ข่าวสอบบรรจุ

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-24พ.ค.61

ด่วน! โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 1) ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 1 อัตรา 2) ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 3) พนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา 4) นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อัตราเงินเดือนตามวุฒิ ( ยกเว้น พนักงานขับรถ 12,000 บาท ) รายละเอียดและเอกสารการสมัครตามประกาศด้านล่างนี้ สอบถามเพิ่มเติม์ โทร. 02-316-9669 หรือ 023166313 ต่อ 119 ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.เอก) บัดนี้-18พ.ค.61

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศึกษา สาขาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ที่ สกอ. ให้การรับรอง ก่อนวันที่เปิดรับสมัคร – เพศชาย/หญิง – ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทร. ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๒  ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๔ กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมการวิทยาเขตชลบุรี อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เวลา ๐๙.๐๐ ...

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18พ.ค.61

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. นายช่างตรวจสภาพรถ 6 อัตรา เงินเดือน 12,080 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการนสงทางบก ถนนพหโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : 9 – 18 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

60อัตรา!กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน18-25พ.ค.61

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไป และการขับรถ จำนวน 27 อัตรา – พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 4 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 3 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 7 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน ...

Read More »

กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท บัดนี้-30พ.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักวิชาการโครงงาน (ด้านแผนงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา 2. นักวิชาการโครงงาน (ด้านงานต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา เปิดรับสมัครบัดนี้-30 พ.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 590 3035   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน100อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์บัดนี้-31ก.ค.61

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้ 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรกิจสัมพันธ์ SMEs 4-7 จำนวน 20 อัตรา 1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) 2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 4) เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 5) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 6) หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7) มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 60 อัตรา 1) อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) ...

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ทำงานระยะสั้น 4 เดือน (1 มิ.ย.-30 ก.ย.61) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เน้นเคมีวิเคราะห์/เทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-7195 ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท10-21พ.ค.61

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ป.โท 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 10-21 พ.ค.61   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร10-16พฤษภาคม 2561

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร10-16พฤษภาคม 2561 เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-) – สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา 3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการให้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ ...

Read More »

ฉาวโฉ่อีก! ครูอัตราจ้างบุรีรัมย์ ร้องเอาผิดครู ร.ร.ดังหลอกเรียกเงินสูญครึ่งล้าน อ้างช่วยสอบบรรจุได้

ฉาวโฉ่อีก! ครูอัตราจ้างบุรีรัมย์ ร้องเอาผิดครู ร.ร.ดังหลอกเรียกเงินสูญครึ่งล้าน อ้างช่วยสอบบรรจุได้ บุรีรัมย์ – ครูอัตราจ้างตกเป็นเหยื่อถูกข้าราชการครู ร.ร.ดังแห่งหนึ่ง จ.บุรีรัมย์ หลอกเรียกเงินรายละแสน รวม 5 แสน อ้างช่วยให้สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โคราชได้ จี้ต้นสังกัดสอบเอาผิดวินัยร้ายแรงและกฎหมายให้ถึงที่สุด พร้อมแจ้งความดำเนินคดีข้อหา “ฉ้อโกง” แล้ว วันนี้ (10 พ.ค.) นายปัญญา (นามสมมติ) ครูอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พร้อมภรรยา ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดสอบเอาผิดวินัยร้ายแรงต่อนายสิทธิชัย (ขอสงวนนามสกุล) ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.ชุมแสง อ.สตึก หลังครูคนดังกล่าวมีพฤติกรรมหลอกเรียกรับเงินครูอัตราจ้างรวมจำนวน 5 คน คนละ 200,000 บาท โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.เขต 4 จังหวัดนครราชสีมาได้ โดยให้จ่ายเงินก่อนล่วงหน้าคนละ 100,000 บาท เป็นค่าดำเนินการหรือวิ่งเต้น หากได้รับการบรรจุก็ให้จ่ายเพิ่มอีกคนละ 100,000 บาท ด้วยความที่เห็นว่าเป็นข้าราชการครูทำให้ครูอัตราจ้างทั้ง 5 คนไว้ใจและหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้กับครูคนดังกล่าวไปคนละ 100,000 บาท ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย. 2560 ...

Read More »