ทุนเรียนฟรีมีงานรองรับ! อบรมระยะสั้นหลักสูตร ‘เชฟ’ คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาชีพ ‘นักโภชนาการ และศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน’ (Basic Nutrition and Culinary Arts) รุ่นที่ 1

เพิ่มโอกาสด้านอาชีพ ‘เชฟ’ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ โดยจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ พัฒนาทักษะดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพทั้งใน และต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้

 

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ

มูลค่าทุนการศึกษา:

Full Scholarship ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารตลอดการอบรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ปวช. และ ปวส. มีสิทธิ์สมัคร)

– หรือหากกำลังศึกษาอยู่ให้มีเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ระยะเวลา และสถานที่ฝึกอบรม:

– ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2564

– วันจันทร์ – เสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง 30 นาที

1. ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 240 ชั่วโมง

2. ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการที่ศูนย์ SEAMEO STEM-ED กำหนด จำนวน 160 ชั่วโมง

 

คุณวุฒิที่จะได้รับ:

ประกาศนียบัตรนักโภชนาการ และศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (นับถึงวันสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร)

– มีสัญชาติไทย

– ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรต่อการอบรม

– มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

– มีใจรักด้านการเรียนรู้ และการทำอาหาร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร และประวัติการศึกษา

– คลิปวิดีโอ หรือการเขียนคำบรรยาย หรือวาดภาพประกอบในหัวข้อเรื่อง “อาหารที่เป็นแรงบันดาลใจ” พร้อมอธิบายเหตุผล และวิธีการประกอบอาหาร เพื่อพิจารณาเจตคติ และความมุ่งมั่นในอาชีพ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดวิธีการรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

Related posts
ทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
ทุน 100% อบรมเป็น ‘นักพัฒนาเว็บไซต์ & นักพัฒนาซอฟท์แวร์’ สูงสุด 200,000 บาท!
ทุนการศึกษา 200,000 บาท จาก British Council ให้ทุกคนที่มีผลสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ
ทุน TGS ทุนไม่มีข้อผูกมัดจากฟุลไบร์ท เรียน ป.โท/ป.เอก ที่ USA ระยะเวลา 1-2 ปี
ทุน ASEAN Scholarships ให้เด็กไทยไปเรียนต่อม.3 และม. 6 ที่ประเทศสิงคโปร์
TOA แจกทุน เรียนดี ประพฤติดี และกตัญญู ถึง 30 เมษายน 2564