Author Archives: admin

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก cheap nolvadex online, cheap dapoxetine. TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 มีชื่อใรสำเนาทะเบียนบ้าน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวนที่รับ กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ แพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2561

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี side effects of clomid, purchase lioresal. TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 8) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา อายุ 16 – 24 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน มีผลการสอบ PAT1 ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา การจัดการโลจิสติกส์ พระจอมลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี order nolvadex online cheap, buy dapoxetine online. TCAS แบบโควตา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 29 มกราคม – 21 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ หรืออื่นๆที่มีทักษะการคำนวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ PAT 1 / SAT I / SAT II / ACT ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 1 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ clomiphene, order zithromax. โควตานักเรียนกลุ่ม 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (หน้า 4) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดย เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา หรือ เป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือ เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรในหน่วยงานที่กำหนด มีผลการสอบ GAT PAT2 มีผลการสอบ วิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 2 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โควตานักเรียนกลุ่ม 2 ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ cheap clomid online, order clomid. (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (หน้า 4) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดย ไม่เป็น นักเรียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา มีผลการสอบ GAT PAT2 มีผลการสอบ วิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ...

Read More »

รับตรง61 นิติศาสตร์ ภาคสมทบ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี legal buy clomid online, buy zithromax. ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 มกราคม – 23 มีนาคม 2561 (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (หน้า 2) จำนวนที่รับ 100 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (หน้า 2) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 2) ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

รับตรง61 นิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ tamoxifen citrate, cheap Zoloft. เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ยกเว้นสาขานิติศาสตร์ (หน้า 2) จำนวนที่รับ 80 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (หน้า 3) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือ สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่ อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 4 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (หน้า 2) ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ clomid for sale, lioresal online. ระบบเทียบเข้า คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 มกราคม – 30 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนฤมิต (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแผนกวิชาตามที่กำหนด มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 (หน้า 2) จำนวนที่รับ รวม 60 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบคัดเลือก (หน้า 4) วิธีสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์/กลุ่ม A ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A buy clomid online cheap, clomid without prescription. ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศศึกษา นิเทศศาสตร์ดิจิตอล ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคอีสาน หลักสูตรวิทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต nolvadex buy, buy Zoloft online. โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 11) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา (หน้า 2) ทุนโครงการที่เปิดรับ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 (หน้า 3) จำนวนที่รับ รวม 170 ...

Read More »