ข่าวการศึกษา

กอปศ.ย้ำปรับโครงสร้างครั้งใหม่เพื่อปฎิรูปการศึกษาราบรื่น

“กอปศ.ย้ำปรับโครงสร้างครั้งใหม่ต่างจากเดิมปฎิรูปหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย เพื่อปฎิรูปการศึกษาราบรื่น ย้ำยังเน้นปฎิรูปโรงเรียนเป็นหลัก” ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกอปศ.  ว่า ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของ กอปศ.ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างฯ  ซึ่งการปฎิรูปดังกล่าวต้องพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  33,000 กว่าโรง  โรงเรียนเอกชนอีก 10,000 กว่าโรง  โรงเรียนประชารัฐ 3,000 กว่าโรง และโรงเรียนร่วมพัฒนา 40 กว่าโรง ไปพร้อมกัน  ดังนั้นการทดลองการพัฒนาโรงเรียนต้องมีความหลากหลายให้เหมาะสมกับโรงเรียนแต่ละขนาด  หรือโรงเรียนห่างไกล  แต่มุ่งเน้นการปฎิรูปโรงเรียนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามประชุมได้มีการหารือเรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. แต่ ยังไม่ได้ข้อสรุป ด้านผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่ า คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างฯ  ไม่ได้ปฎิรูปโครงสร้างเฉพาะภายในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น  แต่จะปฎิรูปโครงสร้างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ ด้วย  เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการปฎิรูปโครงสร้างหลายครั้ง ...

Read More »

กอปศ.ย้ำปรับโครงสร้างแค่เครื่องมือ

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่ง นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ กอปศ.ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโรงเรียนเป็นหลัก ทั้งยังได้หารือร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า การปฏิรูปโครงสร้างครั้งนี้ไม่ได้ปฏิรูปเฉพาะโครงสร้างภายในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมด ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกันทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ จากการวิเคราะห์โครงสร้างพบว่ามีความซับซ้อนและซ้ำซ้อน ที่ประชุมได้มีข้อเสนอเบื้องต้นให้แบ่งเป็นด้านนโยบาย การกำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติ แต่จะเริ่มจากสถานศึกษาเป็นหลัก โดยจะจัดการศึกษาในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอิสระใน 4 ด้าน ได้แก่ บริหารทั่วไป วิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล หรือด้านใดด้านหนึ่งตามความสมัครใจของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนร่วมพัฒนาและโรงเรียนประชารัฐ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีวิธีการบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกัน ส่วนด้านนโยบายและการกำกับดูแลยังไม่ได้ข้อสรุป ยืนยันว่าการปฏิรูปโครงสร้างครั้งนี้ไม่ใช่เป้าหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษา แต่เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายให้บรรลุผลเท่านั้น.   ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก clomid side effects, generic lioresal. ไทยรัฐ      

Read More »

กยศ.ลุยหักหนี้ผ่านเงินเดือน-นำร่องข้าราชการ ต.ค.นี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด ซึ่งการหักเงินเดือนใช้หนี้กยศ.ดังกล่าวจะนำร่องกับหน่วยงานราชการ คือ กรมบัญชีกลางในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะขยายไปยังหน่วยราชการอื่นๆ ซึ่งระบบของการหักบัญชีข้าราชการจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ ส่วนการหักเงินเดือนหน่วยงานเอกชนใช้หนี้ กยศ.คาดว่าจะเริ่มในปี 2562 “ยืนยันว่าการหักหนี้กยศ.ผ่านบัญชีไม่สร้างภาระให้กับผู้กู้ เพราะการผ่อนชำรของกยศ.ต่อปีต่ำมาก เช่น กู้ 1 แสนบาท ผ่อนชำระปีแรก 1,500 บาท หรือคิดเป็นเงินต้องชำระเดือนละ 100 บาทเท่านั้น”นายชัยณรงค์ กล่าว นายชัยณรงค์ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างทุกแห่ง กยศ.เชิญกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร มาร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการหักเงินเดือน ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานราชการที่มีการใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือน หรือ direct payment จำนวน 224 แห่ง ได้รับทราบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ   ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก nolvadex online, ...

