งานราชการ

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-24พ.ค.61

ด่วน! โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 1) ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 1 อัตรา 2) ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 3) พนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา 4) นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อัตราเงินเดือนตามวุฒิ ( ยกเว้น พนักงานขับรถ 12,000 บาท ) รายละเอียดและเอกสารการสมัครตามประกาศด้านล่างนี้ สอบถามเพิ่มเติม์ โทร. 02-316-9669 หรือ 023166313 ต่อ 119 ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.เอก) บัดนี้-18พ.ค.61

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศึกษา สาขาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ที่ สกอ. ให้การรับรอง ก่อนวันที่เปิดรับสมัคร – เพศชาย/หญิง – ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทร. ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๒  ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๔ กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมการวิทยาเขตชลบุรี อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เวลา ๐๙.๐๐ ...

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18พ.ค.61

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. นายช่างตรวจสภาพรถ 6 อัตรา เงินเดือน 12,080 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการนสงทางบก ถนนพหโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : 9 – 18 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

60อัตรา!กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน18-25พ.ค.61

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไป และการขับรถ จำนวน 27 อัตรา – พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 4 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 3 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6 อัตรา – พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 7 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน ...

Read More »

กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท บัดนี้-30พ.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักวิชาการโครงงาน (ด้านแผนงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา 2. นักวิชาการโครงงาน (ด้านงานต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา เปิดรับสมัครบัดนี้-30 พ.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 590 3035   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน100อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์บัดนี้-31ก.ค.61

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้ 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรกิจสัมพันธ์ SMEs 4-7 จำนวน 20 อัตรา 1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) 2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 4) เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 5) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 6) หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7) มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 60 อัตรา 1) อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) ...

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ทำงานระยะสั้น 4 เดือน (1 มิ.ย.-30 ก.ย.61) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เน้นเคมีวิเคราะห์/เทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-7195 ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท10-21พ.ค.61

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ป.โท 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 10-21 พ.ค.61   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร10-16พฤษภาคม 2561

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร10-16พฤษภาคม 2561 เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-) – สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา 3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการให้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา12-20พ.ค.61

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และระบบ Internet ได้เป็นอย่างดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ 4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 5. มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี (แสดงหลักฐาน) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job ภายในวันที่ 12-20 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม tamoxifen, order Zoloft. ที่มา :  thaijobsgov

Read More »