งบฯวธ.ปี65 ได้รับ 7.1 พันล้านบาท

“อิทธิพล คุณปลื้ม” รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เผยปี 65 วธ.ได้รับงบฯ ลดลงจากปี 64 ร้อยละ 10.78 มี “ศูนย์คุณธรรม” หน่วยงานเดียว ได้งบฯเพิ่มขึ้น ขณะที่ “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” โดนปรับลดงบฯมากที่สุด

งบฯวธ.ปี65 ได้รับ 7.1 พันล้านบาท

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนในสังกัด วธ. ว่า ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่สำนักงบประมาณ อนุมัติ งบฯ รายจ่ายประจำปีงบฯ 2565 ของวธ. รวมทั้งสิ้น 7,104,347,600 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบฯ 2564 ที่ได้รับจำนวน 7,962,888,500 บาท โดย ลดลง 858,540,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.78 ทั้งนี้ ตนได้มอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานไปปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับงบฯที่ได้รับ โดยให้ยึดแนวทางปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบวงเงินแต่ละกรม ขณะเดียวกัน ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุน ไปเพิ่มในรายจ่ายประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงงบฯในแผนบูรณาการหรือแผนยุทธศาสตร์ไปเพิ่มในแผนพื้นฐาน นอกจากนี้ ไม่ควรเพิ่มรายการใหม่ที่มีภาระผูกพันงบฯในปีต่อๆไป โดยให้ส่งการปรับปรุงรายละเอียด เพื่อส่งให้สำนักงบฯภายในวันที่ 18 มี.ค. นี้

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า การได้รับงบฯที่ลดลง ยอมรับว่ามีผลกระทบกับการทำงานในภาพรวมบ้าง ดังนั้น จะต้องพิจารณาแผนงาน โครงการให้ถี่ถ้วน และให้อยู่ในกรอบภารกิจของแต่ละกรม เทียบเคียงกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ ของวธ. ได้แก่ การกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การสนับสนุนเครือข่ายทางวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมที่มีการจ้างงาน สร้างรายได้ การจัดซื้อผลงานของศิลปินเป็นสมบัติชาติ ทั้งนี้ สำนักงบฯ ได้เปิดช่องในกรณีหากงบฯดำเนินการไม่เพียงพอในบางรายการให้สามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมได้ อีกทั้งใช้เงินกองทุนรวมของรัฐบาล หรือ ในแต่ละหน่วยงานที่ วธ. มีอยู่ได้ ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบฯ ปี 2565 เพิ่มขึ้น คือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับ 88,843,000 บาท เพิ่มจากปี 2564 ซึ่งได้รับ 74,105,500 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 14,737,500 บาท ขณะที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับผลกระทบจากการถูกลดงบฯมากที่สุด โดยได้รับงบฯปี 2565 จำนวน 1,053,641,700 บาท ลงลดจากปี 2564 ซึ่งได้รับจำนวน 1,302,181,200 บาท คิดเป็นลดลง 248,539,500 บาท

 

 

ข่าวการศึกษา : https://www.dailynews.co.th/education/831581