Read More »

ก.ค.ศ.เร่งคลอดเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน หารือเตรียมความพร้อมการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งกำหนดจะประกาศรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้นั้น ขณะนี้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการการฯใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เหลือเพียงรอ สพฐ. สำรวจข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด ว่าสาขาใดควรจะกำหนดเป็นสาขาขาดแคลน โดยให้สพฐ.หารือทางสถาบันฝ่ายผลิต เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน เมื่อได้ข้อมูลที่ตรงกันแล้ว ให้นำเสนอก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่า จะนัดประชุมก.ค.ศ.ครั้งต่อไปประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตามแม้ก.ค.ศ. จะเห็นชอบให้เปิดรับสมัครในสาขาขาดแคลนตามที่สพฐ. เสนอ แต่การบรรจุแต่งตั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง “ถึงวันนี้ทางก.ค.ศ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สพฐ. หรือแม้กระทั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยืนยันว่า มีบางสาขาที่มีความจำเป็น และสาขาเหล่านั้นยังไม่ได้เปิดสอนในหลักสูตร 5 ปีของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือเปิดสอนแล้วแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ขณะที่ตอนนี้แต่ทางหน่วยงานราชการจำเป็นต้องใช้คนที่จบสาขาเหล่านี้มาเป็นครู ดังนั้นส่วนตัวจึงเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบในสาขาขาดแคลน มาสมัครสอบครูผู้ช่วย ทางก.ค.ศ.ไม่ได้ทำผิดมาตรฐานตำแหน่ง เพียงแต่เป็นการยืดหยุ่นการสมัคร ซึ่งถ้าเป็นสาขาปกติต้องมีใบอนุญาตฯ ก่อนการรับสมัครวันสุดท้าย แต่ถ้าเป็นสาขาขาดแคลนยืดหยุ่นให้มาสมัครได้ แต่วันที่บรรจุแต่งตั้งต้องมีใบอนุญาตฯ ตามที่กำหนด”นายพินิจศักดิ์ ...

Read More »

ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมพร้อมลงพื้นที่

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน สร้างพลังทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เป็นแบบต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อบูรณาการงานของรัฐบาล และทุกกระทรวง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งสำคัญคือ การสร้างการเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน ด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดองกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีบุคลากรที่เป็นตัวแทนของกระทรวงและเป็นแกนหลักในการประสานงานระดับพื้นที่โดยตรง ซึ่งส่วนมากเป็นครู กศน. โดยบุคลากรดังกล่าวสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับตำบล และสามารถดึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรหลักอื่น ...

Read More »

อนุ อกปศ.ชงแนวทางเพิ่มคนเรียนอาชีวะ

“เสนอแนวทางเพิ่มยอดคนเรียนสายอาชีวะ จบปวส.ต้องมีรายได้ไม่ต่างจากปริญญาตรี ต้องมีทุนเรียนฟรีถึง ปวส.” ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯมีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนและยกระดับการอาชีวศึกษา โดยจะเสนอภาครัฐให้ปรับรายได้ของเด็กที่เรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้นให้ต่างจากระดับปริญญาตรีไม่มากนัก เพราะการมีรายได้สูงจะทำให้เด็กสนใจเรียนเพื่อทำงานก่อนแทนที่จะเรียนต่อระดับสูงทันที ขณะเดียวกันก็จะมีการส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาต่อได้ เช่นเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แล้วสามารถเรียนต่อปริญญาตรีสายอาชีวะที่เน้นการปฏิบัติได้ และจบแล้วมีศักดิ์ศรีเหมือนคนที่จบจากมหาวิทยาลัย แต่มีความแตกต่างคือเก่งปฏิบัติและมีงานทำ ที่สำคัญที่จะเป็นแรงจูงใจอย่างสูงคือการได้เรียนฟรีจนถึงระดับปวส. ซึ่งจะทำให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนได้มาก ดร.อนุสรณ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อไม่นานมานี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามที่ กอปศ.เสนอ ซึ่งจะมีการจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเพื่อดูแลเด็กที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้เรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาปีละประมาณ 5,000 คน เพราะฉะนั้นหากสามารถทำนำได้หลาย ๆ ทาง หลายวิธีเชื่อมั่นว่า จะเป็นหนทางที่จูงใจให้เด็กสนใจมาเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ขณะเดียวกันวิธีการที่จะทำให้เด็กที่เรียนอาชีวศึกษาเก่งปฏิบัติได้ก็คือการจับมือกับภาคเอกชนส่งเสริมให้เด็กได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการในระบบทวิภาคี และสิ่งที่เป็นความหวังอย่างยิ่งคือ ควรมีการจัดตั้ง ศูนย์การฝึกงานหรือศูนย์ฝึกอบรมแห่งชาติ (National Training Center)ที่จะกระจายไปตามภาคต่างๆทั่วประเทศ เนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือมีราคาแพง สถานศึกษาอาจไม่มีงบประมาณซื้อเพื่อมาสอนได้มากนัก ดังนั้นถ้าเรามีศูนย์ฝึกงานนี้กระจายไปทั่วประเทศสถานศึกษาอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนจะสามารถเข้าไปใช้เครื่องมือนี้ได้ “ส่วนเรื่องการฝึกให้เด็กมีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการนั้น ผมคิดว่านอกจากต้องมีความรู้ในแต่ละวิชาที่เรียนแล้ว เด็กอาชีวะทุกคนยังต้องมีอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ 1. ความรู้เรื่องการทำธุรกิจ การตลาด การเงิน การลงทุนความคุ้มทุน เป็นต้น 2. ความรู้เรื่องดิจิทัล และ ไอที และ 3.ความรู้เรื่องภาษาที่สองต่าง ...

