ข่าวการศึกษา

ปรับหลักสูตรสื่อใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ clomiphene, order zithromax. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีการปรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยเพิ่มกลุ่มวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (Creative media technology) ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาใหม่ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล และให้สอดรับกับตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะนักสื่อสารมวลชนยุคใหม่ ที่ต้องมีความสามารถในการเขียนหรือรายงานข่าวได้ทั้งสื่อเดิมและสื่อใหม่ และยังสามารถถ่ายทำรายการได้โดยใช้อุปกรณ์กล้องดิจิทัล หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง ซึ่งแนวคิดการทำงานหนึ่งคนต้องทำงานได้หลากหลายสื่อหรือ “Multi-platform Multi-function” เกิดขึ้นในวงการสื่อสารมวลชนต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว จึงทำให้คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวก็ยังเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตในการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาหรือ Content creator เพื่อเผยแพร่ และสามารถหารายได้ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบของผู้ประกอบการ Startup อย่างหนึ่ง.

Read More »

เร่งสร้างพระวิทยากรจัดค่ายคุณธรรม

“พศ.เร่งจัดค่ายคุณธรรมสร้างพระวิทยากร เพื่อพัฒนาคนดีให้สังคม คนเก่ง มีศักยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ” วันนี้( 7 พ.ค.)ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีสถานศึกษาต่างๆ นำนักเรียน นิสิต นักศึกษา มาเข้าค่ายคุณธรรม ที่ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวนรวมมากกว่า 10,000 คน แต่ยังไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนพระวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑลไว้เลย มีการจัดค่ายคุณธรรมแต่ละครั้งก็ต้องไปนิมนต์พระวิทยากรมาจากวัดต่างๆ อีกทั้งปัจจุบันพระวิทยากรก็มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ในการจัดอบรมค่ายคุณธรรม ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จึงจำเป็นต้องสร้างพระวิทยากรค่ายคุณธรรมขึ้นเอง และให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นพระวิทยากรค่ายคุณธรรมพุทธมณฑล ါเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน ในการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน ” ในปี 2561 มีแผนที่จะสร้างพระวิทยากรไม่ต่ำกว่า 100 รูป รวมทั้งพัฒนาพระวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เทคนิคที่ทันสมัย และมียุทธวิธีในการอบรม โดยพระภิกษุสงฆ์ ที่จะมาเข้ารับการอบรมเป็นพระวิทยากรได้ ต้องมีคุณสมบัติ ต้องจบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป หรือ สอบผ่านนักธรรมเอก” ดร.สิทธิกร กล่าว พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค14 กล่าวว่า พระวิทยากรค่ายคุณธรรมศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล เป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์ ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคุณธรรม ...

Read More »

สภาวิชาชีพขอแก้ไขร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา

“9 พ.ค.นี้ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ สรุปท่าทีและความเห็นยื่น “บิ๊กตู่” 7 ประเด็นจี้แก้ไขร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา หวั่นกฎหมายฉบับใหม่ทำคุณภาพบัณฑิตลด” วันนี้(7 พ.ค.) นายทัศนัย ไชยแขวง อุปนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการเสวนา เรื่อง ” ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ…ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน” เมื่อเร็วๆนี้ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 11 สภาวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาเภสัชกรรม สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล แพทยสภา สัตวแพทยสภา เห็นด้วยกับการปฏิรูปการศึกษา แต่เห็นว่าร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกายังมีข้อบกพร่องที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาในทางปฏิบัติ และการเข้าถึงผลสัมฤทธิ์คุณภาพของบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาฉบับนี้ เหมือนใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวตั้งในการร่างกฎหมายพูดถึงแต่มหาวิทยาลัย แทบจะไม่ได้พูดถึงตัวผู้เรียนเลย ซึ่งจริงๆแล้วควรใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้งในการร่างกฎหมายขึ้นมาดูแลหรือควบคุมเกี่ยวกับการอุดมศึกษา “ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ จะประชุมในวันที่ 9พฤษภาคมนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินสถานการณ์ สรุปท่าทีและจะนำข้อสรุปที่ได้จากการเสวนาไปยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ใน 7 ...

Read More »

ใช้จริงจับคู่ซื้อ-ขายสิ่งประดิษฐ์อาชีวะ

“สอศ.จับคู่สิ่งประดิษฐ์นักศึกษา กับนักธุรกิจภาคอีสาน ซื้อ-ขายใช้งานจริงในระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม” วันนี้ (7 พ.ค.) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 11 ประเภท มาแสดงกว่า 300 ผลงาน nolvadex online, dapoxetine reviews. พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯและเจรจาความร่วมมือจับคู่สู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่และประชากร จำนวน 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ในภาคผลิตด้านการเกษตร และโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจหลักของประเทศ เช่นโครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รวมถึงมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาใน สอศ. เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเจรจาจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ กับผลงานของนักศึกษา ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามขอให้สถานศึกษาดำเนินการให้มีความต่อเนื่องและแน่นแฟ้น ด้าน ...

