ข่าวสอบบรรจุ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-7พ.ค.61

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วัน เวลา และสถานีที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8220 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม buy clomid online without prescription, clomid online. ที่มา ...

Read More »

กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้อำนวยการ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-30พ.ค.61

กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ เปิดรับสมัครบัดนี้-30 พ.ค.61 (หากไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง มอบอำนาจแทนผู้อื่นได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2282 9577 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  clomid for cheap, generic clomid. ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.61

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6529 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ...

Read More »

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน20,250 รับสมัคร7พ.ค.-15มิ.ย.61

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัคร 7 พ.ค.-15 มิ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2564 3001-9 ต่อ 3242, 3240 cheap nolvadex online, cheap dapoxetine. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 10-18พ.ค.61

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (3) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ 10-18 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ nolvadex tablets buy, dapoxetine online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.9-18พ.ค.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 9-18 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-835224-8 ต่อ 41115 หรือ 42111 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม buy clomiphene online, generic zithromax.   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สถาบันทันตกรรม รับสมัครงานวุฒิ ปวส.1-15พ.ค.61

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  legal buy clomid online, buy zithromax. http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=793   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

ด่วน! กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 198 อัตรา กรอกสมัครออนไลน์15-21พ.ค.61

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงาน กศน. โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 174 อัตรา หน่วยที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 16 อัตรา หน่วยที่ 3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จำนวน 8 อัตรา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (ดูได้ที่ไฟล์แนบประกาศที่่ครูวันดีแนบไว้ท้ายข่าวนะครับ) อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับอัตราเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 15,050 บาท 2) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับอัตราเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 15,800 บาท ...

Read More »

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กสท โทรคมนาคม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18พ.ค.61

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าจ้างวันละ 500 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-18 พ.ค.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-104-1100, 02-104-2110 clomid for sale, lioresal online. ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-4พ.ค.61

กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 11 ชั้น 1 ภายในวันที่ 26 เม.ย.-4 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ where can you buy nolvadex, acquire Zoloft. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »