“ทุนไปรษณีย์ไทย” สำหรับนักเรียนไทยที่สนใจเรียน ป.โท ที่อังกฤษและอเมริกา

ทุนไปรษณีย์ไทย 
ทุนจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนี้เปิดรับสมัครทั้งพนักงานในบริษัทและบุคคลทั่วไปค่ะ โดยทุนจะพิจารณาให้กับคนที่จะเรียนต่อ ป.โท ปีการศึกษา 2561 สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) จำนวน 1 ทุน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่บริษัทกำหนดมาดังนี้
อังกฤษ:
– University of Cambridge 
– London Business School
– University of Manchester 
– University of Oxford 
สหรัฐอเมริกา: 
– Harvard University 
– University of Pennsylvania (Wharton) 
– University of Chicago (Booth)
– Massachusetts Institute of Technology 
– Stanford University

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
– มีสัญชาติไทย
– เป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบุคคลทั่วไปก็ได้ และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
– เรียนจบ ป.ตรี สาขาใดก็ได้มาแล้ว และต้องไม่เคยจบ ป.โท ในประเทศหรือต่างประเทศในสาขาบริหารธุรกิจหรือวิชาเอกเดียวกับทุนที่จะไปศีกษา
– ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดที่ต้องชดใช้ทุนการศึกษากับบริษัทฯ รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนรัฐบาลอื่นๆ
– ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษา ป.โท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่บริษัทฯ กำหนดมาแล้ว (ในปีการศึกษา 2561 นี้)
หรือกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ อยู่แล้ว แต่ต้องมีระยะเวลาเหลือในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เทอม
– ไม่เคยรับโทษจำคุก
– มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการทุพพลภาพ
– มีความประพฤติดี
การรับสมัคร 
– สามารถโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://file.thailandpost.com/upload/content/aaaaa_5a6fd27a19545.pdf และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลที่ mattana.in@thailandpost.com หรือยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
– ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังนี้:
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก, แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
• ประวัติย่อ (Resume) และ Statement of Purpose จำนวน 1 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
• สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
• สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร อย่างละ 1 ชุด
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
• ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับ ป.โท ในสาขาที่ตรงกับที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด หรือกรณีศึกษาอยู่ในสาขาและมหาวิทยาลัยนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ส่งหนังสือรับรองจากสถาบันมา รวมทั้งใบแสดงผลการเรียนของเทอมที่ผ่านมา (ถ้ามี)

การคัดเลือก
-วิธีการคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จากข้อมูลเอกสารต่างๆ รวมถึง Resume และ Statement of Purpose ของผู้สมัครประกอบการพิจารณาหรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หลังจากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่บริษัทไปรษณีย์ไทยกำหนด
-การประกาศรายชื่อ 
ทางบริษัทฯ จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในเดือน ก.ค. 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนภายในเดือน ส.ค. 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.thailandpost.co.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ http://intra.praisanee.com/pdd/
การเพิกถอนการให้ทุน 
บริษัทไปรษณีย์ไทยจะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนจากกรณีดังนี้
– คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
– เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
– ไม่ประพฤติตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด
– หลีกเลี่ยง ไม่มาอบรมและทำสัญญาตามที่บริษัทฯ กำหนด

การทำสัญญา 
– ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับบริษัทฯ และสัญญาขอฝากนักเรียนเข้าอยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน 
– ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องส่งหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาก่อนทำสัญญาการรับทุน
– ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องเข้าศึกษาต่อตตามสถานศึกษา สาขาวิชา และประเทศที่บริษัทกำหนด
– หากผู้รับทุนจะขอย้ายสถานศึกษาจะต้องได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อน และต้องเป็นสถานศึกษาและสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
– ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมตามที่สถานศึกษากำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
– กรณีไม่สำเร็จการศึกษาหรือไม่กลับมาทำงานให้บริษัทฯ ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินให้บริษัท
– เมื่อจบการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องฝึกงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ตามที่บริษัทไปรษณีย์ไทยกำหนด เป็นเวลา 6 เดือน 
– เมื่อฝึกงานจบจะได้รับการบรรจุในตำแหน่งและเงินเดือนตามวุฒิ ในบริษัทไปรษณีย์ไทย และต้องทำงานให้บริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ไม่งั้นจะต้องชดใช้เงินให้บริษัท
– ผู้รับทุนต้องรายงานแผนการศึกษาและผลการศึกษาให้บริษัทฯ ทุกภาคเรียน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่:http://file.thailandpost.com/upload/content/aaaaa_5a6fd27a19545.pdf
เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย:http://www.thailandpost.co.th
ที่มา :  studyabroad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.