reading girl standing on the lakeside, asian woman

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับนักศึกษาวิจัย

     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

สาขาที่สามารถเลือกได้ 

06465c0bdd161097f005e8a625f9dda8.jpg

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่1 เมษายน 2019)
2. จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและมีกำหนดจบการศึกษาภายในเดือนกันยายน 2019
3. ต้องเลือกสาขาที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาเดิมที่จบการศึกษา
4. มี GPA รวมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือมี GPA รวมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ยกเว้นสาขาเภสัชศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.30) อย่างใดอย่างหนึ่ง *ผู้ทียังไม่จบการศึกษา ให้คำนวณ GPA รวมถึงเทอมปัจจุบัน 
ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้สมัครต้องมี GPA รวมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.80 จึงมีสิทธิ์สมัครทุนได้ 
*กรณีผู้สมัครมี GPA รวมในระดับปริญญาตรีไม่ถึง 3.25 จะมีสิทธิ์สมัครได้หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
สำหรับผู้ที่มีผลสอบ JLPT 
(1) มี GPA รวม 3.15 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 3 หรือ N4 หรือ N3
(2) มี GPA รวม 3.00 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 2 หรือ N2
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 1 หรือ N1
สำหรับผู้ที่มีผลสอบ EJU (อายุไม่เกิน 2 ปี) 
(1) มีGPA รวม 3.15 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า160
(2) มีGPA รวม 3.00 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 200
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 240

(4) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ วิชา Mathematics 2 และ Science รวมไม่ต่ำกว่า 240 (สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาอังกฤษได้)

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

– ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) 32 ทุน
– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
– ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 143,000เยน/เดือน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาการรับทุน

     2 ปี (สำหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนเมษายน) หรือ 1 ปี 6 เดือน (สำหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนกันยายนหรือตุลาคม) *รวมช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 6 เดือน
หมายเหตุ: ระยะเวลารับทุนนี้เฉพาะช่วงที่เป็นนักศึกษาวิจัย หากสอบเข้าต่อปริญญาโทหรือเอกได้ อาจมีโอกาสได้ทุนต่อจนจบการศึกษา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. Application Form คลิกที่นี่
3. ใบข้อมูลสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและแผนการศึกษา คลิกที่นี่
4. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ
5. ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (และระดับปริญญาโทถ้ามี)
6. หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (และระดับปริญญาโทถ้ามี) หรือเอกสารที่รับรองว่ากำลังจะจบจากสถาบันนั้นๆ
7. Placement Prefernce Application Form คลิกที่นี่
8. Abstracts of theses (เฉพาะผู้ที่ระบุไว้ในข้อ 14ของใบสมัคร)
9. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (ถ้ามี)
10. ผลสอบ EJU (ถ้ามี)
** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **

รายวิชาที่ต้องสอบ

d696b9e1b81f6a6b72994f19c14afc21.jpg

ตารางสอบ

742bfedc3a14b31f76d0cc433baa1230.jpg

กำหนดการ

     กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่จะสอบที่เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2018 หากมาส่งเอกสารด้วยตัวเอง สามารถส่งได้แต่เวลา 9.00 – 11.30 น. หากส่งทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตหรือ สถานกงสุลภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2018 ก่อนเวลาปิดทำการ
     ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2018
     การสอบข้อเขียน 24 มิถุนายน 2018 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. เลือกสอบสถานที่:
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     สอบสัมภาษณ์กลุ่ม R1 A และ R1 B วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2018 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     สอบสัมภาษณ์กลุ่ม R2 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2018 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2018

ดูตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่ คลิกที่นี่
     สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658 E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ต่อ 190

>อ่านระเบียบการฉบับเต็ม<

คลิกที่นี่

where can i buy clomid cheap, cheap zithromax.
 

ที่มา Dek-D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.