Read More »

ก.พ.อ.เห็นชอบ 4 ศาสตราจารย์

“ก.พ.อ.อนุมัติ 4 ศาสตราจารย์ใหม่ พร้อมรับทราบร่างรายงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้ายุทโธปกรณ์” ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.)จำนวน 4 ราย ได้แก่ รศ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รศ.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์  สาขาวิชาเคมี  จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย  รศ.มานพ พิทักษ์ภากร  สาขาวิชาอายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า  สาขาวิชาชีววิทยา   จุฬาฯ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบ ร่างรายงานผลการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้ายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศของ สกอ. ที่มา :  dailynews  

Read More »

MUIC Tapped as Education Partner for Mekong Tourism

  The Tourism and Hospitality Management (THM) Division, Mahidol University International College (MUIC), and Destination Mekong, the execution unit endorsed by the Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO), established a formal educational partnership through the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) on April 25, 2018 at Meeting Room A302, Aditayathorn Building in the Salaya campus. Assoc. Prof. Dr. Phitaya Charupoonphol, ...

Read More »

‘เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน’ ลาสิกขาปริศนา คาด เคยหนีเที่ยวคาราโอเกะ ชาวบ้านแย้ง ทำเพราะหมดบุญในทางธรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีข่าวทางสื่อโซเชียลว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน และยังเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน หนีเที่ยวร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ไปตรวจสอบ พบเห็น และจำได้ว่าเป็นพระเจ้าคณะอำเภอชื่อดัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเคยไปรับราชการในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จึงมีการประสานงานตรวจสอบทั้งเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และมีการสอบถามไปยังคนในพื้นที่ ยืนยันว่าเป็น พระมหาสมัย สอนซ้าย หรือพระมหาสมัย สิทธิชโย อายุ 46 ปี เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และยังมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน แต่อยู่ในชุดฆราวาส อีกทั้งยังเข้าไปเที่ยวร้านคาราโอเกะ จึงได้ตรวจสอบเป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการทางวินัยสงฆ์ แต่ไม่ได้ควบคุมตัว เนื่องจากไม่ได้กระทำผิดทางกฎหมาย ภายหลังมีข่าวแพร่ไปทางโซเชียล ทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า หลังเกิดเรื่อง พระมหาสมัย สิทธิชโย เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ และเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ได้เดินทางไปลาสิกขา โดยไม่ทราบสาเหตุ กับพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม แต่ไม่มีใครเปิดเผยถึงเหตุผล จนกระทั่งล่าสุด ...

Read More »

สพฐ.หาข้อสรุปกลุ่มไร้ตั๋วครูสอบสาขาขาดแคลน

สพฐ.หาข้อสรุปกลุ่มไร้ตั๋วครูสอบสาขาขาดแคลน ยึดประโยชน์เด็กเป็นหลัก-เตรียมชงก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิดรับสมัคร 21 พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) มีข้อกังวลเรื่องการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งกำหนดรับสมัครเดือน พ.ค.2561จัดสอบโดยส่วนกลาง หรือ สพฐ. และให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะผ่านมติให้เปิดให้ผู้ที่จบสาขาอื่นมาสอบในสาขาขาดแคลน โดยไม่สอบถามความเห็นจากสถาบันฝ่ายผลิต ว่า จากการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งล่าสุด มีหลักเกณฑ์ว่าการกำหนดสาขาขาดแคลนต้องสำรวจจากพื้นที่มาก่อน และต้องมาดูภาพรวมว่าขาดแคลนทั้งประเทศหรือไม่ เพราะถ้าขาดแคลนเฉพาะพื้นที่อาจกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในพื้นที่ดังกล่าว ประกาศเป็นบัญชีขาดแคลนเฉพาะพื้นที่ แต่ถ้าเป็นขาดแคลนทั้งประเทศก็ต้องประกาศเป็นมติภาพรวม เช่น จ.ชลบุรี มีผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ค.ศ. สะท้อนว่าเปิดรับวิชาเอกนาฏศิลป์แต่ไม่มีคนสอบ เพราะสถาบันผลิตในพื้นที่อาจไม่เปิดสอนเอกนาฏศิลป์ ดังนั้น จ.ชลบุรี อาจประกาศให้เอกนาฏศิลป์เป็นสาขาขาดแคลน ซึ่งต้องมาดูว่าจะยกเว้นให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบครูผู้ช่วย ได้หรือไม่ ทั้งนี้ในการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป สพฐ.จะสรุปข้อมูลและเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติเปิดสอบ โดย สพฐ.จะประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax