ทุนเรียนภาษา, วิจัย และ อื่น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12

โครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้รับทุน  (ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อตรงตามประกาศเท่านั้น) สัญชาติไทย  (สำหรับ ทุนเอกชน F–1 และ F–1 Select นักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้) อายุของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตามตารางด้านบน) มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ระดับการศึกษา ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน) พิจารณาเกรด ปี 2557 – 2559 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน) สำหรับ ทุนรัฐบาล J-1 เกรดในปี 2557 – 2559 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00 ) มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีความพิการ  ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง  โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์  ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์  และ/หรือ  โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า / ไบโพล่า สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี  พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ – เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้  ...

Read More »

สถาบัน IFA Paris มอบทุนเรียนต่อด้านแฟชั่นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

IFA Paris เป็นสถาบันสอนด้านแฟชั่น ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี 1982 ยินดีมอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทในทุกสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอน สาขาที่เปิดสอน Bachelor Fashion Design & Technology Bachelor Fashion Marketing Bachelor Visual Merchandising Master of Arts Contemporary Fashion Design MBA Global Fashion Media MBA Fashion Business MBA Luxury Brand Management MBA Perfume & Cosmetics Management คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียน – มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ได้แก่ IELTS 5.5 สำหรับสมัครเข้าปริญญาตรี/6.5 สำหรับปริญญาโท TOEFL iBT 65 คะแนนสำหรับสมัครเข้าปริญญาตรี/79 คะแนนสำหรับสมัครเข้าปริญญาโท – ผู้สมัครเข้าปริญญาโท ต้องศึกษาจบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด สื่อและการติดต่อสื่อสาร ...

Read More »