Read More »

เข้าใจใหม่ไร่หมุนเวียนไม่ใช่ไร่เลื่อนลอย

“ศมส.จัดมหกรรมไร่หมุนเวียน 18-19 พ.ค.သนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ไร่หมุนเวียนไม่ใช่ไร่เลื่อนลอย และลดภาพลบสังคมมองชาติพันธุ์ทำลายป่า” วันนี้(7 พ.ค.)นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) หรือ ศมส. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า จากการที่ศมส.ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ กรณีศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ให้ผืนป่าฟื้นกลับมา แต่สังคมส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า เป็นไร่เลื่อนลอยนั้น  ในช่วงวันที่ 18-19 พ.ค.นี้ ศมส.จะจัดมหกรรมไร่หมุนเวียน ณ ที่ทำการตลิ่งชัน โดยจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการนำเสนอข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง โดยเฉพาะการทำเกษตรบนที่สูง ที่สังคมเข้าใจว่า เป็นการทำไร่เลื่อนลอย นั้น ที่จริงแล้ว เป็นการทำไร่หมุนเวียน ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ให้ผืนป่าและดินปรับสภาพฟื้นคืนกลับมา เพื่อการทำไร่หมุนเวียนในรอบ 7 ปี “งานมหกรรมไร่หมุนเวียนที่จะจัดขึ้นที่นี้  ผมหวังว่าประชาชน นักเรียน นักศึกษา จะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตการทำไร่หมุนเวียน รวมทั้งสร้างความเข้าใจใหม่ต่อสังคมว่า ไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง ไม่ใช่ไร่เลื่อนลอยตามที่สังคมเข้าใจกันมานาน หากปล่อยให้สังคมเข้าใจผิด จะส่งผลให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาวกะเหรี่ยงว่า เป็นผู้ตัดไม้ทำลายป่า โดยที่หลายคนตัดสินจากสิ่งที่ฟังกันมา ทั้งที่ไม่ได้ศึกษาถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่แท้จริงของกลุ่มชาติพันธุ์  ที่สำคัญการศึกษาวิจัยและการเสวนาครั้งนี้จะเป็นฐานข้อมูลให้แก่รัฐ ได้ศึกษาก่อนที่จะนำกฎเกณฑ์ของส่วนกลางไปบังคับใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์ หากไม่ได้ศึกษาในวิถีภูมิปัญญาอย่างละเอียดลึกซึ้ง ก็อาจะเกิดความเข้าใจผิด จะเกิดผลร้ายต่อวิถีชีวิต รวมถึงกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองได้”ผอ.ศมส.กลาว   ที่มา ...

Read More »

ครูไทยโชว์ผลงานศิลปะในแอลเอ

“สวธ. นำตัวแทนประเทศ และผลงานศิลปะ โชว์นิทรรศการ“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” นครลอสแอลเจลิส เพื่อชาวต่างชาติเห็นศักยภาพงานศิลป์ของคนไทย พร้อมให้ครูได้เปิดโลกทัศน์เพื่อต่อยอดผลงาน” วันนี้( 7 พ.ค.)ที่สถานกงศุลใหญ่นครลอสแอลเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จัดนิทรรศการ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” โดยนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดี สวธ. กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สวธ.จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยได้คัดเลือกครูสายศิลปกรรมจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าโครงการเผยแพร่งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ซึ่งรุ่นที่ 9  มีผู้สมัครกว่า 100 คน คัดเหลือ10 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย มาจัดแสดงผลงานศิลปกรรม สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมกว่า 40 รายการ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นศักยภาพงานศิลป์ของคนไทย และให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับศิลปินต่างชาติและคนไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการสร้างงานศิลปะต่างประเทศ และจุดประกายให้มีความคิดไปต่อยอดการสร้างผลงาน รวมถึงนำความรู้ไปสอนนักเรียน นักศึกษา และเกิดการตื่นตัวด้านศิลปะมากขึ้น “แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่ศิลปะไม่มีวันตาย เพราะผลงานศิลปะถูกสร้างขึ้นโดยคน ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะสามารถเข้ามาสร้างความงามทดแทนได้ และศิลปะไทยก็สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ครูสายศิลปะของไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเห็นผลงานศิลปินระดับโลก สวธ.จึงต้องช่วยผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างมิติใหม่ให้แก่เด็กไทยในการเรียนรู้และเข้าถึงงานศิลปะให้มากขึ้น” รองอธิบดี ...

Read More »

เตือน มทร.ล้านนาอย่าทำผิดกฎหมาย

“หมอธี”ชี้กกอ.เสนอใช้ ม.44 กับมทร.ล้านนาได้ถ้าจำเป็น ส่วน สกอ.เตือนอย่าทำผิดกฎหมาย ขู่ไม่ทำตามคำสั่งต้องรับผิดชอบ แต่ยังไม่ถึงขั้นใช้ ม.44″ วันนี้(7 พ.ค.)จากกรณีปัญหาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายชัดเจน จึงยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ เนื่องจากมีการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดระเบียบทางราชการหลายเรื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยได้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องอุดมศึกษาตนมอบให้ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ดูแล ดังนั้นถ้า ศ.นพ.อุดม รู้เรื่องแล้วจะต้องจัดการอย่างแน่นอน ไม่ต้องมาถึงตน แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตาม ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)ก็เสนอความเห็นมาได้ where can i buy clomid online, buy zithromax online.  ด้าน นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สกอ.มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกคำสั่ง เรื่องการเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ไปแล้ว ก็ขอให้เดินตามนั้น แต่ถ้าไม่เดินตามแล้วมาใช้เสียงข้างมากมาบอกว่าถูกก็ไม่ได้ อย่างเช่นการเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่การเรียกประชุมโดยนายกสภาฯ หากกระทำอะไรไปแล้วเกิดปัญหาหรือเกิดความเสียหาย ...

