(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลิงก์แบบรับฟังความคิดเห็น >> https://bit.ly/3cZvRxY

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น
1. (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://bit.ly/3aubWVa
2. คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม http://bit.ly/3jjFzMW

ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา