รับตรง Admissions

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง where to buy nolvadex, buy Zoloft. กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (หน้า 4) คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 วิชา ฟิสิกส์ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ/บุตร-ธิดา แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง buy nolvadex online cheap, purchase dapoxetine. เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทบุตร-ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารธสุขภาครัฐในเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 1 – 15 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (หน้า 4) คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ผลิตบุคลากรด้านวิทย์เทคโนโลยีฯ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี order nolvadex online cheap, buy dapoxetine online. TCAS โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (หน้า 5) วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หน้า 6) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หน้า 7) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (หน้า 3) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลงาน ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 2) ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 26 มกราคม – 1 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ clomid for sale, lioresal online. (คลิ๊ก) โควตาที่เปิดรับ โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ (หน้า 3) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมหลัก (หน้า 6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ (หน้า 8) ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หน้า 10) การถ่ายภาพ (หน้า 12) จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น (หน้า 14) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ nolvadex without prescription, acquire dapoxetine. TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 8 – 31 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) ประเภทที่เปิดรับ ประเภทผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ได้รับรางวัลด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ในระดับจังหวัด ชาติ หรือนานาชาติ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ประเภทผู้พิการ มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20 (หน้า 2) สาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย clomid for women, lioresal without prescription. เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 4 – 31 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ CU-AAT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม CU-AAT ส่วน Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน Old ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 นร.โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 5) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง where can i buy clomid pills, acquire lioresal. กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาระหว่างประเทศ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน จีนศึกษา บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิการทางการบิน นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 1/2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง nolvadex buy online, buy dapoxetine. กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะผลิตกรรมการเกษตร เกษตรศาสตร์-พืชสวน วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (หน้า 3) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ order nolvadex, order dapoxetine. เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAs รอบ 1/2) (หน้า 13) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/เชียงใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่ พืนสวน อารักขาพืช เกษตรเคมี ปฐพีศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาการสมุนไพร วิทยาลัยพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง คณะบริการธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว Educational Cooperation ...

Read More »

อัพเดทด่วน! ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ บางสาขา ลด-งด รับรอบ 2-4

น้องๆ หลายคนคงได้เห็นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกันไปแล้ว และมีน้องหลายคนกำลังรอโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์กับศึกษาศาสตร์ คือคณะที่เรียนเป็นคุณครูเหมือนกันนะคะ) ซึ่งนอกจากในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดรับสมัครคณะครุศาสตร์ ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอง เช่นเดียวกับ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับคณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) แต่หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกระเบียบการและเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 ล่าสุด ได้ประกาศมาแก้ไขจำนวนรับเข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) เพราะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 คัดเลือกรับไม่เกินจำนวน ที่ระบุไว้ใน มคอ. และคุรุสภาอนุมัติ clomid side effects, generic lioresal.       โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา และคหกรรมศาสตรศึกษา ยกเลิกการรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 2 – 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาอังกฤษศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา ลดจำนวนในรอบที่ 2 และ 4 และจะยกเลิกในรอบที่ 3 พี่แนนนี่คาดว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครสำหรับคณะศึกษาศาสตร์ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น น้องๆ จะต้องติดตามระเบียบการและรายละเอียดอีกครั้งนึงนะคะ และถ้ามาเมื่อไหร่ พี่ก็จะรีบอัพเดตให้น้องๆ ...

Read More »