ข่าวสอบบรรจุ

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ45อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี3-24พ.ค.61

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา – ป. ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(จังหวัดชายแดนใต้) บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาทางจิตวิทยา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก 30 ...

Read More »

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 7-11พ.ค.61

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  buying clomid online safe, zithromax online. thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางอีเมล์)กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-15พ.ค.61

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี โดยสามารถสื่อสาร ประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้ เปิดรับสมัครทางอีเมล์ purchase clomid, acquire zithromax. [email protected] ภายในวันที่ 25 เม.ย.-15 พ.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 40201, 40203 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธอส.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-2พ.ค.61

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา  สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งลูกจ้างธนาคาร ปฎิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลาง งานก่อสร้าง ออกแบบ และ  ควบคุม งานระบบประกอบอาคาร จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 – อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) – มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า ...

Read More »

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.7-11พ.ค.61

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยการหรือสาขาวิชาการบัญชี หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห้นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 3) มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถ.นิกรสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ where can i buy clomid pills, acquire lioresal. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ได้)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1-31พ.ค.61

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 61 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 4-5 จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ระดับ 4-5 จำนวน 1 อัตรา where can you buy nolvadex, acquire Zoloft. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ  http://www.bedo.or.th/bedo/employ-all.php?id=18   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-28พ.ค.61

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา พนักงาน 1. หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 25,540 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. นักสื่อสารองค์กร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. ครูวิชาภาคพื้น 18 อัตรา เงินเดือน 27,200 บาท (คุณวุฒิ ป.โท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. นักพัฒนาหลักสูตรการบิน 2 อัตรา เงินเดือน 27,200 บาท (คุณวุฒิ ป.โท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 6. ครูวิชาภาคพื้น 1 อัตรา เงินเดือน ...

Read More »

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-28พ.ค.61

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา พนักงาน 1. หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 25,540 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. นักสื่อสารองค์กร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. ครูวิชาภาคพื้น 18 อัตรา เงินเดือน 27,200 บาท (คุณวุฒิ ป.โท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. นักพัฒนาหลักสูตรการบิน 2 อัตรา เงินเดือน 27,200 บาท (คุณวุฒิ ป.โท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 6. ครูวิชาภาคพื้น 1 อัตรา เงินเดือน ...

Read More »

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี15-21พ.ค.61

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 7/2561 เปิดรับสมัคร 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ณ สถานที่ที่มีอัตราว่าง 1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย บริเวณอาคารศูนย์ชุมชนโครงการ บ้านเอื้ออาทรหนองคาย 409 หมู่ 11 ถ.หนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โทร.  0-4201-579 2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. – ปวส. ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 214 ...

Read More »

ไปรษณีย์ไทยรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ประจำปีการศึกษา2561 จำนวน206อัตรา บัดนี้-4พ.ค.61

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ** จำนวน 206 อัตรา ** คุณวุฒิการศึกษาผู้สมัครสอบ – สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  (ม.6 สายสามัญ/กศน.) – เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 1. สัญชาติไทย (ชาย/หญิง) 2. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการแล้ว 3. อายุ 17 – 25 ปีบริบูรณ์ 4. สถานะภาพโสด การรับสมัครสอบ : รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือ http://job.thailandpost.com clomid side effects, generic lioresal. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax