รับตรง Admissions

รับตรง61 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2561

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา cheap clomid online, order clomid. 2561 กําหนดการรับสมัคร 8 มกราคม – 9 เมษายน 2560 (หน้า 6) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ นักเรียนพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หน้า 3) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นหญิงโสดอายุ 17 – 20 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 25 มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET (หน้า 5) จำนวนที่รับ ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ 60 คน ...

Read More »

รับตรง61 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2561

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ buying clomid online safe, zithromax online. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 2 มกราคม – 8 เมษายน 2561 (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (หน้า 7) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นสตรีโสด หรือชายโสด อายุระหว่าง 17 – 22 ปี เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5 – 25 เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 19 – 25 รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร มีผลการสอบ ...

Read More »

รับตรง61 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก order clomid, purchase clomid. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 2 มกราคม – 8 มิถุนายน 2561 (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ เพศชายหรือ หญิง มีสถานภาพโสด หรือสมรส (ขณะศึกษาต้องไม่ตั้งครรภ์) อายุครบ 18 – 29 ปี บริบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 (หน้า 2) จำนวนที่รับ ประเภททุนส่วนตัว 80 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบภาควิชาการ ทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ ...

Read More »

รับตรง61 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก when are you ovulating, cheap lioresal. เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 2 มกราคม – 17 เมษายน 2561 (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ของกระทรวงศึกษาธิการ มีผลคะแนน GAT / PAT 2 / O-NET มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 – 25 ปี มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 กิโลกรัม มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 (หน้า 2) จำนวนที่รับ ทุนกองทัพบก-เพศหญิง 20 คน ทุนส่วนตัว-เพศชาย 15 ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา ม.มหิดล 2561 (ปรับปรุง/1)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง/1) กําหนดการรับสมัคร 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 (TCAS รอบ 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง order clomid, purchase clomid. กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการโควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน) สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพื้นที่ – โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่กลุ่มอำนาจเจริญ พยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่ จ. สมุทรปราการ แพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ...

Read More »

รับตรง61 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง cheap nolvadex online, cheap dapoxetine. กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หน้า 7) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 เป็นหญิงหรือชาย โสด อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ มีคะแนน O-NET 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย-BMI ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ nolvadex buy online, buy dapoxetine. 1) กําหนดการรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี-ดนตรีไทย ดนตรี-ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร (หน้า 3, 6) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (หน้า 4) จำนวนที่รับ รวม 55 คน (หน้า 6) กระบวนการคัดเลือก สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ (หน้า 6, 7) วิธีสมัคร ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2561 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก clomid for sale, lioresal online. 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) กําหนดการรับสมัคร 26 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (หน้า 26, 5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการบริการสังคม จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประวัติศาสตร์ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ศาสนาและปรัชญา เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศศึกษา (หน้า 26, 6) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หน้า 27, 7) ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ order clomid, purchase clomid. เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 15) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คุณสมบัติ สัญชาติไทยและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ผู้สมัครที่เป็นบุตรธิดาของทหาร ตำรวจ ครู ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) โดยที่บิดาหรือมารดาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ...

Read More »

TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ nolvadex for cheap, purchase Zoloft. เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) โครงการที่เปิดรับ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพละศึกษา โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงการนักกีฬา โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล สาขาที่เปิดรับ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง ทัศนศิลป์ การออกแบบสื่อสาร ดุริยางคศาสตร์สากล ...

Read More »