(สมัครออนไลน์)ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น23,700 บัดนี้-4มี.ค.61

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2561)

ประสบการณ์

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านการวางแผนกลยุทธ์ /การตลาด/ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ /การจัดทำสื่อ /การบริหารโครงการ / การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร

ความรับผิดชอบหลัก
cheap nolvadex online, cheap dapoxetine.

 • ศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทักษะทางการเงิน และด้านการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพัฒนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มเป้าหมาย เช่น Gen Y ที่เป็นนักศึกษาและ First Jobber / เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพัฒนาการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และการป้องกันตนเองจากภัยทางการเงินรูปแบบต่างๆ /ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเข้ามาแสวงหาความรู้ และแรงบันดาลใจผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (ฝสร.)และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น Digital Platform และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ / เทคนิคการส่งเสริมทักษะทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย
 • พัฒนาเนื้อหาความรู้ (เช่น เอกสารบรรยายต้นแบบ และ toolkits ประกอบการสอน) และจัดทำสื่อความรู้ต่างๆ ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการศึกษาติดตามพัฒนาการของผลิตภัณฑ์การเงิน สภาพสังคม หลักเกณฑ์การกำกับดูแล ประเด็นเรื่องร้องเรียน และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทางการเงิน
 • พัฒนาและบริหารช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เช่น website / facebook ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าติดตาม ง่ายต่อการใช้งาน ทันสมัย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาด/ธุรกิจระหว่างประเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/สถิติ
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 675 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 6/ TOEFL 547 (Paper-based), IBT 78 /CBT 210 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีความสามารถในการจับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเงินในรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • มีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้สื่อและบริการใหม่ๆ ในสังคมจริงและสังคมออนไลน์
 • มีความสามารถในการจัดทำสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย เช่น การวาดรูป infographic โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น Illustrator) หรือการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว เช่่น ถ่ายทำและตัดต่อ VDO

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียน วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • สอบสัมภาษณ์ (แจ้งภายหลัง)

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 •   ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: [email protected]

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax