งานราชการ

ด่วน! สำนักงาน อย.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป(สมัครทางอีเมล์ได้)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมา 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้เป็นต้นไป 1. ผู้ช่วยงานด้านจัดทำข้อมูลและติดตามแผนงบประมาณแผนภารกิจด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 1 ตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง order nolvadex online cheap, buy dapoxetine online. สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีความขยัน รอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และมี service mind อดทน สามารถทำงานภายใต้การกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานนอกเวลาได้ 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ...

Read More »

กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา15-21พ.ค.61

กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ชัั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 15-21 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) clomid side effects, generic lioresal. ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน15,000 บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ : สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ / ทำเนียบรัฐบาล เงินเดือน : 15,000 บาท คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี nolvadex tablets buy, dapoxetine online. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน มีการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ลักษณะงาน : งานด้านนโยบายและแผน งานเขียนวิเคราะห์เชิงวิชาการ และรายงานเสนอแนะความเห็น งานประชุมเพื่อระดมความเห็นในการแก้ไขปัญหา สนใจสามารถสอบถาม เพื่อยื่นใบสมัคร tel : คุณณัฐฐากาญจน์ฯ 065-058-8797 คุณเพ็ญผกาฯ 083-199-0503 ...

Read More »

มทบ.37 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6 บัดนี้-9พ.ค.61

มณฑลทหารบกที่ 37 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่ง พลขับรถพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช(อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 2.เป็นทหารกองหนุน (ชาย) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร 3.มีอายุ 22  ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี 4.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5.ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า 6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 8.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ 10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ กำหนดการรับสมัครสอบ เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 เมษายน 2561 – 9 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สมัคร ณ ห้องธุรการ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   ที่มา ...

Read More »

มศว รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,200 บัดนี้-10พ.ค.61

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล 2. ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design) 3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PERL หรือ PHP หรือ ASP หรือ NET หรือ VB.NET หรือ C# ที่ติดกับระบบ 4. ออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server หรือ Oracle 5. ปรับแต่งโปรแกรม opensource 6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา server ที่เป็น ...

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000 บัดนี้-18พ.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ (อาคาร วช. ๓ ชั้น ๑) กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๙, ๒๑๐ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  nolvadex without prescription, acquire dapoxetine. http://www.nrct.go.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

(สมัครทางอีเมล์ได้)ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ ม.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,000 บัดนี้-14พ.ค.61

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 2 ปี มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-14 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม buy clomid online without prescription, clomid online. ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15,25พ.ค.61

  องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารและบรรจุเป็นพนักงาน 1. หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์) 2. หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-15 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3. นักวิชาการบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบัญชี สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-25 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 4. หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-25 พ.ค.61 nolvadex for cheap, purchase Zoloft. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน15,000 สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ) คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  (คณะนิเทศศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน หรือคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง) • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop , Illustrator , Indesign , Premiere Pro , Ms.Office • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ติดต่อ-เจรจาประสานงานได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง • มีพื้นฐานในการถ่ายภาพ สวัสดิการ • ค่าล่วงเวลา • เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกราชการต่างจังหวัด) • ประกันสังคม ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติมาที่ [email protected] clomid for women, lioresal without prescription. ...

Read More »

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-7พ.ค.61

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วัน เวลา และสถานีที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8220 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม buy clomid online without prescription, clomid online. ที่มา ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax