งานราชการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15มี.ค.61

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 10 อัตรา เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/jobtbs.aspx ภายในวันที่ 19 ก.พ.-15 มี.ค.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 11 หน้า) buying clomid online, zithromax without prescription. ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน17,000-25,000 บัดนี้-31มี.ค.61

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการและติดตามการประเมินผล 2 อัตรา เงินเดือน 17,000-25,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ) คุณสมบัติทั่วไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการสาธารณสุข สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์, อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากเคยมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการประสานงานโครงการหรือการติดตามและประเมินผลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็นอย่างดี buy clomiphene online, generic zithromax. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค ...

Read More »

(84อัตรา กทม.-ภูมิภาค)กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางออนไลน์ บัดนี้-27ก.พ.61

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ, นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ, นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ buy nolvadex online without prescription, dapoxetine without prescription. https://dms.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21-27 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 50 หน้า)   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-19มี.ค.61

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน14 ตำแหน่ง 15 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ สังกัด AIC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีพัสดุโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี อายุไม่เกิน 28 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ สังกัด APC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา อายุงานรวม 3 ปีโดยมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อย่างน้อย 1 ปี หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3. นักวิจัย  (Explosive Simulations) อายุไม่เกิน 28 ปี สังกัด RNE (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา ...

Read More »

(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)คปภ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23,26ก.พ.61

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานกำกับการลงทุนบริษัทประกันภัย) 1 อัตรา ระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง หากสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts Program (CISA) ระดับ ๑ ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (กรณีเจ้าหน้าที่อาวุโส) เปิดรับสมัครบัดนี้-23 ก.พ.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Officer- specialist ) จ านวน ๑ อัตรา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ...

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 28ก.พ.-14มี.ค.61

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางโฆษณา ทางประชาสัมพันธ์ ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือทางวิทยุกระจายเสียง-โทรทัศน์ 2. พนักงานฝ่ายศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชามัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์ 3. พนักงานโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 28 ก.พ.-14มี.ค.61 ...

Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : clomid for cheap, generic clomid. [email protected] หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ...

Read More »

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-28ก.พ.61

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) 1. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1) อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย 2) จบปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) โดยเฉพาะ Power point เป็นอย่างดี 5) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ 6) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี 7) สามารถออกแบบ และบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (database) อัตราเงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และจดหมายสมัครงาน (Cover letter) เป็นภาษาอังกฤษ มายัง คุณเกษรา ที่อีเมล [email protected] ...

Read More »

มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ก.พ.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบิรหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2889 4065 buy clomiphene online, generic zithromax. คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) รับสมัครสอบเป็นครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ) วุฒิ ป.ตรี 21ก.พ.-2มี.ค.61

โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) รับสมัครสอบเป็นครูผู้สอน เอกวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภายในวันที่ 21 ก.พ.-2 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม nolvadex for sale, generic Zoloft.   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax