ข่าวสอบบรรจุ

(งานคนพิการ)กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี4-16พ.ค.61

กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 4-16 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร where can i buy clomid over the counter, lioresal reviews. ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี1-10พ.ค.61

กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางพาณิชยการ/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเลขานุการ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-10 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ clomiphene, order zithromax. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียเพิ่มเติม ที่มา :  ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-12พ.ค.61

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา – สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, หรือ Power Point) – สามารถไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข – สามารถออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้โดยไม่มีเงื่อนไข เปิดรับสมัคทางเว็บไซต์ nolvadex tablets buy, dapoxetine online. http://job.oae.go.th ภายในวันที่ 1-12 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(25อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-2พ.ค.61

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้าง คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในพื้นที่อำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่นได้ – มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่านคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 24 เม.ย.-2 พ.ค.61 หรือจ่าหน้าซองมาตามที่อยู่ข้างต้น (วงเล็บมุมซอง “ยื่นเอกสารคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล”) โดยทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ buy clomid online cheap, clomid without prescription. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี7-11พ.ค.61

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการสรรพสามิต คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 2. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 3. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.ตรี)26เม.ย.-8พ.ค.61

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เม.ย.-4 พ.ค.61 ณ งานการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-199775, 095-1834693 clomid for sale, lioresal online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวท./ป.ตรี3-25พ.ค.61

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน รพ.ศรีัญญา 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ clomid for women, lioresal without prescription. 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 3-25 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี3-25พ.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://boi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-25 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  clomid for cheap, generic clomid. thaijobsgov  

Read More »

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3-11พ.ค.61

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2940 6220 buying clomid online, zithromax without prescription. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมอนามัย รับสมััครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 30เม.ย.-4พ.ค.61

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง – นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) – พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) – พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) – พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) – พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) – นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) – นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ where can you buy nolvadex, acquire Zoloft. ภายในวันที่ 30 เม.ย.-4 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov ...

Read More »