purchase clomid. กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการโควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน)
  • สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพื้นที่ – โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่กลุ่มอำนาจเจริญ
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่ จ. สมุทรปราการ
  • แพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • แพทยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
  • สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
  • สาขาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โครงการโควตาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
  • โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • โครงการ ทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ โครงการรับนักศึกษาพิการ
  • ภาษาอังกฤษ โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ)
  • ภาษาไทย โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
  • ภาษาไทย โครงการรับนักศึกษาพิการ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โครงการพื้นที่
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
  • โควตาพื้นที่
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
  • การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
 • สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ธรณีศาสตร์
  • การจัดการ
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • บัญชีบัณฑิต
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา/โครงการกำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*