Read More »

สภาวิชาชีพยื่นศาลรัฐธรรมนูญตี”ก้าวก่าย”

“สภาวิชาชีพเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความประเด็น“ก้าวก่าย” ขณะที่ “หมออุดม”ไม่ขัดตัด“ก้าวก่าย” ย้ำแนบข้อเรียกร้องสภาวิชาชีพให้กฤษฎีกา-สนช.พิจารณาแล้ว “สุชัชวีร์ ”ชี้มองอนาคตเป็นหลัก” วันนี้( 7 พ.ค.) จากกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 สาขา เรียกร้องให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา ในประเด็นบทบาทของสภาวิชาชีพในการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.ได้ยึดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ที่ห้ามสภาวิชาชีพก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั้น ดร.กมล ตรรถบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า สภาวิศวกรได้หารือกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงผลกระทบที่ห้ามสภาวิชาชีพเข้าไปร่วมจัดการศึกษา โดยไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและปริญญา แต่ให้จัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วย และจะทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาตีความคำว่า “ก้าวก่าย”ว่า มีความหมาย ขอบเขตอย่างไร ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ตนอ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าผู้ร่างกฎหมายไม่รู้จักบทบาทภารกิจของสภาวิชาชีพและมีอคติ ทั้งนี้กฎหมายของสภาวิชาชีพทุกแห่งกำหนดให้สภาวิชาชีพคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งต้องยอมรับว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดการศึกษาในเชิงพาณิชย์ หากสภาวิชาชีพไม่เข้าไปคุ้มครองผู้เรียนตั้งแต่แรกเด็กเรียนจบแต่สอบขอรับใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ จะเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลาของเด็ก ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนไม่มีปัญหาในประเด็นที่ว่าจะตัดหรือไม่ตัดมาตราที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ โดยหลักการสภาวิชาชีพมีหน้าที่กำหนดมาตรฐาน องค์ความรู้ และ สมรรถนะของวิชาชีพ รวมถึงจัดการทดสอบเพื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ขณะที่หน้าที่เปิดหลักสูตร รับรองหลักสูตร และรับรองปริญญาบัตรเป็นของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการเปิดหลักสูตรต่าง ...

Read More »

คุรุสภาเผยผล 57 เครือข่ายฯ รับเงินอุดหนุนโครงการ PLC

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คุรุสภาได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ร่วมมือ รวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2561 มีผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ 158 เครือข่าย คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้ 57 เครือข่าย ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ ระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 38 เครือข่าย ระดับหน่วยงานทางการศึกษา 16 เครือข่าย และระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู 3 เครือข่าย รวม 3,992,000 บาท   ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก clomid for cheap, generic clomid. มติชนออนไลน์      

Read More »

ดัน 2 ร่าง พ.ร.บ.อุดมฯ เข้าคณะรัฐมนตรี

nolvadex for sale, generic Zoloft. ตัดปัญหาข้อขัดแย้งสภาวิชาชีพ แนะยึดเป้าพัฒนาคน-เชื่อหารือกันได้ จากกรณีสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้ง 11 แห่ง เตรียมผนึกพลังร้องนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเกิดความขัดแย้งในร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. …ที่ห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและอนุมัติปริญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนไม่ต้องการให้เรื่องดังกล่าวเกิดความขัดแย้งและทะเลาะกัน แต่ควรใช้เหตุใช้ผล ซึ่งตนเข้าใจดีว่าการระบุไม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ เป็นเหตุให้ทางสภาวิชาชีพไม่พอใจจึงมีข้อขัดแย้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาตนจึงได้ส่งร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. … ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทั้ง 2 ร่าง คือ ร่างของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และร่างของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ซึ่งในร่างของ กอปศ. ไม่มีมาตราที่ระบุถึงสภาวิชาชีพ โดยตนได้ปรึกษาหารือกับ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการแล้ว และมีความเห็นว่าในกรณีสภาวิชาชีพให้ใช้ร่างของ กอปศ. เพื่อให้ความขัดแย้งหมดไป ส่วนการเสนอเข้าสู่การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องเสนอเข้าเพียงร่างเดียว ดังนั้น ก็คงต้องดูว่าร่างไหนชัดเจน เป็นประโยชน์ก็จะใช้ร่างนั้นเสนอเข้า สนช. “สภาวิชาชีพจะต้องดูหลักสูตรว่าผลิตวิชาชีพของตนเองได้หรือไม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับสภามหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักสากลที่เขาควรจะทำ และในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันอย่างในกรณีของกลุ่มแพทยศาสตร์ ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax