ทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา

ทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากโรค “โควิด-๑๙” สำหรับบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙” หรือบุตรของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในสถานการณ์โรค “โควิด-๑๙” โดยไม่มีเงื่อนไขที่ต้องใช้คืนแต่อย่างใด มุ่งหวังให้ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้กำลังใจ และสนับสนุนสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมในสังคม
เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง และเกิดความยุติธรรมแก่ผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา จึงกำหนดวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ เอกสารการยื่นใบสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกไว้ และกำหนดการ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค “โควิด-๑๙”
๓. เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มที่
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙” หรือเป็นบุตรของบุคลากรทางการแพทย์
๓. มีผลการศึกษาในภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา และไม่เคยต้องโทษทางวินัย
เอกสารการยื่นใบสมัคร
๑. สำเนามรณะบัตรของบิดาหรือมารดาผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙ “ หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
๒. สำเนาระเบียนแจ้งผลการศึกษาในภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
๓. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
๔. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่เป็นชื่อของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลนิธิฯ จะคัดเลือกจากข้อมูลตามเอกสารการสมัครที่ครบถ้วน ผ่านช่องทางการรับสมัครและจะพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการ
๑๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาส่งหลักฐาน
๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา
๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งผู้ได้รับการพิจารณาส่งหลักฐานฉบับจริง
๑๖ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ได้รับทุนการศึกษาส่งหลักฐานฉบับจริง
๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ได้รับทุน
สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจรับทุนการศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/y8Y49sa8Gyg4HRr56 พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนด
Related posts
ทุน 100% อบรมเป็น ‘นักพัฒนาเว็บไซต์ & นักพัฒนาซอฟท์แวร์’ สูงสุด 200,000 บาท!
ทุนเรียนฟรีมีงานรองรับ! อบรมระยะสั้นหลักสูตร ‘เชฟ’ คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทุนการศึกษา 200,000 บาท จาก British Council ให้ทุกคนที่มีผลสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ
ทุน TGS ทุนไม่มีข้อผูกมัดจากฟุลไบร์ท เรียน ป.โท/ป.เอก ที่ USA ระยะเวลา 1-2 ปี
ทุน ASEAN Scholarships ให้เด็กไทยไปเรียนต่อม.3 และม. 6 ที่ประเทศสิงคโปร์
TOA แจกทุน เรียนดี ประพฤติดี และกตัญญู ถึง 30 เมษายน 2564