กศน.ยกร่างหลักสูตรใหม่! ก้าวทันเทคโนโลยี-สนองตอบผู้เรียนวัยโจ๋

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์กรอบสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียน และยกร่างโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปิกนิก รางน้ำ กรุงเทพฯ ว่า

กศน.ยกร่างหลักสูตรใหม่! ก้าวทันเทคโนโลยี-สนองตอบผู้เรียนวัยโจ๋

สำนักงาน กศน.มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต้องทบทวนผลการดำเนินงาน และระดมความคิดร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

ทั้งเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลรายวิชา การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน. ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีบทเรียนและประสบการณ์เกิดขึ้นมากมาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรในก้าวหน้าต่อไป

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความหลากหลายของ Platform ในระบบดิจิทัลปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถนำมาเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม New Normal และตอบสนองต่อผู้เรียน กศน.ที่มีช่วงอายุน้อยลง

“ขณะเดียวกัน สำนักงาน กศน.ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้เรียนที่ขาดโอกาส ที่อยู่ตามชายขอบ อยู่บนพื้นที่สูง ฯลฯ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไปด้วย” เลขาธิการ กศน. กล่าว