โครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท

โครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท

ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง

ด้วย สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” โดยมอบทุนเพื่อพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)ในการนี้ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อดังแนบ) คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการตามคำชี้แจง

เอกสารเพิ่มเติม 1 หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม 2 ใบสมัครสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ให้ส่งปณ.ด่วน ถึงสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

 

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : โครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท 1 Download

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : โครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบทุนพัฒนาอาหารกลางวัน จำนวน 108 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท 2 Download